2 Chronicles 1

دعای سليمان‌ برای كسب‌ حكمت‌ (اول‌ پادشاهان‌ 3: 1-15)

1سليمان‌، پسر داود پادشاه‌ بر تمام‌ قلمرو اسرائيل‌ مسلط‌ شد زيرا خداوند، خدايش‌ با او بود و به‌ او قدرت‌ بخشيده‌ بود.
2او تمام‌ فرماندهان‌ سپاه‌، مقامات‌ مملكتی و ساير رهبران‌ اسرائيل‌ را احضار كرد تا همراه‌ او به‌ جبعون‌ بروند. در آنجا ايشان‌ را به‌ خيمه‌ء عبادت‌ قديمی
موسی حدود 500 سال قبل از سلطنت سليمان، خيمهء عبادت را برپا داشته بود.
كه‌ بوسيله‌ء موسی خدمتگزار خدا برپا شده‌ بود، برد. موسی اين‌ خيمه‌ را هنگامی ساخت‌ كه‌ بنی‌اسرائيل‌ هنوز در بيابان‌ سرگردان‌ بودند.
4(بعد داود پادشاه‌، خيمه‌ای ديگر در اورشليم‌ برپا نمود و صندوق‌ عهد خداوند را از قريت‌ يعاريم‌ به‌ آنجا انتقال‌ داد.)
5قربانگاه‌ مفرغی كه‌ بصل‌ئيل‌ (پسر اوری، نوه‌ء حور) ساخته‌ بود، هنوز جلو خيمه‌ء عبادت‌ قرار داشت‌. سليمان‌ و كسانی كه‌ دعوت‌ شده‌ ودند، جلو قربانگاه‌ جمع‌ شده‌، خداوند را عبادت‌ كردند و سليمان‌ برای خداوند هزار قربانی سوختنی تقديم‌ كرد.

7آن‌ شب‌ خدا به‌ سليمان‌ ظاهر شد و به‌ او فرمود: "هر چه‌ می‌خواهی از من‌ درخواست‌ كن‌ تا به‌ تو بدهم‌."

8سليمان‌ عرض‌ كرد:"ای خدا، تو به‌ پدرم‌ داود بسيار محبت‌ نشان‌ دادی و حالا هم‌ تاج‌ و تخت‌ او را به‌ من‌ بخشيده‌ای
9و مرا پادشاه‌ قومی ساخته‌ای كه‌ مثل‌ غبار زمين‌ بی‌شمارند. پس‌ به‌ وعده‌ای كه‌ به‌ پدرم‌ داود دادی وفا كن‌
10و به‌ من‌ حكمت‌ و معرفت‌ ببخش‌ تا بتوانم‌ اين‌ مردم‌ را اداره‌ كنم‌، زيرا كيست‌ كه‌ بتواند اين‌ قوم‌ عظيم‌ تو را اداره‌ كند؟"

11خداوند فرمود: "حال‌ كه‌ بزرگترين‌ آرزوی تو اين‌ است‌، و تو خواهان‌ ثروت‌ و افتخار و طول‌ عمر نبودی و مرگ‌ دشمنانت‌ را از من‌ نخواستی، بلكه‌ خواستی به‌ تو حكمت‌ و بصيرت‌ ببخشم‌ تا قوم‌ مرا رهبری و اداره‌ كنی،
12پس‌ من‌ هم‌، حكمت‌ و بصيرتی را كه‌ درخواست‌ نمودی به‌ تو می‌دهم‌. در ضمن‌ چنان‌ ثروت‌ و افتخاری به‌ تو می‌بخشم‌ كه‌ هيچ‌ پادشاهی تا به‌ حال‌ آن‌ را نداشته‌ و بعد از اين‌ نيز نخواهد داشت‌."
13بنابراين‌ سليمان‌ از خيمه‌ء عبادت‌ بالای تپهء‌ جبعون‌ به‌ زير آمد و به‌ اورشليم‌ بازگشت‌ تا بر قوم‌ اسرائيل‌ فرمانروايی كند.

ثروت‌ و شهرت‌ سليمان‌

(اول‌ پادشاهان‌ 10: 26-29 و دوم‌ تواريخ‌ 9: 25-28)

14سليمان‌ هزار و چهار صد عرابه‌ و دوازده‌ هزار اسب‌ داشت‌ كه‌ برخی را در پايتخت‌ و بقيه‌ را در شهرهای ديگر نگه‌ می‌داشت‌.
15در روزگار سليمان‌، نقره‌ و طلا در اورشليم‌ مثل‌ ريگ‌ بيابان‌ فراوان‌ بود! و الوارهای گرانقيمت‌ سرو، مانند چوب‌ معمولی مصرف‌ می‌شد!
16اسبهای سليمان‌ را از مصر و قيليقيه‌ می‌آوردند و تاجران‌ سليمان‌ همه‌ را يكجا به‌ قيمت‌های عمده‌ می‌خريدند.
17قيمت‌ يک عرابه‌ء مصری ششصد مثقال‌ نقره‌ و قيمت‌ يک اسب‌، صد و پنجاه‌ مثقال‌ نقره‌ بود. آنها همچنين‌ اسبهای اضافی را به‌ پادشاهان‌ حيتی و سوری می‌فروختند.

آمادگی برای بنای خانه‌ء خدا

(اول‌ پادشاهان‌ 5: 1-18، 7: 13و14)

Copyright information for FCB