2 Chronicles 8

1بيست‌ سال‌ طول‌ كشيد تا سليمان‌ خانهء‌ خداوند و قصر خود را ساخت‌.
2بعد از آن‌ نيروی خود را صرف‌ بازسازی شهرهايی نمود كه‌ حيرام‌، پادشاه‌ صور به‌ او بخشيده‌ بود. سپس‌ عده‌ای از بنی‌اسرائيل‌ را به‌ آن‌ شهرها كوچ‌ داد.
3سليمان‌ به‌ حمات‌ صوبه‌ حمله‌ برد و آن‌ را گرفت‌.
4او شهر تدمور را در بيابان‌ و تمام‌ شهرهای نواحی حمات‌ را كه‌ مراكز مهمات‌ و آذوقه‌ بودند، بنا كرد.
5سليمان‌ شهر بيت‌حورون‌ بالا و بيت‌حورون‌ پايين‌ را به‌ شكل‌ قلعه‌ بازسازی نموده‌ و ديوارهای آنها را تعمير كرد و دروازه‌های پشت‌ بنددار برای آنها كار گذاشت‌.
6سليمان‌ علاوه‌ بر آنها شهر بعلت‌ و شهرهای ديگری برای انبار مهمات‌ و آذوقه‌ و نگهداری اسبها و عرابه‌ها ساخت‌. خلاصه‌ هر چه‌ می‌خواست‌ در اورشليم‌ و لبنان‌ و سراسر قلمرو سلطنت‌ خود بنا كرد.

7سليمان‌ از بازماندگان‌ قومهای كنعانی كه‌ اسرائيلی‌ها در زمان‌ تصرف‌ كنعان‌ آنها را از بين‌ نبرده‌ بودند، برای بيگاری استفاده‌ می‌كرد. اين‌ قومها عبارت‌ بودند از: اموری‌ها، فرزی‌ها، حيتی‌ها، حوی‌ها و يبوسی‌ها. نسل‌ اين‌ قومها تا زمان‌ حاضر نيز برده‌ هستند و به‌ بيگاری گرفته‌ می‌شوند.
9اما سليمان‌ از بنی‌اسرائيل‌ كسی را به‌ بيگاری نمی‌گرفت‌، بلكه‌ ايشان‌ بصورت‌ سرباز، افسر، فرمانده‌ و رئيس‌ عرابه‌رانها خدمت‌ می‌كردند.
10دويست‌ و پنجاه‌ نفر نيز بعنوان‌ سرپرست‌ كارگران‌ سليمان‌ گمارده‌ شده‌ بودند.

11سليمان‌ زن‌ خود را كه‌ دختر فرعون‌ بود از شهر داود به‌ قصر تازه‌ای كه‌ برايش‌ ساخته‌ بود، آورد. او نمی‌خواست‌ زنش‌ در كاخ‌ سلطنتی داود زندگی كند، زيرا می‌گفت‌: "هر جا كه‌ صندوق‌ عهد خداوند به‌ آن‌ داخل‌ شده‌، مكان‌ مقدسی است‌."

12آنگاه‌ سليمان‌ بر قربانگاهی كه‌ جلو ايوان‌ خانه‌ء خدا ساخته‌ بود، قربانی‌های سوختنی به‌ خداوند تقديم‌ كرد.
13مطابق‌ دستوری كه‌ موسی داده‌ بود، او برای هر يک از اين‌ روزهای مقدس‌ قربانی تقديم‌ می‌كرد: روزهای سبت‌، جشن‌های ماه‌ نو، سه‌ عيد ساليانه‌ء پِسَح‌، هفته‌ها و خيمه‌ها.
14سليمان‌ طبق‌ مقرراتی كه‌ پدرش‌ داود، مرد خدا برای كاهنان‌ و لاويان‌ وضع‌ كرده‌ بود، آنها را سرخدمتشان‌ گماشت‌. لاويان‌ در وصف‌ خداوند سرود می‌خواندند و كاهنان‌ را در انجام‌ وظايف‌ روزانه‌ كمک می‌كردند. سليمان‌ نگهبانان‌ را نيز به‌ نگهبانی دروازه‌هايشان‌ گماشت‌.
15كاهنان‌ و لاويان‌ تمام‌ اين‌ مقررات‌ را كه‌ داود پادشاه‌ وضع‌ كرده‌ بود، با كمال‌ دقت‌ اجرا می‌كردند. در ضمن‌ ايشان‌ مسئول‌ خزانه‌داری نيز بودند.

16در اين‌ هنگام‌، تمام‌ طرحهای ساختمانی سليمان‌ تكميل‌ شده‌ بود. از پايه‌ريزی خانهء‌ خداوند تا تكميل‌ ساختمان‌ آن‌، همه‌ء كارها با موفقيت‌ انجام‌ شده‌ بود.

17سپس‌ سليمان‌ به‌ شهرهای عصيون‌ جابر و ايلوت‌، واقع‌ در خليج‌ عقبه‌ در زمين‌ ادوم‌ رفت‌.
18حيرام‌ پادشاه‌ كشتی‌هايی به‌ فرماندهی افسران‌ با تجربه‌ء خود نزد سليمان‌ فرستاد. آنها همراه‌ ملوانان‌ سليمان‌ به‌ سرزمين‌ اوفير رفتند و از آنجا بيش‌ از پانزده‌ تن‌ طلا برای سليمان‌ آوردند.

ديدار ملكه‌ سبا با سليمان‌

(اول‌ پادشاهان‌ 10: 1-13)

Copyright information for FCB