2 Corinthians 12

رؤيای پولس‌ و عارضه‌ء جسمی او

1گرچه‌ خيلی زننده‌ است‌ كه‌ اينطور از خود تعريف‌ نمايم‌، اما بگذاريد چنين‌ كنم‌. بگذاريد از رؤياهايی كه‌ ديده‌ام‌ و مكاشفه‌هايی كه‌ خداوند به‌ من‌ عطا فرموده‌ است‌، تعريف‌ كنم‌.
2چهارده‌ سال‌ پيش‌ به‌ آسمان‌ برده‌ شدم‌. از من‌ نپرسيد كه‌ جسمم‌ به‌ آنجا رفت‌ يا روحم‌؛ خود نيز نمی‌دانم‌؛ فقط‌ خدا می‌داند. بهرحال‌ خود را در بهشت‌ ديدم‌.
4در آنجا چيزهايی حيرت‌انگيز و غيرقابل‌ وصف‌ شنيدم‌ كه‌ اجازه‌ ندارم‌ درباره‌ء آنها به‌ كسی چيزی بگويم‌.
5من‌ می‌توانم‌ به‌ اين‌ رويداد با ارزش‌ ببالم‌، اما چنين‌ نخواهم‌ كرد. تنها چيزی كه‌ به‌ آن‌ فخر می‌كنم‌، ضعفهايم‌ است‌؛ و نيز به‌ بزرگی خدا می‌بالم‌ كه‌ از چنين‌ ضعفی، برای جلال‌ خود استفاده‌ می‌كند.
6اگر از خود تعريف‌ كنم‌، كاری احمقانه‌ نكرده‌ام‌، زيرا هر چه‌ بگويم‌ حقيقت‌ خواهد داشت‌. اما نمی‌خواهم‌ كسی بيش‌ از آنچه‌ در زندگی و گفتار من‌ می‌بيند، برايم‌ ارزش‌ قائل‌ شود.

7اما برای آنكه‌ از اين‌ مكاشفات‌ خارق‌العاده‌ و مشاهدات‌ روحانی، احساس‌ غرور به‌ من‌ دست‌ ندهد، خدا اجازه‌ داد كه‌ عارضه‌ای همچون‌ خار در بدنم‌ بوجود آيد. او اجازه‌ داد فرستاده‌ء شيطان‌ مرا رنج‌ دهد و بدينوسيله‌ مانع‌ غرور من‌ گردد.
8سه‌ بار به‌ خداوند التماس‌ كردم‌ كه‌ مرا از آن‌ رهايی دهد.
9اما او هر بار خواهش‌ مرا رد كرد و فرمود: "من‌ با تو هستم‌ و همين‌ تو را كافی است‌، زيرا قدرت‌ من‌ در ضعف‌ تو بهتر نمايان‌ می‌شود!" پس‌ حال‌ با شادی به‌ ضعفهای خود می‌بالم‌. شادم‌ از اينكه‌ زندگی‌ام‌ قدرت‌ مسيح‌ را نمايان‌ می‌سازد، و نه‌ توانايی‌ها و استعدادهای خودم‌ را.
10پس‌، از داشتن‌ آن‌ "خار" خوشحالم‌؛ از اهانتها، سختی‌ها، جفاها و مشكلات‌ نيز شادم‌؛ چون‌ می‌دانم‌ كه‌ همه‌ء اينها باعث‌ جلال‌ مسيح‌ می‌شود. زيرا وقتی ضعيفم‌، آنگاه‌ توانا هستم‌؛ هر چه‌ كمتر داشته‌ باشم‌، بيشتر به‌ خدا متكی خواهم‌ بود.توجه‌ و علاقه‌ ء پولس‌ به‌ قرنتيان‌

11شما مرا مجبور كرديد كه‌ مانند يک نادان‌، اينچنين‌ از خود تعريف‌ كنم‌، درحاليكه‌ شما خود می‌بايست‌ مرا می‌ستوديد. زيرا گرچه‌ هيچ‌ هستم‌، اما از اين‌ "فرستادگان‌ برگزيده‌ و عالی مقام‌ خدا!" هيچ‌ كم‌ ندارم‌.
12زمانی كه‌ با شما بودم‌ و با صبر و شكيبايی، خدا را خدمت‌ می‌كردم‌، او توسط‌ من‌ معجزات‌ و كارهای شگفت‌آور بسياری در ميان‌ شما انجام‌ داد. همين‌ معجزات‌، دليل‌ و گواه‌ هستند بر اينكه‌ من‌ رسول‌ و فرستاده‌ء خدا می‌باشم‌.
13تنها كاری كه‌ در كليساهای ديگر انجام‌ داده‌ام‌، ولی برای شما نكرده‌ام‌، اين‌ است‌ كه‌ سربار شما نشده‌ام‌ و از شما كمک مالی نخواسته‌ام‌، خواهش‌ می‌كنم‌ اين‌ كوتاهی مرا ببخشيد!
14حال‌ برای سومين‌ بار قصد دارم‌ نزد شما بيايم‌؛ اين‌ بار نيز سربار شما نخواهم‌ بود، زيرا نه‌ مالتان‌ رابلكه‌ خودتان‌ را می‌خواهم‌! فراموش‌ نكنيد كه‌ شما فرزندان‌ من‌ هستيد؛ وظيفه‌ء فرزندان‌ نيست‌ كه‌ زندگی والدين‌ خود را تأمين‌ كنند، بلكه‌ والدين‌ هستند كه‌ بايد نيازهای فرزندان‌ خود را برآورده‌ سازند.
15من‌ نيز باكمال‌ ميل‌ حاضرم‌ هر چه‌ دارم‌ و حتی خود را فدای شما كنم‌ تا از لحاظ‌ روحانی تقويت‌ شويد؛ گرچه‌ هر قدر بيشتر به‌ شما محبت‌ می‌كنم‌، محبت‌ شما به‌ من‌ كمتر می‌شود!

16برخی از شما می‌گويند: "درست‌ است‌ كه‌ پولس‌ سربار من‌ نشد، اما او شخص‌ زيركی است‌ و بی‌شک با فريب‌ دادن‌ و استفاده‌ از وجود ما، سودی عايدش‌ شده‌ است‌!"

17اما چگونه‌؟ آيا كسانی كه‌ نزد شما فرستادم‌، از شما استفاده‌ای بردند؟
18وقتی از تيطوس‌ خواهش‌ كردم‌ كه‌ به‌ نزد شما بيايد و برادر ديگرمان‌ را به‌ همراه‌ او فرستادم‌، آيا ايشان‌ از شما سودی بردند؟ نه‌، البته‌ كه‌ نه‌! زيرا هدف‌ و روش‌ كار همه‌ء ما، يكی است‌.

19شايد تصور می‌كنيد كه‌ تمام‌ اين‌ سخنان‌ برای آنست‌ كه‌ بار ديگر نظر لطف‌ شما را نسبت‌ به‌ خود جلب‌ نمايم‌. اما اصلاً چنين‌ نيست‌! خدا شاهد است‌ كه‌ منظورم‌ از اين‌ گفته‌ها، كمک به‌ شما دوستان‌ عزيز است‌، چون‌ خواهان‌ بنا و تقويت‌ روحانی شما هستم‌.
20زيرا می‌ترسم‌ وقتی نزد شما بيايم‌، از ديدن‌ وضعتان‌ خشنود نشوم‌؛ آنگاه‌ شما نيز از نحوه‌ء برخورد من‌ با وضع‌ خود، شاد نخواهيد شد. می‌ترسم‌ كه‌ بيايم‌ و ببينم‌ كه‌ در ميان‌ شما مشاجره‌، حسادت‌، تندخويی، خودخواهی، تهمت‌، بدگويی، غرور و تفرقه‌ وجود دارد.
بلی می‌ترسم‌ وقتی اين‌ بار نيز نزد شما بيايم‌، باز خدا مرا بسبب‌ شما شرمنده‌ سازد. بيم‌ دارم‌ كه‌ باز ماتم‌ بگيرم‌، چون‌ بسياری از شما كه‌ زندگی گناه‌آلودی داشتيد، هنوز هم‌ در گناه‌ زندگی می‌كنيد و مرتكب‌ ناپاكی و اعمال‌ قبيح‌ و فساد و زنا می‌شويد.

Copyright information for FCB