2 Chronicles 2

1سليمان‌ تصميم‌ گرفت‌ خانه‌ای برای عبادت‌ خداوند و قصری برای خودش‌ بسازد.
2اين‌ كار احتياج‌ به‌ هفتاد هزار كارگر، هشتاد هزار سنگتراش‌ و سه‌ هزار و ششصد سركارگر داشت‌.
3سليمان‌ قاصدی را با اين‌ پيام‌ نزد حيرام‌، پادشاه‌ صور فرستاد: "همانطور كه‌ برای پدرم‌ داود چوب‌ سرو فرستادی تا قصر خود را بسازد، برای من‌ هم‌ بفرست‌.
4در نظر دارم‌ خانه‌ای برای عبادت‌ خداوند، خدای خود بسازم‌ تا در آن‌ مكان‌ مقدس‌ در حضور خداوند بخور خوشبو بسوزانيم‌ و نان‌ مقدس‌ را بطور مرتب‌ در خانه‌ء خدا بگذاريم‌ و هر روز صبح‌ و عصر و روزهای سَبَت‌ و در جشنهای ماه‌ نو و ساير عيدهای خداوند، خدايمان‌ در آنجا قربانی تقديم‌ كنيم‌ زيرا اين‌ حكم‌ خدا به‌ قوم‌ اسرائيل‌ است‌.
5می‌خواهم‌ برای خدا خانه‌ء بزرگی بسازم‌، زيرا خدای ما از جميع‌ خدايان‌ بزرگتر است‌.
6اما چه‌ كسی می‌تواند خانه‌ای كه‌ شايسته‌ء او باشد، بسازد؟ حتی آسمانها نيز گنجايش‌ او را ندارند! من‌ كيستم‌ كه‌ برای او خانه‌ای بسازم‌؟ اين‌ مكانی كه‌ می‌سازم‌ فقط‌ عبادتگاهی خواهد بود كه‌ در آن‌ برای عبادت‌ او بخور بسوزانيم‌.

7"پس‌ صنعتگر ماهری برايم‌ بفرست‌ كه‌ زرگری، نقره‌كاری و فلزكاری بداند و در بافتن‌ پارچه‌های ارغوانی، قرمز و آبی ماهر باشد. در ضمن‌، او بايد حكاكی نيز بداند تا در كنار صنعتگران‌ يهودا و اورشليم‌ كه‌ پدرم‌ داود آنها را برگزيده‌، كار كند.
8همچنين‌ چوبهای سرو، صنوبر و صندل‌ از جنگلهای لبنان‌ برای من‌ بفرست‌، زيرا افراد تو در بريدن‌ چوب‌ ماهر هستند و مردان‌ من‌ هم‌ به‌ ايشان‌ كمک خواهند كرد.
9مقدار زيادی چوب‌ لازم‌ است‌، چون‌ خانه‌ای كه‌ می‌خواهم‌ بسازم‌ بسيار بزرگ‌ و با شكوه‌ است‌.
10من‌ دو هزار تن‌ گندم‌ و دو هزار تن‌ جو، چهارصد هزار ليتر شراب‌ و چهارصد هزار ليتر روغن‌ زيتون‌ به‌ چوب‌بران‌ تو خواهم‌ داد."

11حيرام‌ پادشاه‌ در جواب‌ سليمان‌ چنين‌ نوشت‌: "چون‌ خداوند قوم‌ خود را دوست‌ دارد به‌ همين‌ جهت‌ تو را پادشاه‌ آنها كرده‌ است‌.
12خداوند، خدای اسرائيل‌ را كه‌ آفريننده‌ء آسمان‌ و زمين‌ است‌ شكر و سپاس‌ باد كه‌ چنين‌ پسر دانا و هوشيار و فهميده‌ای به‌ داود داده‌ تا عبادتگاهی برای خداوند و قصری برای خود بسازد.

13"من‌ صنعتگر پدرم‌، حورام‌ را می‌فرستم‌. او مردی دانا و با استعداد است‌.
14مادرش‌ يهودی و از قبيله‌ء دان‌ است‌ و پدرش‌ اهل‌ صور می‌باشد. او در زرگری و نقره‌كاری و فلزكاری بسيار ماهر است‌. در ضمن‌ در سنگتراشی و نجاری و نساجی سررشته‌ دارد. در حكاكی تجربه‌ء زيادی دارد و از عهدهء‌ انجام‌ هر طرحی بر می‌آيد. او با صنعتگران‌ تو و آنانی كه‌ سرور من‌ داود تعيين‌ كرده‌، كار خواهد كرد.
15پس‌ گندم‌، جو، روغن‌ زيتون‌ و شرابی را كه‌ وعده‌ داده‌ای، بفرست‌.
16ما نيز از كوه‌های لبنان‌ بقدر احتياج‌ الوار تهيه‌ خواهيم‌ كرد و آنها را به‌ هم‌ بسته‌، به‌ آب‌ می‌اندازيم‌ و از كنار دريا بطور شناور به‌ يافا می‌آوريم‌. از آنجا تو می‌توانی آنها را تحويل‌ گرفته‌، به‌ اورشليم‌ ببری."

17در اين‌ هنگام‌ سليمان‌ تمام‌ بيگانه‌های اسرائيل‌ را سرشماری كرد؛ تعداد آنها 600ر153 نفر بود. (اين‌ سرشماری غير از سرشماری بود كه‌ داود به‌ عمل‌ آورده‌ بود.)
18سليمان‌ 000ر70 نفر از آنها را برای حمل‌ بار، 000ر80 نفر را برای تراشيدن‌ سنگ‌ در كوهستان‌ و 600ر3 نفر را بعنوان‌ سر كارگر تعيين‌ كرد.

بنای خانه‌ء خدا شروع‌ می‌شود

(اول‌ پادشاهان‌ 6: 1-38)

Copyright information for FCB