2 Corinthians 3

1فكر نكنيد ما نيز كم‌كم‌ مانند معلمان‌ دروغين‌ شما می‌شويم‌ كه‌ دوست‌ دارند از خود تعريف‌ كنند و با خود، سفارشنامه‌های عريض‌ و طويل‌ بياورند. تصور نمی‌كنم‌ نيازی داشته‌ باشيد كه‌ كسی برای معرفی ما، به‌ شما نامه‌ای بنويسد! اينطور نيست‌؟ ما هم‌ نيازی نداريم‌ كه‌ از شما معرفی‌نامه‌ بگيريم‌!
2تنها نامه‌ای كه‌ ما لازم‌ داريم‌، خود شما هستيد! چون‌ همه‌ با ديدن‌ دگرگونی‌های عميقی كه‌ در شما پديد آمده‌ است‌، می‌توانند پی ببرند كه‌ چه‌ خدمت‌ بزرگی به‌ شما كرده‌ايم‌.
3همه‌ می‌توانند ببينند كه‌ شما نامه‌ء مسيح‌ هستيد، نامه‌ای كه‌ ما نوشته‌ايم‌، نه‌ با قلم‌ و جوهر، بلكه‌ بوسيله‌ء روح‌ خدای زنده‌؛ و نه‌ روی لوحه‌ای سنگی، بلكه‌ بر دل‌ انسان‌.
4اما اگر جرأت‌ می‌كنيم‌ كه‌ چنين‌ ادعاهايی درباره‌ء خودمان‌ بكنيم‌، علتش‌ اينست‌ كه‌ بوسيله‌ء مسيح‌ به‌ خدا اعتماد كامل‌ داريم‌ كه‌ او ما را ياری می‌دهد تا بتوانيم‌ به‌ ادعاهايمان‌ نيز عمل‌ كنيم‌؛
5در غير اينصورت‌ قادر نخواهيم‌ بود با تكيه‌ به‌ نيروی خود، كار با ارزشی برای خدا انجام‌ دهيم‌، چون‌ قابليتها و موفقيتهای ما از خداست‌.
6اوست‌ كه‌ ما را توانايی بخشيده‌ تا به‌ مردم‌ اعلام‌ نماييم‌ كه‌ خدا برای نجات‌ بشر، عهد و پيمان‌ جديدی فراهم‌ كرده‌ است‌. پيام‌ و محتوای اين‌ پيمان‌ جديد، اين‌ نيست‌ كه‌ اگر كسی تمام‌ قوانين‌ خدا را اطاعت‌ نكند می‌ميرد؛ بلكه‌ پيام‌ اينست‌ كه‌ روح‌ خدا به‌ انسان‌، زندگی و حيات‌ می‌بخشد. مطابق‌ پيمان‌ قديم‌، برای نجات‌ می‌بايست‌ همه‌ء احكام‌ موسی را اطاعت‌ كرد؛ و چون‌ هيچكس‌ نمی‌توانست‌ تمام‌ احكام‌ را اجرا كند، پس‌ همه‌ محكوم‌ به‌ مرگ‌ بودند. اما طبق‌ اين‌ پيمان‌ جديد، روح‌ خدا به‌ انسان‌ حيات‌ و زندگی واقعی می‌بخشد.شكوه‌ پيمان‌ تازه‌ ء مسيح‌

7با اينحال‌، آن‌ روش‌ و پيمان‌ قديم‌ كه‌ منجر به‌ مرگ‌ و مجازات‌ ابدی می‌شد، با چنان‌ شكوه‌ و جلالی شروع‌ شد كه‌ مردم‌ طاقت‌ نداشتند به‌ صورت‌ نورانی موسی نگاه‌ كنند؛ زيرا وقتی موسی احكام‌ الهی را كه‌ بر روی لوحه‌ای سنگی حک شده‌ بود، از حضور خدا برای مردم‌ آورد، صورت‌ او در اثر جلال‌ خدا می‌درخشيد. اما اين‌ درخشش‌ بتدريج‌ محو می‌شد.
8پس‌ اكنون‌ كه‌ روح‌ خدا به‌ انسان‌ زندگی حقيقی می‌بخشد، آيا نبايد انتظار جلال‌ بيشتری را داشته‌ باشيم‌؟
9اگر روشی كه‌ باعث‌ محكوميت‌ و هلاكت‌ می‌شد، با چنان‌ جلال‌ و شكوهی همراه‌ بود، پس‌ طريقی كه‌ سبب‌ نجات‌ انسان‌ می‌گردد، بايد جلال‌ و شكوه‌ بيشتری داشته‌ باشد!
10در واقع‌ آن‌ جلال‌ دوران‌ گذشته‌ كه‌ در صورت‌ موسی می‌درخشيد، در مقايسه‌ با جلال‌ برتر اين‌ پيمان‌ جديد، همچون‌ قطره‌ای است‌ در مقابل‌ اقيانوس‌!
11پس‌ اگر آن‌ روش‌ قديم‌ كه‌ موقتی بود و بتدريج‌ محو و نابود می‌شد، پر از جلال‌ و شكوه‌ آسمانی بود، اين‌ راه‌ جديد خدا برای نجات‌ ما، كه‌ هميشگی و جاودانی است‌، قطعاً بسيار باشكوهتر خواهد بود.
12پس‌ چون‌ می‌دانيم‌ كه‌ اين‌ جلال‌ نوين‌ هيچگاه‌ از بين‌ نخواهد رفت‌، پيغام‌ انجيل‌ را با نهايت‌ دليری و اطمينان‌ موعظه‌ می‌كنيم‌؛
13و نه‌ همچون‌ موسی، كه‌ نقابی به‌ صورت‌ خود زد تا قوم‌ اسرائيل‌ محو شدن‌ جلال‌ را از صورتش‌ نبينند.

14اما نه‌ فقط‌ صورت‌ موسی پوشيده‌ بود، بلكه‌ درک و فهم‌ قوم‌ او نيز زير نقاب‌ بود؛ و حتی امروز نيز كه‌ يهوديان‌ كتاب‌ آسمانی تورات‌ را می‌خوانند، گويی بر قلب‌ و فكرشان‌ نقابی قرار دارد، و به‌ همين‌ علت‌ نمی‌توانند به‌ معنی واقعی تورات‌ پی ببرند. اين‌ نقاب‌ كه‌ مانع‌ فهميدن‌ است‌، فقط‌ با ايمان‌ آوردن‌ به‌ مسيح‌ برداشته‌ می‌شود.
15بلی، حتی امروز نيز وقتی يهوديان‌ نوشته‌های موسی را می‌خوانند، آن‌ را درک نمی‌كنند، و تصور می‌كنند كه‌ راه‌ نجات‌، همانا اطاعت‌ از شريعت‌ موسی است‌.

16اما هرگاه‌ كسی از گناهان‌ خود توبه‌ كند و بسوی خداوند باز گردد، آنگاه‌ آن‌ نقاب‌ از چشمانش‌ برداشته‌ می‌شود.
17خداوند روح‌ حيات‌بخش‌ است‌، و هر جا كه‌ روح‌ خداست‌، در آنجا آزادی است‌، آزادی از تلاش‌ و تقلا برای رسيدن‌ به‌ رستگاری از راه‌ انجام‌ تشريفات‌ مذهبی.
18اما ما مسيحيان‌ نقابی بر صورت‌ خود نداريم‌ و همچون‌ آينه‌ای روشن‌ و شفاف‌، جلال‌ خداوند را منعكس‌ می‌كنيم‌؛ و در اثر كاری كه‌ خداوند يعنی روح‌القدس‌ در وجودمان‌ انجام‌ می‌دهد، با جلالی روزافزون‌، بتدريج‌ شبيه‌ او می‌شويم‌.پيغام‌ ما روشن‌ است‌

Copyright information for FCB