2 Chronicles 22

1اهالی اورشليم‌ اخزيا، پسر كوچک يهورام‌ را به‌ پادشاهی خود انتخاب‌ كردند، زيرا مهاجمانی كه‌ همراه‌ عربها به‌ يهودا حمله‌ كردند، پسران‌ بزرگ‌ او را كشته‌ بودند.
2اخزيا بيست‌ و دو
در متن عبری "چهل و دو" ولی در متن برخی نسخه های يونانی و سريانی ونيز دوم پادشاهان 8: 26 "بيست و دو" آمده است.
ساله‌ بود كه‌ پادشاه‌ شد، ولی فقط‌ يک سال‌ در اورشليم‌ سلطنت‌ كرد. مادرش‌ عتليا نام‌ داشت‌ و نوه‌ء عمری بود.
3او نيز مانند خاندان‌ اخاب‌ نسبت‌ به‌ خداوند گناه‌ ورزيد، زيرا مادرش‌ او را به‌ كارهای زشت‌ ترغيب‌ می‌كرد.
4آری، اخزيا نيز مثل‌ اخاب‌ شرور بود، زيرا بعد از مرگ‌ پدرش‌، خانواده‌ء اخاب‌ مشاوران‌ او بودند و او را بطرف‌ نابودی سوق‌ دادند.
5اخزيا بر اثر مشورت‌ آنها، با يورام‌ (پسر اخاب‌) پادشاه‌ اسرائيل‌، متحد شد و برای جنگ‌ با حزائيل‌، پادشاه‌ سوريه‌، به‌ راموت‌ جلعاد لشكر كشيد. در اين‌ جنگ‌ يورام‌ مجروح‌ شد.
6پس‌ برای معالجه‌ به‌ يزرعيل‌ رفت‌. وقتی در آنجا بستری بود، اخزيا به‌ عيادتش‌ رفت‌.

7خدا بوسيله‌ء اين‌ ديدار، سقوط‌ اخزيا را فراهم‌ آورد. وقتی اخزيا با يورام‌ بود، ييهو (پسر نمشی) كه‌ از طرف‌ خداوند مأمور شده‌ بود دودمان‌ اخاب‌ را براندازد، به‌ سراغ‌ آنها رفت‌.
8زمانی كه‌ ييهو در پی كشتار اعضای خانواده‌ء اخاب‌ بود، با عده‌ای از سران‌ يهودا و برادرزاده‌های اخزيا روبرو شد و ايشان‌ را كشت‌.
9ييهو در جستجوی اخزيا بود؛ سرانجام‌ او را كه‌ در سامره‌ پنهان‌ شده‌ بود دستگير نموده‌، نزد ييهو آوردند و ييهو او را نيز كشت‌. با وجود اين‌، اخزيا را با احترام‌ به‌ خاک سپردند، چون‌ نوه‌ء يهوشافاط‌ پادشاه‌ بود كه‌ با تمام‌ دل‌ از خداوند پيروی می‌كرد. از خاندان‌ اخزيا كسی كه‌ قادر باشد سلطنت‌ كند، نماند.

عتليا تخت‌ سلطنت‌ را غصب‌ می‌كند

(دوم‌ پادشاهان‌ 11: 1-3)

10وقتی عتليا، مادر اخزيا از كشته‌ شدن‌ پسرش‌ باخبر شد، دستور قتل‌ عام‌ تمام‌ اعضای خاندان‌ سلطنتی يهودا را صادر كرد.
11تنها كسی كه‌ جان‌ سالم‌ بدر برد يوآش‌ پسر كوچک اخزيا بود، زيرا يهوشبع‌، عمه‌ يوآش‌، كه‌ دختر يهورام‌ پادشاه‌ و خواهر ناتنی اخزيا بود، او را نجات‌ داد. يهوشبع‌ طفل‌ را از ميان‌ ساير فرزندان‌ پادشاه‌ كه‌ در انتظار مرگ‌ بودند، دزديد و او را با دايه‌ اش‌ در خانه‌ء خداوند در اتاقی پنهان‌ كرد. (يهوشبع‌ زن‌ يهوياداع‌ كاهن‌ بود.)
12در مدت‌ شش‌ سالی كه‌ عتليا در مقام‌ ملكه‌ فرمانروايی می‌كرد، يوآش‌ زير نظر عمه‌ اش‌ در خانه‌ء خدا پنهان‌ ماند.

شورش‌ بر ضد عتليا

(دوم‌ پادشاهان‌ 11: 4-16)

Copyright information for FCB