2 Kings 21

1منسی دوازده‌ ساله‌ بود كه‌ پادشاه‌ يهودا شد و پنجاه‌ و پنج‌ سال‌ در اورشليم‌ سلطنت‌ نمود. (اسم‌ مادرش‌ حفصيبه‌ بود.)
2او از اعمال‌ زشت‌ قومهای بت‌پرستی كه‌ خداوند آنها را از كنعان‌ بيرون‌ رانده‌ بود، پيروی می‌كرد و نسبت‌ به‌ خداوند گناه‌ می‌ورزيد.

3منسی معبدهای بالای تپه‌ها را كه‌ پدرش‌ حزقيا خراب‌ كرده‌ بود، دوباره‌ بنا نمود، قربانگاه‌هايی برای بعل‌ درست‌ كرد و بت‌ شرم‌آور اشيره‌ را همانطور كه‌ اخاب‌، پادشاه‌ اسرائيل‌ درست‌ كرده‌ بود، دوباره‌ ساخت‌. منسی آفتاب‌ و ماه‌ و ستارگان‌ را پرستش‌ می‌كرد و برای آنها قربانگاه‌هايی ساخت‌ و آنها را در حياط‌ خانه‌ء خداوند قرار داد، يعنی در همان‌ خانه‌ و شهری كه‌ خداوند برای نام‌ خود برگزيده‌ بود.
6منسی پسر خود را بعنوان‌ قربانی سوزانيد. او جادوگری و فالگيری می‌كرد و با احضاركنندگان‌ ارواح‌ و جادوگران‌ مشورت‌ می‌نمود. او با اين‌ كارهای شرارت‌آميز، خداوند را به‌ خشم‌ آورد.
7او حتی بت‌ شرم‌آور اشيره‌ را در خانه‌ء خداوند برپا نمود، يعنی در همان‌ مكانی كه‌ خداوند راجع‌ به‌ آن‌ به‌ داود و سليمان‌ گفته‌ بود: "نام‌ خود را تا به‌ ابد بر اين‌ خانه‌ و بر اورشليم‌، شهری كه‌ از ميان‌ شهرهای قبايل‌ اسرائيل‌ برای خود انتخاب‌ كرده‌ام‌، خواهم‌ نهاد.
8اگر قوم‌ اسرائيل‌ از دستوراتی كه‌ من‌ بوسيله‌ء موسی به‌ آنها داده‌ام‌ پيروی نمايند، بار ديگر هرگز ايشان‌ را از اين‌ سرزمين‌ كه‌ به‌ اجداد ايشان‌ دادم‌، بيرون‌ نخواهم‌ راند."
9اما ايشان‌ نه‌ فقط‌ از خداوند اطاعت‌ نكردند، بلكه‌ بدتر از قومهايی كه‌ خداوند آنها را از كنعان‌ بيرون‌ رانده‌ بود، رفتار نمودند زيرا منسی ايشان‌ را گمراه‌ نموده‌ بود.

10پس‌ خداوند بوسيله‌ء خدمتگزاران‌ خود، انبيا چنين‌ فرمود:
11"چون‌ منسی، پادشاه‌ يهودا اين‌ اعمال‌ قبيح‌ را انجام‌ داده‌ و حتی بدتر از اموريهايی كه‌ در گذشته‌ در اين‌ سرزمين‌ ساكن‌ بودند، رفتار نموده‌ و مردم‌ يهودا را به‌ بت‌پرستی كشانيده‌ است‌؛
12من‌ نيز بر اورشليم‌ و يهودا چنان‌ بلايی نازل‌ خواهم‌ كرد كه‌ هر كه‌ آن‌ را بشنود وحشت‌ كند.
13همان‌ بلايی را سر اورشليم‌ می‌آورم‌ كه‌ بر سر سامره‌ و خاندان‌ اخاب‌ آوردم‌. اورشليم‌ را از لوث‌ وجود ساكنانش‌ پاک می‌كنم‌، درست‌ همان‌ طور كه‌ ظرف‌ را پاک كرده‌، می‌شويند و آن‌ را وارونه‌ می‌گذارند تا خشک شود.
14بازماندگان‌ قوم‌ را نيز ترک خواهم‌ گفت‌ و ايشان‌ را بدست‌ دشمن‌ خواهم‌ سپرد تا آنها را غارت‌ كنند،
15زيرا ايشان‌ نسبت‌ به‌ من‌ گناه‌ ورزيده‌اند و از روزی كه‌ اجدادشان‌ را از مصر بيرون‌ آوردم‌ تا به‌ امروز مرا خشمگين‌ نموده‌اند."

16منسی علاوه‌ بر اين‌ كه‌ اهالی يهودا را به‌ بت‌ پرستی كشانده‌، باعث‌ شد آنها نسبت‌ به‌ خداوند گناه‌ ورزند، افراد بی‌گناه‌ بی‌شماری را نيز كشت‌ و اورشليم‌ را با خون‌ آنها رنگين‌ ساخت‌.

17شرح‌ بقيه‌ء رويدادهای دوران‌ سلطنت‌ منسی و اعمال‌ گناه‌ آلود او در كتاب‌ "تاريخ‌ پادشاهان‌ يهودا" نوشته‌ شده‌ است‌.
18وقتی منسی مرد او را در باغ‌ كاخ‌ خودش‌ كه‌ عوزا نام‌ داشت‌ دفن‌ كردند و پسرش‌ آمون‌ بجای وی پادشاه‌ شد.

آمون‌، پادشاه‌ يهودا

(2تواريخ‌ 33: 21-25)

19آمون‌ بيست‌ و دو ساله‌ بود كه‌ پادشاه‌ يهودا شد و دو سال‌ در اورشليم‌ سلطنت‌ كرد. (مادرش‌ مشلمت‌، دختر حاروص‌ از اهالی يطبه‌ بود.)
20او نيز مانند پدرش‌ منسی نسبت‌ به‌ خداوند گناه‌ ورزيد.

21آمون‌ از تمام‌ راه‌های بد پدرش‌ پيروی می‌نمود و بتهای پدرش‌ را می‌پرستيد.
22او از خداوند، خدای اجدادش‌ برگشت‌ و به‌ دستورات‌ خداوند عمل‌ نكرد.
23سرانجام‌ افرادش‌ بضد او توطئه‌ چيدند و او را در كاخ‌ سلطنتی‌اش‌ به‌ قتل‌ رساندند.
24مردم‌ قاتلان‌ آمون‌ را كشتند و پسرش‌ يوشيا را بجای او بر تخت‌ سلطنت‌ نشاندند.
25شرح‌ بقيه‌ رويدادهای دوران‌ سلطنت‌ آمون‌ در كتاب‌ "تاريخ‌ پادشاهان‌ يهودا" ثبت‌ گرديده‌ است‌.
26او را در آرامگاه‌ باغ‌ عوزا دفن‌ كردند و پسرش‌ يوشيا بجای او پادشاه‌ شد.

يوشيا، پادشاه‌ يهودا

(2تواريخ‌ 34: 1-2)

Copyright information for FCB