2 Chronicles 23

1در هفتمين‌ سال‌ سلطنت‌ عتليا، يهوياداع‌ كاهن‌ برخی از فرماندهان‌ سپاه‌ را احضار كرده‌ نقشه‌ای را كه‌ داشت‌ با آنها در ميان‌ گذاشت‌. اين‌ فرماندهان‌ عبارت‌ بودند از: عزريا (پسر يهورام‌)، اسماعيل‌ (پسر يهوحانان‌)، عزريا (پسر عوبيد)، معسيا (پسر عدايا) و اليشافاط‌ (پسر زكری).
2ايشان‌ مخفيانه‌ به‌ سراسر يهودا سفر كردند تا لاويان‌ و سران‌ قبايل‌ را از نقشه‌ء يهوياداع‌ باخبر سازند و آنها را به‌ اورشليم‌ احضار كنند. وقتی همه‌ به‌ اورشليم‌ آمدند برای پادشاه‌ جوان‌ كه‌ هنوز در خانه‌ء خدا مخفی بود، قسم‌ خوردند كه‌ نسبت‌ به‌ وی وفادار باشند.

يهوياداع‌ كاهن‌ گفت‌: "وقت‌ آن‌ رسيده‌ كه‌ پادشاه‌ زمام‌ امور مملكت‌ را در دست‌ بگيرد، و اين‌ طبق‌ وعده‌ء خداوند است‌ كه‌ فرمود: "هميشه‌ يكی از فرزندان‌ داود بايد پادشاه‌ باشد."
4حالا كاری كه‌ بايد بكنيم‌ اين‌ است‌: يک سوم‌ شما لاويان‌ و كاهنان‌ كه‌ روز سبت‌ سر پست‌ می‌آييد دم‌ در خانهء‌ خدا نگهبانی بدهيد.
5يک سوم‌ ديگر در كاخ‌ سلطنتی، و بقيه‌ جلو "دروازه‌ء اساس‌" نگهبانی بدهيد. بقيه‌ء قوم‌ طبق‌ دستور خداوند در حياط‌ خانه‌ء خداوند بايستند. زيرا فقط‌ لاويان‌ و كاهنان‌ كه‌ مشغول‌ خدمت‌ هستند می‌توانند وارد خانهء‌ خداوند شوند، چون‌ پاک هستند.
7شما لاويان‌ اسلحه‌ بدست‌ بگيريد و پادشاه‌ را احاطه‌ كنيد و هر جا می‌رود از او محافظت‌ نماييد. هر كه‌ خواست‌ وارد خانهء‌ خدا شود، او را بكشيد."

8لاويان‌ و مردم‌ يهودا مطابق‌ دستورات‌ يهوياداع‌ عمل‌ كردند. نگهبانانی كه‌ روز سبت‌ سر خدمت‌ می‌رفتند و نيز نگهبانانی كه‌ در آن‌ روز سر خدمت‌ نبودند، همگی سرپست‌ خود ماندند، زيرا يهوياداع‌ آنها را مرخص‌ نكرد.
9سپس‌ يهوياداع‌ آنها را با نيزه‌ها و سپرهای خانه‌ء خدا كه‌ متعلق‌ به‌ داود پادشاه‌ بود، مسلح‌ كرد.
10افراد مسلح‌ در سراسر قسمت‌ جلو خانه‌ء خدا ايستادند و قربانگاه‌ را كه‌ نزديک مخفيگاه‌ يوآش‌ بود، محاصره‌ كردند.
11آنگاه‌ يهوياداع‌ و پسرانش‌ يوآش‌ را بيرون‌ آورده‌، تاج‌ شاهی را بر سرش‌ نهادند و نسخه‌ای از تورات‌ را به‌ او دادند و او را تدهين‌ كرده‌، به‌ پادشاهی منصوب‌ نمودند. سپس‌ همه‌ فرياد برآوردند: "زنده‌ باد پادشاه‌!"

12عتليا وقتی فرياد شادی مردم‌ را شنيد، با عجله‌ بطرف‌ خانه‌ء خداوند كه‌ مردم‌ در آنجا جمع‌ شده‌ بودند، دويد.
13در آنجا پادشاه‌ جديد را ديد كه‌ كنار ستون‌ مخصوص‌ پادشاهان‌ نزد در ورودی ايستاده‌ و فرماندهان‌ و شيپورچی‌ها دور او را گرفته‌اند و شيپور می‌زنند و همه‌ شادی می‌كنند و دسته‌ء سرايندگان‌ همراه‌ نوازندگان‌، قوم‌ را در خواندن‌ سرود رهبری می‌كنند.

عتليا با ديدن‌ اين‌ منظره‌ لباس‌ خود را پاره‌ كرد و فرياد برآورد: "خيانت‌! خيانت‌!"

14يهوياداع‌ به‌ فرماندهان‌ چنين‌ دستور داد: "او را از اينجا بيرون‌ ببريد. درخانه‌ء خداوند او را نكشيد. اگر كسی سعی كند عتليا را نجات‌ دهد بايد بی‌درنگ‌ كشته‌ شود."
15پس‌ وقتی عتليا به‌ يكی از دروازه‌های كاخ‌ به‌ نام‌ "دروازه‌ء اسب‌" رسيد، همانجا او را كشتند.

اصلاحات‌ يهوياداع‌

(دوم‌ پادشاهان‌ 11: 17-20)

16بعد يهوياداع‌ عهد بست‌ كه‌ خود و پادشاه‌ و مردم‌، قوم‌ خداوند باشند.
17آنگاه‌ همه‌ به‌ بتخانه‌ء بعل‌ رفتند و آن‌ را واژگون‌ ساختند و قربانگاه‌ها و مجسمه‌ها را خراب‌ كردند و متان‌، كاهن‌ بت‌ بعل‌ را در مقابل‌ قربانگاه‌ها كشتند.
18سپس‌ يهوياداع‌، كاهنان‌ و لاويان‌ را در خانه‌ء خداوند گذاشت‌ تا وظايفی را كه‌ داود پادشاه‌ تعيين‌ كرده‌ بود، انجام‌ دهند و طبق‌ دستورات‌ تورات‌ موسی برای خداوند قربانی‌های سوختنی تقديم‌ كنند. آنها با شادی و سرور وظيفه‌ء خود را انجام‌ می‌دادند.
19يهوياداع‌ نگهبانانی جلو دروازه‌های خانه‌ء خداوند گماشت‌ تا نگذارند افرادی كه‌ شرعاً نجس‌ هستند وارد خانه‌ خدا شوند.

20سپس‌ فرماندهان‌ سپاه‌، مقامات‌ و رهبران‌ مملكتی و تمام‌ قوم‌، يهوياداع‌ را همراهی كردند تا پادشاه‌ را از خانه‌ء خداوند به‌ كاخ‌ سلطنتی بياورند. آنها از "دروازه‌ء بالايی" وارد كاخ‌ شدند و يوآش‌ را بر تخت‌ سلطنت‌ نشاندند.
21همه‌ء مردم‌ از اين‌ موضوع‌ خوشحال‌ بودند. بعد از مرگ‌ عتليا، در شهر آرامش‌ برقرار گرديد.

يوآش‌، پادشاه‌ يهودا

(دوم‌ پادشاهان‌ 12: 1-16)

Copyright information for FCB