2 Chronicles 21

1وقتی يهوشافاط‌ درگذشت‌، او را در آرامگاه‌ سلطنتی در اورشليم‌ به‌ خاک سپردند و پسرش‌ يهورام‌ پادشاه‌ يهودا شد.
2برادران‌ او، يعنی ساير پسران‌ يهوشافاط‌، اينها بودند: عزريا، يحی‌ئيل‌، زكريا، عزرياهو، ميكائيل‌ و شفطيا.
3پدرشان‌ به‌ هر يک از آنها هدايايی گرانبها از قبيل‌ نقره‌ و طلا و جواهرات‌ و نيز شهرهای حصاردار در يهودا بخشيده‌ بود. اما سلطنت‌ را به‌ يهورام‌ داد چون‌ پسر ارشدش‌ بود. ولی يهورام‌ وقتی زمام‌ امور را بدست‌ گرفت‌ و بر اوضاع‌ مسلط‌ شد، تمام‌ برادران‌ خود و عده‌ء زيادی از بزرگان‌ اسرائيل‌ را كشت‌.
5يهورام‌ در سن‌ سی و دو سالگی پادشاه‌ شد و هشت‌ سال‌ در اورشليم‌ سلطنت‌ كرد،
6دختر اخاب‌ زن‌ او بود و او مانند اخاب‌ و ساير پادشاهان‌ اسرائيل‌ نسبت‌ به‌ خداوند گناه‌ می‌ورزيد.
7اما خداوند نخواست‌ دودمان‌ سلطنت‌ داود را براندازد، زيرا با داود عهد بسته‌ بود كه‌ هميشه‌ يكی از پسرانش‌ پادشاه‌ باشد.

8در دوره‌ء سلطنت‌ يهورام‌، مردم‌ ادوم‌ از فرمان‌ يهودا سرپيچی كردند و پادشاهی برای خود تعيين‌ نمودند.
9يهورام‌ و فرماندهان‌ سپاه‌ او با تمام‌ عرابه‌های جنگی عازم‌ ادوم‌ شدند. اما ادومی‌ها آنها را محاصره‌ كردند و يهورام‌ شبانه‌ از دست‌ ادومی‌ها گريخت‌.
10به‌ اين‌ ترتيب‌ ادوم‌ تا به‌ امروز استقلال‌ خود را حفظ‌ كرده‌ است‌.

در اين‌ هنگام‌ اهالی شهر لبنه‌ نيز شورش‌ نمودند، زيرا يهورام‌ از خداوند، خدای اجدادش‌ برگشته‌ بود.
11او همچنين‌ بر بلنديهای يهودا بتخانه‌ها ساخت‌ و اهالی اورشليم‌ را به‌ بت‌پرستی كشاند و باعث‌ شد مردم‌ يهودا از خدا دور شوند.

12يهورام‌ نامه‌ای از ايليای نبی با اين‌ مضمون‌ دريافت‌ كرد: "خداوند، خدای جد تو داود، می‌فرمايد كه‌ چون‌ مثل‌ پدرت‌ يهوشافاط‌ و مانند آسای پادشاه‌ رفتار نكردی،
13بلكه‌ مثل‌ پادشاهان‌ اسرائيل‌ شرور بوده‌ای و مانند زمان‌ اخاب‌ پادشاه‌، مردم‌ يهودا و اورشليم‌ را به‌ بت‌پرستی كشانده‌ای، و چون‌ برادرانت‌ را كه‌ از خودت‌ بهتر بودند به‌ قتل‌ رساندی،
14پس‌ خداوند بلای سختی دامنگير قوم‌ تو و زنان‌ و فرزندانت‌ خواهد كرد؛ و تو هر چه‌ داری از دست‌ خواهی داد.
15خودت‌ نيز به‌ مرض‌ روده‌ای سختی مبتلا خواهی شد و اين‌ مرض‌ آنقدر طول‌ خواهد كشيد تا روده‌هايت‌ از بين‌ برود."

16بنابراين‌ خداوند فلسطينی‌ها و عربهايی را كه‌ همسايه‌ء حبشی‌ها بودند برضد يهورام‌ برانگيخت‌.
17آنها به‌ يهودا حمله‌ كرده‌، آن‌ را گرفتند و تمام‌ اموال‌ كاخ‌ سلطنتی و پسران‌ و زنان‌ يهورام‌ را برداشته‌، با خود بردند. فقط‌ پسر كوچک او اخزيا جان‌ سالم‌ بدر برد.

18پس‌ از آن‌، خداوند يهورام‌ را به‌ يک مرض‌ علاج‌ناپذير روده‌ای مبتلا كرد.
19به‌ مرور زمان‌، بعد از دو سال‌، روده‌هايش‌ بيرون‌ آمد و او با دردی جانكاه‌ مرد. قومش‌ مراسم‌ مخصوص‌ دفن‌ پادشاهان‌ را برای او انجام‌ ندادند.
20يهورام‌ سی و دو سال‌ داشت‌ كه‌ پادشاه‌ شد و هشت‌ سال‌ در اورشليم‌ سلطنت‌ كرد و هنگامی كه‌ مرد، كسی برايش‌ عزا نگرفت‌. يهورام‌ در اورشليم‌ دفن‌ شد، اما نه‌ در آرامگاه‌ سلطنتی.

اخزيا، پادشاه‌ يهودا

(دوم‌ پادشاهان‌ 8: 25-29و 9: 21-28)

Copyright information for FCB