2 Kings 16

1در هفدهمين‌ سال‌ سلطنت‌ فقح‌ پادشاه‌ اسرائيل‌، آحاز (پسر يوتام‌) پادشاه‌ يهودا شد.
2آحاز در سن‌ بيست‌ سالگی بر تخت‌ سلطنت‌ نشست‌ و شانزده‌ سال‌ در اورشليم‌ سلطنت‌ نمود. او مانند جدش‌ داود مطابق‌ ميل‌ خداوند، خدايش‌ رفتار ننمود،
3بلكه‌ مثل‌ پادشاهان‌ اسرائيل‌ شرور بود. او حتی پسر خود را زنده‌زنده‌ سوزاند و قربانی بتها كرد. اين‌ رسم‌ قومهايی بود كه‌ خداوند سرزمينشان‌ را از آنها گرفته‌، به‌ بنی‌اسرائيل‌ داده‌ بود.
4آحاز در بتخانه‌های روی تپه‌ها و بلنديها و زير هر درخت‌ سبز قربانی می‌كرد و بخور می‌سوزانيد.

5آنگاه‌ رصين‌، پادشاه‌ سوريه‌ و فقح‌، پادشاه‌ اسرائيل‌ به‌ جنگ‌ آحاز آمدند و شهر اورشليم‌ را محاصره‌ كردند ولی نتوانستند آن‌ را بگيرند.
6در همين‌ وقت‌، رصين‌ شهر ايلت‌ را برای سوريها پس‌ گرفت‌. او يهوديها را بيرون‌ راند و سوريها را فرستاد تا در آن‌ شهر زندگی كنند كه‌ تا به‌ امروز در آن‌ ساكن‌ هستند.
7آحاز پادشاه‌ قاصدانی نزد تغلت‌ فلاسر، پادشاه‌ آشور فرستاد و از او خواهش‌ كرد تا وی را در جنگ‌ با پادشاهان‌ مهاجم‌ سوريه‌ و اسرائيل‌ كمک نمايد.
8آحاز طلا و نقرهء‌ خزانه‌های خانه‌ء خداوند و كاخ‌ سلطنتی را گرفته‌، برای پادشاه‌ آشور هديه‌ فرستاد.
9پادشاه‌ آشور موافقت‌ نموده‌، با سپاه‌ خود به‌ دمشق‌ پايتخت‌ سوريه‌ حمله‌ كرد و ساكنان‌ آن‌ شهر را به‌ اسيری برده‌، آنها را در شهر قير اسكان‌ داد. او رصين‌ پادشاه‌ سوريه‌ را نيز كشت‌.

10سپس‌ آحاز پادشاه‌ برای ملاقات‌ تغلت‌ فلاسر به‌ دمشق‌ رفت‌. وقتی در آنجا بود، قربانگاه‌ بتخانه‌ء دمشق‌ را ديد و شكل‌ و اندازه‌ء آن‌ را با تمام‌ جزييات‌ برای اوريای كاهن‌ فرستاد.
11اوريا هم‌ عين‌ آن‌ را ساخت‌ و قبل‌ از رسيدن‌ آحاز آن‌ را تمام‌ كرد.
12وقتی آحاز پادشاه‌ از سفر بازگشت‌ و قربانگاه‌ جديد را ديد، قربانی سوختنی و هديه‌ء آردی روی آن‌ تقديم‌ كرد و هديه‌ نوشيدنی بر آن‌ ريخت‌ و خون‌ قربانی‌های سلامتی روی آن‌ پاشيد.
14سپس‌ قربانگاه‌ مفرغی خداوند را كه‌ بين‌ خانه‌ء خداوند و قربانگاه‌ جديد قرار داشت‌، برداشت‌ و آن‌ را در سمت‌ شمالی قربانگاه‌ جديد گذاشت‌.
15آحاز پادشاه‌ به‌ اوريای كاهن‌ گفت‌: "از اين‌ قربانگاه‌ جديد برای قربانی سوختنی صبح‌ و هديه‌ء آردی عصر، قربانی سوختنی و هديه‌ آردی پادشاه‌، و قربانی سوختنی و هديه‌ء آردی و هديه‌ء نوشيدنی مردم‌ استفاده‌ شود؛ همچنين‌ خون‌ قربانی‌های سوختنی و ساير قربانی‌ها هم‌ بر قربانگاه‌ جديد پاشيده‌ شود. اما قربانگاه‌ مفرغی قديمی برای استفاده‌ء شخصی خودم‌ خواهد بود تا بوسيله‌ء آن‌ از عالم‌ غيب‌ پيام‌ بگيرم‌."

16اوريای كاهن‌ مطابق‌ دستور آحاز پادشاه‌ عمل‌ كرد.
17سپس‌ پادشاه‌ ميزهای متحرک مفرغی خانه‌ء خداوند را از هم‌ باز كرد و حوضچه‌ها را از روی آنها برداشت‌ و حوض‌ بزرگ‌ را از روی گاوهای مفرغی پايين‌ آورد و آن‌ را روی سنگفرش‌ گذاشت‌.
18همچنين‌ برای خشنود كردن‌ پادشاه‌ آشور، راهی را كه‌ برای رفتن‌ و شركت‌ در مراسم‌ عيد بين‌ كاخ‌ سلطنتی و خانه‌ء خداوند درست‌ كرده‌ بودند، بست‌.

19شرح‌ بقيه‌ء رويدادهای دوران‌ سلطنت‌ آحاز در كتاب‌ "تاريخ‌ پادشاهان‌ يهودا" ثبت‌ گرديده‌ است‌.
20آحاز مرد و او را در آرامگاه‌ سلطنتی اورشليم‌ دفن‌ كردند و پسرش‌ حزقيا زمام‌ امور مملكت‌ را در دست‌ گرفت‌.

Copyright information for FCB