2 Chronicles 17

يهوشافاط‌ به‌ سلطنت‌ می‌رسد

1بعد از آسا، پسر او يهوشافاط‌ به‌ سلطنت‌ رسيد و قشون‌ خود را برای جنگ‌ با اسرائيل‌ بسيج‌ نمود.
2يهوشافاط‌ در تمام‌ شهرهای حصاردار يهودا و شهرهای افرايم‌ كه‌ پدرش‌ تصرف‌ كرده‌ بود، قرارگاههای نظامی مستقر نمود.

3خداوند با يهوشافاط‌ بود، زيرا در سالهای اول‌ سلطنتش‌ مثل‌ جدش‌ داود رفتار می‌كرد و از پرستش‌ بت‌ اجتناب‌ می‌ورزيد.
4برخلاف‌ مردمانی كه‌ در اسرائيل‌ زندگی می‌كردند، او كاملا مطيع‌ دستورات‌ خدای اجدادش‌ بود و از او پيروی می‌نمود.
5پس‌ خداوند موقعيت‌ سلطنت‌ يهوشافاط را تحكيم‌ نمود. تمام‌ قوم‌ يهودا به‌ او هدايا تقديم‌ می‌كردند؛ در نتيجه‌ او بسيار ثروتمند و معروف‌ شد.
6يهوشافاط‌ با دل‌ و جان‌ خداوند را خدمت‌ می‌كرد. او بتكده‌های روی تپه‌ها را خراب‌ كرد و بتهای شرم‌آور اشيره‌ را درهم‌ شكست‌.

7او در سال‌ سوم‌ سلطنت‌ خود اين‌ افراد را كه‌ از بزرگان‌ قوم‌ بودند برای تعليم‌ مردم‌ به‌ تمام‌ شهرهای يهودا فرستاد: بنحايل‌، عوبديا، زكريا، نتن‌ئيل‌ و ميكايا.
8در ضمن‌ نُه‌ لاوی و دو كاهن‌ نيز آنها را همراهی می‌كردند. لاويان‌ عبارت‌ بودند از: شمعيا، نتنيا، زبديا، عسائيل‌، شميراموت‌، يهوناتان‌، ادونيا، طوبيا و توب‌ ادونيا. كاهنان‌ نيز اليشمع‌ و يهورام‌ بودند.
9آنها نسخه‌های كتاب‌ تورات‌ را به‌ تمام‌ شهرهای يهودا بردند و آن‌ را به‌ مردم‌ تعليم‌ دادند.

10ترس‌ خداوند تمام‌ قومهای همسايه‌ را فرا گرفت‌، بطوريكه‌ هيچكدام‌ جرأت‌ نمی‌كردند با يهوشافاط‌، پادشاه‌ يهودا وارد جنگ‌ شوند،
11حتی بعضی از فلسطينی‌ها هدايا و باج‌ و خراج‌ برايش‌ آوردند و عربها 700ر7 قوچ‌ و 700ر7 بز نر به‌ او هديه‌ كردند.
12به‌ اين‌ ترتيب‌، يهوشافاط بسيار قدرتمند شد و در سراسر مملكت‌ يهودا قلعه‌ها و شهرها برای ذخيره‌ء آذوقه‌ و مهمات‌ بنا كرد
13و آذوقه‌ء بسيار در آن‌ شهرها اندوخت‌.

او در اورشليم‌، پايتخت‌ خود، سپاه‌ نيرومندی بوجود آورد.
18فرماندهان‌ اين‌ سپاه‌ بزرگ‌ و تعداد افرادی كه‌ آنها تحت‌ فرمان‌ خود داشتند عبارت‌ بودند از: ادنه‌ (فرمانده‌ء سپاه‌ يهودا)، با 000ر300 سرباز؛ پس‌ از او، يهوحانان‌ با 000ر280 سرباز؛ عمسيا (پسر زكری كه‌ خود را برای خدمت‌ خداوند نذر كرده‌ بود)، با 000ر200 سرباز؛ الياداع‌ (فرمانده‌ء شجاع‌ سپاه‌ بنيامين‌) با 000ر200 سرباز مجهز به‌ كمان‌ و سپر و پس‌ از او، يهوزاباد با 000ر180 سرباز تعليم‌ ديده‌.

19اينها غير از سربازانی بودند كه‌ پادشاه‌ آنها را در شهرهای حصاردار سراسر مملكت‌ يهودا گذاشته‌ بود.

ميكايای نبی عليه‌ اخاب‌ پيشگويی می‌كند

(اول‌ پادشاهان‌ 22: 1-28)

Copyright information for FCB