1 Timothy 6

1آندسته‌ از مسيحيانی كه‌ غلام‌ هستند، بايد برای ارباب‌ خود خوب‌ كار كنند و به‌ او احترام‌ بگذارند تا نگويند كه‌ مسيحيان‌ كاركنان‌ خوبی نيستند. نگذاريد از اين‌ راه‌، نام‌ خدا و تعاليم‌ مسيحی مورد اهانت‌ قرار گيرد.
2اگر ارباب‌ هم‌ مسيحی باشد، نبايد از او سوءاستفاده‌ نمايند و از زير كار شانه‌ خالی كنند، بلكه‌ برعكس‌ بايد بهتر كار كنند، چون‌ به‌ يک برادر مسيحی خدمت‌ می‌كنند.

خطر تعليم‌ غلط‌ و پول‌ دوستی‌

اين نكات‌ را به‌ ايمانداران‌ تعليم‌ ده‌ و ايشان‌ را تشويق‌ نما تا آنها را اجرا كنند.

3عده‌ای ممكن‌ است‌ اين‌ تعليمات‌ را نپذيرند. اما اينها تعليم‌ درست‌ و كامل‌ خداوند ما عيسی مسيح‌ بوده‌ و اصول‌ زندگی خداپسندانه‌ می‌باشد. پس‌ هر كه‌ بگونه‌ای ديگر تعليم‌ دهد، در غرور و نادانی گرفتار است‌. چنين‌ شخصی با مفهوم‌ سخنان‌ مسيح‌ بازی می‌كند و بحثهايی را پيش‌ می‌كشد كه‌ نتيجه‌اش‌ حسادت‌، خشم‌، ناسزا، توهين‌ و بدگمانی است‌.
5كسانی كه‌ اين‌ بحثها را بوجود می‌آورند، عقلشان‌ در اثر گناه‌ از كار افتاده‌ و سخنانشان‌ از حقيقت‌ بدور است‌. دين‌ برای آنان‌ وسيله‌ای است‌ برای ثروتمند شدن‌ و بس‌. از اينگونه‌ اشخاص‌ دوری كن‌!

6اما ثروتمند واقعی كسی است‌ كه‌ در زندگی خداپسندانه‌ء خود، به‌ آنچه‌ دارد قانع‌ و خرسند است‌.
7ما چيزی با خود به‌ اين‌ دنيا نياورده‌ايم‌ و چيزی نيز نخواهيم‌ برد.
8پس‌ اگر خوراک و پوشاک كافی داريم‌، بايد راضی باشيم‌، حتی اگر ثروتی هم‌ نداشته‌ باشيم‌؛
9زيرا آنانی كه‌ بدنبال‌ ثروت‌اندوزی می‌دوند، دير يا زود دست‌ به‌ كارهای نادرست‌ می‌زنند؛ اين‌ كارها به‌ خود ايشان‌ صدمه‌ زده‌، فكرشان‌ را فاسد می‌كند و سرانجام‌ ايشان‌ را راهی جهنم‌ خواهد ساخت‌.
10عشق‌ به‌ ثروت‌، نخستين‌ قدم‌ بسوی ساير گناهان‌ است‌. بعضی حتی برای پول‌، از خدا روگردان‌ شده‌ و خود را گرفتار انواع‌ دردها كرده‌اند.راهنمايی‌های شخصی‌

11ای تيموتائوس‌، تو مرد خدايی! از اين‌ اعمال‌ زشت‌ بگريز، و راستی و تقوا را پيشه‌ء خود ساز؛ به‌ خدا اعتماد كن‌؛ انسانها را محبت‌ نما؛ صبور و مهربان‌ باش‌.
12برای خدا خوب‌ بجنگ‌. زندگی جاويد را كه‌ خدا به‌ تو عطا كرده‌ است‌، محكم‌ نگاه‌ دار؛ تو خود نيز در حضور شاهدان‌ بسيار، بروشنی وفاداری خود را به‌ خدا اعتراف‌ كردی.
13در حضور خدايی كه‌ به‌ همه‌ زندگی می‌بخشد، و در حضور مسيح‌ عيسی كه‌ با دليری در برابر "پنطيوس‌ پيلاطوس‌" شهادت‌ داد، مؤكداً از تو می‌خواهم‌
14كه‌ تمامی اوامر خدا را انجام‌ دهی، تا كسی نتواند از حال‌ تا بازگشت‌ خداوند ما عيسی مسيح‌، عيبی در تو بيابد؛
15زيرا خدای متبارک و قادر كل‌ و واحد، شاه‌ شاهان‌ و سَرور سَروران‌، در زمان‌ معين‌ مسيح‌ را خواهد فرستاد.
16او خدايی است‌ كه‌ هرگز نمی‌ميرد و ساكن‌ در نوری است‌ كه‌ كسی نمی‌تواند به‌ آن‌ نزديک شود. هيچ‌ بشری او را نديده‌ و نخواهد ديد. عزت‌ و قدرت‌ و سلطنت‌ تا به‌ ابد از آن‌ او باد. آمين‌.

17به‌ كسانی كه‌ در اين‌ دنيا ثروتی دارند بگو كه‌ مغرور نشوند و به‌ آن‌ اميد نبندند چون‌ دير يا زود از بين‌ خواهد رفت‌، بلكه‌ به‌ خدا اميد ببندند كه‌ هر چه‌ لازم‌ داريم‌ سخاوتمندانه‌ به‌ ما عطا می‌كند تا از آنها لذت‌ ببريم‌.
18به‌ ايشان‌ بگو دارايی خود را در راه‌ خير صرف‌ كنند و در نيكوكاری ثروتمند باشند؛ با شادی به‌ محتاجان‌ كمک نمايند، و هميشه‌ آماده‌ باشند تا از ثروتی كه‌ خدا به‌ ايشان‌ عطا كرده‌ است‌، به‌ ديگران‌ نفعی برسانند.
19با اين‌ اعمال‌ نيک‌، ايشان‌ گنجی واقعی برای خود در آسمان‌ ذخيره‌ می‌كنند. اين‌ مطمئن‌ترين‌ سرمايه‌گذاری برای بدست‌ آوردن‌ زندگی جاويد است‌؛ از اين‌ گذشته‌، زندگی پرثمری نيز در اين‌ دنيا خواهند داشت‌.

20ای تيموتائوس‌، آنچه‌ كه‌ به‌ تو به‌ امانت‌ سپرده‌ شده‌، حفظ‌ كن‌. خود را درگير بحث‌های بيهوده‌ نكن‌، بخصوص‌ با كسانی كه‌ دم‌ از علم‌ و دانش‌ می‌زنند. اينان‌ دروغ‌ می‌گويند و دانشی ندارند، چون‌ سخنانشان‌ باطل‌ و برضد خداست‌.
بعضی از اين‌ قبيل‌ افراد، در اثر همين‌ بحث‌ها، ايمانشان‌ را از دست‌ داده‌اند.

فيض‌ خداوند با تو باد.

Copyright information for FCB