2 Chronicles 7

1وقتی دعای سليمان‌ به‌ پايان‌ رسيد، از آسمان‌ آتشی فرود آمد و قربانی‌ها را سوزانيد و حضور پر جلال‌ خداوند عبادتگاه‌ را پر كرد، بطوری كه‌ كاهنان‌ نتوانستند داخل‌ خانه‌ء خداوند شوند!
3بنی‌اسرائيل‌ چون‌ اين‌ منظره‌ را ديدند بر خاک افتاده‌، خداوند را بسبب‌ نيكويی و محبت‌ بی‌پايانش‌ سجده‌ و ستايش‌ كردند.

4آنگاه‌ پادشاه‌ و تمام‌ قوم‌ اسرائيل‌ با قربانی‌ها، خانه‌ء خدا را تبرک كردند. سليمان‌ پادشاه‌ برای اين‌ منظور 000ر22 گاو و 000ر120 گوسفند قربانی كرد.
6كاهنان‌ سر خدمت‌ بودند و لاويان‌ سرود شكرگزاری می‌خواندند و می‌گفتند: "محبت‌ او بی‌پايان‌ است‌." آنها از آلات‌ موسيقی‌ای استفاده‌ می‌كردند كه‌ داود پادشاه‌ ساخته‌ بود و در زمان‌ او برای ستايش‌ خداوند بكار می‌رفت‌. سپس‌ وقتی كاهنان‌ شيپورها را نواختند، تمام‌ جماعت‌ بر پا ايستادند.
7سليمان‌ آن‌ روز، وسط‌ حياط‌ خانهء‌ خداوند را برای قربانی كردن‌ تقديس
تقديس يعنی جدا کردن، اختصاص دادن و مقدس ساختن.
‌ كرد، زيرا قربانگاه‌ مفرغی گنجايش‌ آن‌ همه‌ قربانی‌های سوختنی و هدايای آردی و پيه‌ قربانی‌های سلامتی را نداشت‌.

8سليمان‌ و تمام‌ مردم‌ اسرائيل‌، عيد خيمه‌ها را تا هفت‌ روز جشن‌ گرفتند. عده‌ء زيادی از گذرگاه‌ حمات‌ تا سرحد مصر آمده‌ بودند تا در اين‌ جشن‌ شركت‌ كنند.
9آنها هفت‌ روز برای تبرک قربانگاه‌ و هفت‌ روز ديگر برای عيد خيمه‌ها صرف‌ كردند و در روز آخر، جشن‌ ديگری برپا داشتند.
10روز بعد يعنی بيست‌ و سوم‌ ماه‌ هفتم‌، سليمان‌ مردم‌ را روانه‌ء خانه‌هايشان‌ كرد. آنها برای تمام‌ بركاتی كه‌ خداوند به‌ داود و سليمان‌ و قوم‌ خود اسرائيل‌ عطا كرده‌ بود، خوشحال‌ بودند.

خداوند دوباره‌ بر سليمان‌ ظاهر می‌شود

(اول‌ پادشاهان‌ 9: 1-9)

11پس‌ از آنكه‌ سليمان‌ بنای خانه‌ء خداوند و كاخ‌ سلطنتی خود را تمام‌ كرد و تمام‌ طرح‌هايی را كه‌ برای آنها داشت‌ تكميل‌ نمود،
12يک شب‌، خداوند بر او ظاهر شد و فرمود: "من‌ دعای تو را مستجاب‌ كرده‌ و اين‌ خانه‌ را انتخاب‌ نموده‌ام‌ تا مردم‌ در آنجا برای من‌ قربانی كنند.
13هرگاه‌ آسمان‌ را ببندم‌ تا باران‌ نبارد، يا امر كنم‌ كه‌ ملخ‌ تمام‌ محصولات‌ زمين‌ را بخورد، و بلا بر قوم‌ خود نازل‌ كنم‌،
14اگر قوم‌ من‌ كه‌ به‌ اسم‌ من‌ خوانده‌ می‌شوند فروتن‌ شده‌، دعا كنند و مرا بطلبند و از راه‌های بد خويش‌ بازگشت‌ نمايند، آنگاه‌ ايشان‌ را از آسمان‌ اجابت‌ نموده‌، گناهانشان‌ را می‌بخشم‌ و سلامتی را به‌ سرزمين‌ آنها باز می‌گردانم‌.
15از اين‌ پس‌، چشمانم‌ بر اين‌ خانه‌ خواهد بود و گوشهايم‌ دعاهايی را كه‌ در آنجا كرده‌ می‌شود خواهد شنيد،
16زيرا اين‌ خانه‌ را برگزيده‌ام‌ و آن‌ را تقديس‌
تقديس يعنی جدا کردن، اختصاص دادن و مقدس ساختن.
كرده‌ام‌ تا نام‌ من‌ تا به‌ ابد بر آن‌ باشد. چشم‌ و دل‌ من‌ هميشه‌ بر اين‌ خانه‌ خواهد بود.

17"اگر تو مثل‌ پدرت‌ داود مرا پيروی كنی و اوامر و احكام‌ مرا نگه‌داری،
18آنگاه‌ همانطور كه‌ به‌ پدرت‌ داود قول‌ داده‌ام‌ هميشه‌ يک نفر از نسل‌ او بر اسرائيل‌ سلطنت‌ خواهد كرد.

19"ولی اگر شما از دستوراتی كه‌ به‌ شما داده‌ام‌ سرپيچی كنيد و از من‌ روی بگردانيد و به‌ بت‌پرستی بگراييد،
20آنگاه‌ بنی‌اسرائيل‌ را از اين‌ سرزمين‌ كه‌ به‌ آنان‌ بخشيده‌ام‌، بيرون‌ می‌رانم‌ و حتی اين‌ خانه‌ را كه‌ به‌ نام‌ خود تقديس‌ نموده‌ام‌ ترک خواهم‌ گفت‌، بطوری كه‌ اسرائيل‌ رسوا شده‌، زبانزد ملت‌های ديگر خواهد شد.
21اين‌ خانه‌ كه‌ چنين‌ شهرتی دارد با خاک يكسان‌ خواهد گرديد، بطوری كه‌ هر كس‌ از كنارش‌ بگذرد حيران‌ شده‌، خواهد پرسيد: "چرا خداوند با اين‌ سرزمين‌ و اين‌ خانه‌ چنين‌ كرده‌ است‌؟"
22در جواب‌ خواهند گفت‌: "چون‌ بنی‌اسرائيل‌ خداوند، خدای اجدادشان‌ را كه‌ آنها را از مصر بيرون‌ آورده‌ بود ترک گفته‌، بت‌پرست‌ شدند، به‌ همين‌ علت‌ خدا اين‌ بلا را بر سر آنها آورده‌ است‌."

كارهای ديگر سليمان‌

(اول‌ پادشاهان‌ 9: 10-28)

Copyright information for FCB