2 Chronicles 31

اصلاحات‌ روحانی حزقيا

1بعد از پايان‌ عيد پسح‌، اسرائيلی‌هايی كه‌ برای شركت‌ در عيد به‌ اورشليم‌ آمده‌ بودند به‌ شهرهای يهودا، بنيامين‌، افرايم‌ و منسی رفتند و بتكده‌های روی تپه‌ها را ويران‌ كرده‌، تمام‌ بتها، قربانگاه‌ها و مجسمه‌های شرم‌آور اشيره‌ را درهم‌ كوبيدند. سپس‌ همگی به‌ خانه‌های خود بازگشتند.

2حزقيا دسته‌های كاهنان‌ و لاويان‌ را برحسب‌ نوع‌ خدمتی كه‌ داشتند دوباره‌ سر خدمت‌ قرار داد. خدمات‌ ايشان‌ عبارت‌ بودند از: تقديم‌ قربانی‌های سوختنی و قربانی‌های سلامتی، رهبری مراسم‌ عبادتی و شكرگزاری و خواندن‌ سرود در خانه‌ء خداوند.
3همچنين‌ برای قربانی‌های سوختنی صبح‌ و عصر، قربانی‌های روزهای سبت‌ و جشن‌های ماه‌ نو و ساير عيدها كه‌ در تورات‌ خداوند مقرر شده‌ بود، پادشاه‌ از اموال‌ خود حيواناتی هديه‌ كرد.
4علاوه‌ بر اين‌، برای اينكه‌ كاهنان‌ و لاويان‌ بتوانند تمام‌ وقت‌ مشغول‌ انجام‌ وظيفه‌ای باشند كه‌ در تورات‌ خدا برای آنها مقرر شده‌ بود، از مردم‌ اورشليم‌ خواست‌ تا سهم‌ مقرر شده‌ء كاهنان‌ و لاويان‌ را به‌ آنها بدهند.
5به‌ محض‌ صدور فرمان‌ پادشاه‌، مردم‌ اسرائيل‌ با كمال‌ سخاوتمندی نوبر غله‌، شراب‌، روغن‌ زيتون‌ و عسل‌ و نيز ده‌ يک تمام‌ محصولات‌ زمين‌ خود را آورده‌، هديه‌ كردند.
6تمام‌ كسانی كه‌ در يهودا ساكن‌ بودند علاوه‌ بر ده‌ يک گله‌ها و رمه‌ها، مقدار زيادی هدايای ديگر آوردند و برای خداوند، خدای خود وقف‌ كردند.
7اين‌ كار را از ماه‌ سوم‌ شروع‌ كردند و در ماه‌ هفتم‌ به‌ پايان‌ رساندند.
8وقتی حزقيا و بزرگان‌ قوم‌ آمدند و اين‌ هدايا را ديدند خداوند را شكر و سپاس‌ گفتند و برای قوم‌ اسرائيل‌ بركت‌ طلبيدند.

9حزقيا از كاهنان‌ و لاويان‌ درباره‌ء هدايا سؤال‌ كرد،
10و عزريا، كاهن‌ اعظم‌، كه‌ از طايفه‌ء صادوق‌ بود جواب‌ داد: "از وقتی كه‌ مردم‌ شروع‌ كردند به‌ آوردن‌ اين‌ هدايای خوراكی به‌ خانهء‌ خداوند، ما از آنها خورديم‌ و سير شديم‌ و مقدار زيادی نيز باقی مانده‌ است‌، زيرا خداوند قوم‌ خود را بركت‌ داده‌ است‌."

11حزقيا دستور داد كه‌ در خانه‌ء خداوند انبارهايی بسازند.
12پس‌ از آماده‌ شدن‌ انبارها، تمام‌ مواد خوراكی اهداء شده‌ را در آنجا انبار كردند. مسئوليت‌ نگهداری انبارها بعهده‌ء كننيای لاوی بود و برادرش‌ شمعی نيز او را كمک می‌كرد.
13ده‌ لاوی ديگر نيز از طرف‌ حزقيای پادشاه‌ و عزريا، كاهن‌ اعظم‌، تعيين‌ شدند تا زير نظر اين‌ دو برادر خدمت‌ كنند. اين‌ لاويان‌ عبارت‌ بودند از: يحی‌ئيل‌، عزريا، نحت‌، عسائيل‌، يريموت‌، يوزاباد، ايلی‌ئيل‌، يسمخيا، محت‌ و بنايا.

14قوری (پسر يمنه‌ء لاوی) كه‌ نگهبان‌ دروازه‌ء شرقی بود، مسئول‌ توزيع‌ هدايا در ميان‌ كاهنان‌ شد. دستياران‌ او اينها بودند: عيدن‌، منيامين‌، يشوع‌، شمعيا، امريا و شكنيا. ايشان‌ هدايا را به‌ شهرهای كاهنان‌ بردند و ميان‌ گروه‌های مختلف‌ كاهنان‌ تقسيم‌ می‌كردند و سهم‌ پير و جوان‌ را بطور مساوی می‌دادند.
16در ضمن‌ به‌ خانواده‌ء كاهنان‌ نيز سهمی تعلق‌ می‌گرفت‌.
17نام‌ كاهنان‌ برحسب‌ طايفه‌هايشان‌ و نام‌ لاويان‌ بيست‌ ساله‌ و بالاتر نيز برحسب‌ وظايفی كه‌ در گروه‌های مختلف‌ داشتند، ثبت‌ شده‌ بود.
18به‌ خانواده‌های كاهنانی كه‌ نامشان‌ ثبت‌ شده‌ بود، بطور مرتب‌ سهميه‌ای داده‌ می‌شد زيرا اين‌ كاهنان‌ خود را وقف‌ خدمت‌ خدا كرده‌ بودند.
19افرادی نيز تعيين‌ شدند تا هدايای خوراكی را بين‌ كاهنانی كه‌ در مزارع‌ اطراف‌ شهرها زندگی می‌كردند و نيز بين‌ كسانی كه‌ نامشان‌ در نسب‌ نامه‌ء لاويان‌ ثبت‌ شده‌ بود، توزيع‌ كنند.

20به‌ اين‌ ترتيب‌ حزقيای پادشاه‌ در مورد توزيع‌ هدايا در سراسر يهودا اقدام‌ نمود و آنچه‌ در نظر خداوند، خدايش‌ پسنديده‌ و درست‌ بود بجا آورد.
21او با تمام‌ دل‌ و جان‌ آنچه‌ برای خانه‌ء خدا لازم‌ بود انجام‌ می‌داد و از شريعت‌ و احكام‌ خدا پيروی می‌نمود و به‌ همين‌ جهت‌ هميشه‌ موفق‌ بود.

آشوريها اورشليم‌ را محاصره‌ می‌كنند

(دوم‌ پادشاهان‌ 18: 13-37، 19: 14-19، 35-37؛

اشعيا 36: 1-22، 37: 8-38)

Copyright information for FCB