2 Chronicles 29

1حزقيا در سن‌ بيست‌ و پنج‌ سالگی پادشاه‌ يهودا شد و بيست‌ و نه‌ سال‌ در اورشليم‌ سلطنت‌ كرد. (مادرش‌ ابيا نام‌ داشت‌ و دختر زكريا بود.)
2او مانند جدش‌ داود مطابق‌ ميل‌ خداوند رفتار می‌كرد.

حزقيا عبادت‌ در خانه‌ء خدا را برقرار می‌سازد

3حزقيا در همان‌ ماه‌ اول‌ سلطنت‌ خود، درهای خانه‌ء خداوند را دوباره‌ گشود و آنها را تعمير كرد.
4او كاهنان‌ و لاويان‌ را احضار كرد تا در حياط‌ شرقی خانه‌ء خدا با او ملاقات‌ كنند.
5وقتی در آنجا جمع‌ شدند به‌ ايشان‌ گفت‌:

"ای لاوی‌ها به‌ من‌ گوش‌ دهيد. خود را تقديس‌
تقديس يعنی جدا کردن، اختصاص دادن و مقدس ساختن.
كنيد و خانه‌ء خداوند، خدای اجدادتان‌ را پاک نماييد و هر چيز ناپاک را از قدس‌ بيرون‌ بريزيد.
6زيرا پدران‌ ما در حضور خداوند، خدايمان‌ مرتكب‌ گناه‌ بزرگی شده‌اند. آنها خداوند و خانه‌ء او را ترک نمودند و به‌ عبادتگاه‌ او اهانت‌ كردند.
7درهای خانه‌ء خدا را بستند و چراغهايش‌ را خاموش‌ كردند. در آنجا برای خدای اسرائيل‌ بخور نسوزاندند و قربانی تقديم‌ نكردند.
8بنابراين‌، بطوری كه‌ با چشمان‌ خود مشاهده‌ می‌كنيد، خداوند بر يهودا و اورشليم‌ خشمناک شده‌ و ما را چنان‌ مجازات‌ كرده‌ كه‌ برای ديگران‌ درس‌ عبرت‌ شده‌ايم‌.
9پدران‌ ما در جنگ‌ كشته‌ شده‌اند و زنان‌ و فرزندان‌ ما در اسارت‌ هستند.

10"ولی اينک من‌ تصميم‌ دارم‌ با خداوند، خدای اسرائيل‌ عهد ببندم‌ تا او از خشم‌ خود كه‌ نسبت‌ به‌ ما دارد، برگردد.
11ای فرزندان‌ من‌، در انجام‌ وظيفهء‌ خود غفلت‌ نكنيد، زيرا خداوند شما را انتخاب‌ كرده‌ تا او را خدمت‌ نماييد و در حضورش‌ بخور بسوزانيد."

12از لاويانی كه‌ در آنجا بودند اين‌ عده‌ آمادگی خود را اعلام‌ كردند:

از طايفه‌ء قهات‌، محت‌ (پسر عماسای) و يوئيل‌ (پسر عزريا)؛

از طايفه‌ء مراری، قيس‌ (پسر عبدی)، و عزريا (پسر يهلل‌ئيل‌)؛

از طايفه‌ء جرشون‌، يوآخ‌ (پسر زمه‌) و عيدن‌ (پسر يوآخ‌)؛

از طايفه‌ء اليصافان‌، شمری و يعی‌ئيل‌؛

از طايفه‌ء آساف‌، زكريا و متنيا؛

از طايفه‌ء هيمان‌، يحی‌ئيل‌ و شمعی؛

از طايفه‌ء يدوتون‌، شمعيا و عزی‌ئيل‌.

15اينها لاويان‌ همكار خود را جمع‌ كردند و همگی خود را تقديس‌ نمودند و همانطور كه‌ پادشاه‌ در پيروی از كلام‌ خداوند به‌ ايشان‌ دستور داده‌ بود، شروع‌ به‌ پاک سازی خانهء‌ خداوند كردند.
16كاهنان‌ داخل‌ خانهء‌ خداوند شدند و آنجا را پاک كردند و همهء‌ اشياء ناپاک را كه‌ در آنجا بود به‌ حياط‌ آوردند و لاويان‌ آنها را به‌ خارج‌ شهر بردند و به‌ دره‌ء قدرون‌ ريختند.
17اين‌ كار، در روز اول‌ ماه‌ اول‌ شروع‌ شد و هشت‌ روز طول‌ كشيد تا به‌ حياط‌ بيرونی رسيدند و هشت‌ روز ديگر هم‌ صرف‌ پاک سازی حياط‌ نمودند. پس‌ كار پاک سازی خانهء‌ خداوند روی‌هم‌رفته‌ شانزده‌ روز طول‌ كشيد.

بازگشايی خانهء‌ خدا

18سپس‌ لاويان‌ به‌ كاخ‌ سلطنتی رفتند و به‌ حزقيای پادشاه‌ گزارش‌ داده‌، گفتند: "ما كار پاک سازی خانهء‌ خداوند و قربانگاه‌ قربانی‌های سوختنی و لوازم‌ آن‌ و همچنين‌ ميز نان‌ مقدس‌ و لوازم‌ آن‌ را تمام‌ كرده‌ايم‌.
19تمام‌ اسباب‌ و اثاثيه‌ای كه‌ آحاز پادشاه‌، هنگام‌ بستن‌ خانه‌ء خدا از آنجا بيرون‌ برده‌ بود، ما آنها را دوباره‌ سرجای خود گذاشته‌، تقديس‌ كرديم‌ و اكنون‌ در كنار قربانگاه‌ خداوند قرار دارند."

20روز بعد، صبح‌ زود حزقيای پادشاه‌ و مقامات‌ شهر به‌ خانه‌ء خداوند رفتند
21و هفت‌ گاو، هفت‌ قوچ‌، هفت‌ بره‌ و هفت‌ بز نر برای كفاره‌ء گناهان‌ خاندان‌ سلطنت‌ و قوم‌ يهودا و نيز تقديس‌ خانهء‌ خدا آوردند.

حزقيا به‌ كاهنان‌ كه‌ از نسل‌ هارون‌ بودند دستور داد حيوانات‌ را روی قربانگاه‌ خداوند قربانی كنند.
22پس‌ گاوها، قوچها و بره‌ها را سربريدند و كاهنان‌ خون‌ حيوانات‌ را بر قربانگاه‌ پاشيدند.
23سپس‌ بزهای نر را جهت‌ كفاره‌ء گناه‌ بحضور پادشاه‌ و مقامات‌ شهر آوردند و ايشان‌ دستهای خود را بر آنها گذاشتند.
24كاهنان‌ بزهای نر را سر بريدند و خون‌ آنها را جهت‌ كفاره‌ء گناه‌ تمام‌ قوم‌ اسرائيل‌ بر قربانگاه‌ پاشيدند زيرا پادشاه‌ گفته‌ بود كه‌ بايد برای تمام‌ بنی‌اسرائيل‌ قربانی سوختنی و قربانی گناه‌ تقديم‌ شود.

25طبق‌ دستوری كه‌ خداوند توسط‌ جاد و ناتان‌ نبی به‌ داود پادشاه‌ داده‌ بود، حزقيا لاويان‌ نوازنده‌ را با سنجها، بربطها و عودها در خانه‌ء خداوند گماشت‌.
26لاويان‌ با آلات‌ موسيقی داود پادشاه‌، و كاهنان‌ با شيپورها آماده‌ ايستادند.
27آنگاه‌ حزقيا دستور داد قربانی‌های سوختنی را به‌ خداوند تقديم‌ كنند. هنگامی كه‌ تقديم‌ قربانی شروع‌ شد نوازندگان‌ شروع‌ به‌ نواختن‌ كردند و سرايندگان‌ با آهنگ‌ شيپورها و ساير آلات‌ موسيقی سرودهايی در وصف‌ خداوند سراييدند.
28تا پايان‌ مراسم‌ قربانی، دسته‌ء سرايندگان‌ همراه‌ با صدای شيپورها سرود خواندند و تمام‌ جماعت‌، خدا را پرستش‌ كردند.
29در خاتمه‌ء مراسم‌، پادشاه‌ و تمام‌ حاضرين‌ زانو زده‌، خداوند را ستايش‌ نمودند.
30پس‌ از آن‌ حزقيای پادشاه‌ و بزرگان‌ قوم‌ به‌ لاويان‌ دستور دادند كه‌ با مزمورهای داود و آساف‌ نبی در وصف‌ خداوند بسرايند. لاويان‌ با شادی سرود خواندند و زانو زده‌ خداوند را پرستش‌ كردند.

31حزقيا به‌ مردم‌ گفت‌: "حال‌ كه‌ خود را برای خداوند تقديس‌ كرده‌ايد، قربانی‌ها و هدايای شكرگزاری خود را به‌ خانه‌ء خداوند بياوريد." پس‌ مردم‌ قربانی‌ها و هدايای شكرگزاری آوردند و بعضی نيز داوطلبانه‌ حيواناتی برای قربانی سوختنی تقديم‌ كردند.
32روی‌هم‌رفته‌ هفتاد گاو، صد قوچ‌ و دويست‌ بره‌ برای قربانی سوختنی و ششصد گاو و سه‌ هزار گوسفند بعنوان‌ هدايای شكرگزاری تقديم‌ شد.
34ولی تعداد كاهنانِ آماده‌ كم‌ بود، بنابراين‌ تا آماده‌ شدن‌ كاهنان‌ ديگر، لاويان‌ ايشان‌ را كمک كردند تا تمام‌ قربانی‌های سوختنی را ذبح‌ كنند. (لاويان‌ بيشتر از كاهنان‌ برای خدمت‌ آمادگی داشتند.)
35علاوه‌ بر قربانی‌های سوختنی فراوان‌، قربانی‌های سلامتی و هدايای نوشيدنی تقديم‌ شد.

به‌ اين‌ ترتيب‌، خانه‌ء خداوند دوباره‌ برای عبادت‌ آماده‌ شد.
36حزقيا و تمام‌ قوم‌ از اينكه‌ توانسته‌ بودند به‌ كمک خدا به‌ اين‌ زودی كار را تمام‌ كنند، بسيار خوشحال‌ بودند.

Copyright information for FCB