2 Chronicles 27

1يوتام‌ در سن‌ بيست‌ و پنج‌ سالگی بر تخت‌ سلطنت‌ نشست‌ و شانزده‌ سال‌ در اورشليم‌ سلطنت‌ نمود. (مادرش‌ يروشا نام‌ داشت‌ و دختر صادوق‌ بود.)
2او مانند پدرش‌ عزيا آنچه‌ در نظر خداوند پسنديده‌ بود انجام‌ می‌داد اما مانند او با سوزاندن‌ بخور در خانه‌ء خداوند مرتكب‌ گناه‌ نشد. با اينحال‌ مردم‌ هنوز به‌ فساد ادامه‌ می‌دادند.

3يوتام‌ دروازه‌ء بالايی خانهء خداوند را بازسازی كرد و آن‌ قسمت‌ از حصار اورشليم‌ را كه‌ عوفل‌ نام‌ داشت‌ تعمير اساسی نمود.
4در كوهستان‌ يهودا شهرها ساخت‌ و در جنگل‌ها، قلعه‌ها و برجها درست‌ كرد.

5او با عمونی‌ها وارد جنگ‌ شد و آنها را شكست‌ داد و تا سه‌ سال‌، ساليانه‌ 400ر3 كيلوگرم‌ نقره‌، 1000 تن‌ گندم‌ و 1000 تن‌ جو از آنها باج‌ گرفت‌.
6يوتام‌، پادشاه‌ قدرتمندی شد، زيرا از خداوند، خدای خود با وفاداری پيروی می‌كرد.

7شرح‌ بقيهء‌ رويدادهای دوران‌ سلطنت‌ يوتام‌، فتوحات‌ واعمالش‌ در كتاب‌ "تاريخ‌ پادشاهان‌ اسرائيل‌ و يهودا" نوشته‌ شده‌ است‌.
8يوتام‌ در سن‌ بيست‌ و پنج‌ سالگی به‌ سلطنت‌ رسيد و شانزده‌ سال‌ در اورشليم‌ پادشاهی كرد.
9وقتی مرد، او را در اورشليم‌ به‌ خاک سپردند و پسرش‌ آحاز بجای او پادشاه‌ شد.

آحاز، پادشاه‌ يهودا

(دوم‌ پادشاهان‌ 16: 1-5)

Copyright information for FCB