2 Corinthians 11

پولس‌ و رسولان‌ دروغين‌

1اميدوارم‌ با اين‌ سخنان‌ جاهلانه‌، شما را خسته‌ نكرده‌ باشم‌. خواهش‌ می‌كنم‌ تحمل‌ كنيد و بگذاريد هر چه‌ در دل‌ دارم‌ بگويم‌.
2همان‌ غيرت‌ و علاقه‌ای را كه‌ خدا نسبت‌ به‌ شما دارد، من‌ نيز در دل‌ خود احساس‌ می‌كنم‌. همين‌ غيرت‌ و علاقه‌ باعث‌ می‌شود كه‌ برای شما نگران‌ باشم‌، نگران‌ از اينكه‌ مبادا غير از مسيح‌، به‌ ديگری نيز دل‌ ببنديد. زيرا آرزوی من‌ اينست‌ كه‌ شما مانند دوشيزه‌ای پاكدامن‌ باشيد كه‌ عشق‌ و محبت‌ خود را فقط‌ برای كسی نگاه‌ می‌دارد كه‌ با او ازدواج‌ خواهد كرد.
3اما می‌ترسم‌ كه‌ شما از محبت‌ و اخلاصی كه‌ نسبت‌ به‌ مسيح‌ داريد، منحرف‌ شويد، درست‌ همانطور كه‌ شيطان‌ در باغ‌ عدن‌ حوا را فريب‌ داد.
4ترس‌ من‌ به‌ اين‌ سبب‌ است‌ كه‌ شما خيلی ساده‌ و زودباوريد و هركس‌ هر چه‌ بگويد، فوراً باور می‌كنيد. حتی اگر عيسای ديگری را معرفی كنند، غير از آنكه‌ ما به‌ شما معرفی كرديم‌، يا درباره‌ء روح‌ ديگری سخن‌ گويند، غير از آن‌ روح‌القدس‌ كه‌ خدا به‌ شما عطا كرده‌، و يا راه‌ ديگری برای نجات‌ پيش‌ پای شما قرار دهند، شما همه‌ را باور می‌كنيد.
5تصور نمی‌كنم‌ اين‌ آقايان‌ محترم‌ كه‌ خود را فرستادگان‌ برگزيده‌ء خدا می‌دانند، چيزی بيشتر از من‌ داشته‌ باشند.
6من‌ حتی اگر سخنران‌ خوبی نباشم‌، اما در شناخت‌ حقايق‌ روحانی چيزی كم‌ ندارم‌، و شما نيز متوجه‌ء اين‌ نكته‌ شده‌ايد، زيرا اين‌ امر را بارها ثابت‌ كرده‌ام‌.

7آيا گناه‌ كردم‌ كه‌ پيام‌ انجيل‌ را بدون‌ دريافت‌ هيچ‌ كمک مالی، به‌ شما اعلام‌ كردم‌؟ آيا خطا بود كه‌ خود را حقير ساختم‌ تا شما سرافراز شويد؟
8در عوض‌، كليساهای ديگر را "غارت‌" كردم‌، و در تمام‌ مدتی كه‌ نزد شما بودم‌، از هدايای اين‌ كليساها امرار معاش‌ كردم‌ تا بتوانم‌ بدون‌ گرفتن‌ كمكی از شما، به‌ شما خدمت‌ كنم‌؛ و زمانی كه‌ اين‌ هدايا تمام‌ شد و ديگر چيزی برای گذران‌ زندگی نداشتم‌، باز دست‌ كمک بسوی شما دراز نكردم‌، زيرا مسيحيان‌ مقدونيه‌ برايم‌ هديه‌ آوردند. تابحال‌ از شما ديناری نخواسته‌ام‌ و هرگز نيز نخواهم‌ خواست‌.
10به‌ آن‌ راستی مسيح‌ كه‌ وجود مرا فرا گرفته‌، سوگند كه‌ اين‌ موضوع‌ را در سراسر يونان‌ با افتخار به‌ همه‌ اعلام‌ خواهم‌ كرد.
11شايد فكر كنيد كه‌ چرا! آيا به‌ اين‌ دليل‌ كه‌ شما را دوست‌ ندارم‌؟ نه‌! خدا می‌داند كه‌ چقدر شما را دوست‌ دارم‌.
12اما به‌ اين‌ روش‌ خود ادامه‌ خواهم‌ داد و كمكهای مالی شما را نخواهم‌ پذيرفت‌، تا آنانی كه‌ ادعا می‌كنند كه‌ همانند ما خدا را خدمت‌ می‌كنند، امكان‌ چنين‌ ادعايی را نداشته‌ باشند.

13اين‌ قبيل‌ افراد هرگز از جانب‌ خدا فرستاده‌ نشده‌اند. ايشان‌ فريبكارانی هستند كه‌ از سادگی شما سوءاستفاده‌ كرده‌، خود را رسولان‌ مسيح‌ معرفی كرده‌اند.
14اما جای تعجب‌ نيست‌. چون‌ اگر شيطان‌ می‌تواند خود را بصورت‌ فرشته‌ء نور درآورد،
15خدمتكارانش‌ نيز می‌توانند خود را به‌ شكل‌ خدمتگزاران‌ خدا درآورند. اما سرانجام‌، ايشان‌ به‌ سزای اعمال‌ زشت‌ خود خواهند رسيد.پولس‌ به‌ زحمات‌ خود فخر می‌كند

16بار ديگر خواهش‌ می‌كنم‌ كه‌ گمان‌ نكنيد سخنان‌ من‌ از روی بی‌عقلی است‌. حتی اگر چنين‌ فكر می‌كنيد، باز به‌ سخنان‌ من‌ بی‌عقل‌ توجه‌ كنيد و بگذاريد من‌ نيز مانند آنان‌، كمی خودستايی كنم‌.
17البته‌ خودستايی شايسته‌ء خدمتگزار خداوند نيست‌؛ اما برای اينكه‌ بتوانم‌ خود را با آنانی كه‌ دائما نزد شما از خود تعريف‌ و تمجيد می‌كنند، مقايسه‌ نمايم‌، من‌ نيز راه‌ احمقانهء‌ ايشان‌ را در پيش‌ می‌گيرم‌.
19شما كه‌ خود را چنين‌ عاقل‌ می‌پنداريد، چگونه‌ با اشتياق‌ به‌ گفته‌های اين‌ نادانان‌ گوش‌ می‌دهيد؟ ناراحت‌ هم‌ نيستيد كه‌ شما را اسير خود می‌كنند، هر چه‌ داريد از چنگتان‌ درمی‌آورند، از سادگی شما سوءاستفاده‌ می‌نمايند، خودنمايی می‌كنند و رفتار توهين‌آميز دارند!
21با شرمساری اعتراف‌ می‌كنم‌ كه‌ ما در مقايسه‌ با اين‌ افراد، آنقدر نيرومند و جسور نبوده‌ايم‌ كه‌ بتوانيم‌ چنين‌ رفتاری با شما داشته‌ باشيم‌!

اما بار ديگر از روی بی‌عقلی می‌گويم‌ كه‌ آنان‌ به‌ هر چه‌ ببالند، من‌ نيز می‌توانم‌ ببالم‌.
22آيا به‌ اين‌ فخر می‌كنند كه‌ عبرانی هستند؟ من‌ نيز هستم‌! می‌گويند اسرائيلی و قوم‌ برگزيده‌ء خدا هستند؟ مگر من‌ نيستم‌؟! می‌گويند كه‌ از نسل‌ ابراهيم‌ هستند؟ من‌ نيز هستم‌!
23به‌ اين‌ می‌بالند كه‌ مسيح‌ را خدمت‌ می‌كنند؟ گرچه‌ به‌ اين‌ نحو سخن‌ گفتن‌، ديوانگی است‌، اما من‌ خيلی بيشتر از ايشان‌ به‌ او خدمت‌ كرده‌ام‌. من‌ متحمل‌ زحمات‌ زيادتری شده‌ام‌؛ بيش‌ از آنان‌ به‌ زندان‌ افتاده‌ام‌، بيشتر شلاق‌ خورده‌ام‌ و دفعات‌ بيشتری با مرگ‌ روبرو شده‌ام‌.
24مقامات‌ يهودی پنج‌ بار مرا محكوم‌ به‌ سی و نه‌ ضربه‌ شلاق‌ كردند.
25سه‌ بار مرا با چوب‌ زدند. يک بار سنگسار شدم‌. سه‌ بار در سفرهای دريايی، كشتی‌مان‌ غرق‌ شد. يک شبانه‌ روز با امواج‌ دريا دست‌ بگريبان‌ بودم‌.
26به‌ نقاط‌ دور دست‌ و خسته‌ كننده‌ سفر كرده‌ام‌؛ طغيان‌ رودخانه‌ها، حمله‌ء دزدان‌، آزار هموطنان‌ يهودی و نيز آزار غيريهوديان‌ همواره‌ مرا تهديد كرده‌ است‌. در شهرها با خطر هجوم‌ جمعيت‌ خشمگين‌، و در بيابان‌ و دريا با خطر مرگ‌ روبرو بوده‌ام‌. در كليساها نيز خطر كسانی كه‌ بدروغ‌ ادعای برادری دارند، مرا تهديد كرده‌ است‌.
27با خستگی و مشقت‌ و بی‌خوابی خو گرفته‌ام‌. گرسنگی و تشنگی كشيده‌ام‌ و چيزی برای خوردن‌ نداشته‌ام‌. بارها سرمای زمستان‌ را بدون‌ لباس‌ كافی گذرانده‌ام‌.

28علاوه‌ بر تمام‌ اينها، باری دارم‌ كه‌ روز و شب‌ بر دوشم‌ سنگينی می‌كند و آن‌ احساس‌ مسئوليتی است‌ كه‌ برای تمام‌ كليساها دارم‌.
29كيست‌ از اعضای كليسا كه‌ مرتكب‌ اشتباهی شود و من‌ در ناراحتی او شريک نباشم‌؟ كيست‌ كه‌ دچار انحرافی شود و من‌ با دل‌ و جان‌ خواهان‌ كمک به‌ او نباشم‌؟ كيست‌ كه‌ برنجد و من‌ ازدست‌ كسی كه‌ باعث‌ رنجش‌ شده‌ است‌، نسوزم‌.

30اگر قرار باشد از خود تعريف‌ و تمجيد كنم‌، ترجيح‌ می‌دهم‌ از چيزهايی باشد كه‌ ضعف‌ مرا نشان‌ می‌دهند.
31خدا كه‌ پدر خداوند ما عيسی مسيح‌ است‌ و تا ابد شايسته‌ء تمجيد و ستايش‌ می‌باشد، می‌داند كه‌ راست‌ می‌گويم‌.
32بعنوان‌ مثال‌، زمانی كه‌ در دمشق‌ بودم‌، فرماندار شهر كه‌ از "حارث‌" پادشاه‌ دستور می‌گرفت‌، بر دروازه‌ها مأمور گمارده‌ بود تا مرا دستگير كنند.
اما مرا در زنبيلی گذاشتند و با طناب‌ از پنجره‌ای از ديوار شهر پايين‌ فرستادند و از چنگ‌ او فرار كردم‌. عجب‌ رويداد پرافتخاری!!

Copyright information for FCB