2 Chronicles 5

1وقتی كارهای خانه‌ء خداوند تمام‌ شد، سليمان‌، طلا و نقره‌ و تمام‌ ظرفهايی را كه‌ پدرش‌ داود وقف‌ خانه‌ء خدا كرده‌ بود به‌ خزانه‌ء خانه‌ء خدا آورد.

صندوق‌ عهد به‌ خانهء خدا منتقل‌ می‌شود

(اول‌ پادشاهان‌ 8: 1-9)

2آنگاه‌ سليمان‌ پادشاه‌، تمام‌ سران‌ قبايل‌ و طوايف‌ قوم‌ اسرائيل‌ را به‌ اورشليم‌ دعوت‌ كرد تا صندوق‌ عهد خداوند را كه‌ در صهيون‌، شهر داود بود به‌ خانه‌ء خدا بياورند.
3همه‌ء آنها در روزهای عيد خيمه‌ها در ماه‌ هفتم‌ در اورشليم‌ جمع‌ شدند.
4آنگاه‌ كاهنان‌ و لاويان‌ صندوق‌ عهد و خيمه‌ء عبادت‌ را با تمام‌ ظروف‌ مقدسی كه‌ در آن‌ بود، به‌ خانه‌ء خدا آوردند.
6آنوقت‌ سليمان‌ پادشاه‌ و تمام‌ بنی‌اسرائيل‌ در برابر صندوق‌ عهد خداوند جمع‌ شدند و آنقدر گاو و گوسفند قربانی كردند كه‌ نمی‌شد حساب‌ كرد!

7سپس‌ كاهنان‌، صندوق‌ عهد را به‌ درون‌ قدس‌الاقداس‌ خانه‌ء خداوند بردند و آن‌ را زير بالهای مجسمه‌ء فرشته‌ها قرار دادند.
8مجسمه‌ء فرشته‌ها طوری ساخته‌ شده‌ بود كه‌ بالهايشان‌ روی صندوق‌ عهد خداوند و روی چوبهای حامل‌ صندوق‌ پهن‌ می‌شد و آن‌ را می‌پوشاند.
9چوبهای حامل‌ آنقدر دراز بودند كه‌ از داخل‌ اتاق‌ دوم‌ يعنی قدس‌ ديده‌ می‌شدند، اما از حياط‌ ديده‌ نمی‌شدند. (اين‌ چوبها هنوز هم‌ در آنجا هستند.)
10در صندوق‌ عهد چيزی جز دو لوح‌ سنگی نبود. وقتی خداوند با قوم‌ خود، پس‌ از بيرون‌ آمدن‌ از مصر، در كوه‌ حوريب‌ عهد و پيمان‌ بست‌، موسی آن‌ دو لوح‌ را در صندوق‌ عهد گذاشت‌.

حضور پرجلال‌ خداوند

11در آن‌ روز، تمام‌ كاهنان‌ بدون‌ توجه‌ به‌ نوبت‌ خدمتشان‌، خود را تقديس‌
تقديس يعنی جدا کردن، اختصاص دادن و مقدس ساختن.
كردند. هنگامی كه‌ كاهنان‌ از قدس‌ بيرون‌ می‌آمدند
12دسته‌ء سرايندگان‌ لاوی به‌ خواندن‌ سرود پرداختند. سرايندگان‌ عبارت‌ بودند از: آساف‌، هيمان‌، يدوتون‌ و تمام‌ پسران‌ و برادران‌ ايشان‌ كه‌ لباس‌ كتان‌ بر تن‌ داشتند و در سمت‌ شرقی قربانگاه‌ ايستاده‌ بودند. صدوبيست‌ نفر از كاهنان‌ با نوای شيپور، و لاويان‌ با سنج‌، عود و بربط‌، دسته‌ء سرايندگان‌ را همراهی می‌كردند.
13دسته‌ء سرايندگان‌ به‌ همراهی نوازندگان‌ شيپور، سنج‌ و سازهای ديگر، خداوند را حمد و سپاس‌ می‌گفتند. سرودی كه‌ می خواندند اين‌ بود: "خداوند نيكوست‌ و محبتش‌ بی‌پايان‌!"

در همان‌ وقت‌، ناگهان‌ ابری خانه‌ء خداوند را پوشاند و حضور پرجلال‌ خداوند آن‌ مكان‌ را فرا گرفت‌، بطوری كه‌ كاهنان‌ نتوانستند به‌ خدمت‌ خود ادامه‌ دهند.

سليمان‌ برای قوم‌ سخنرانی می‌كند

(اول‌ پادشاهان‌ 8: 12-21)

Copyright information for FCB