2 Kings 14

1در دومين‌ سال‌ سلطنت‌ يهوآش‌، پادشاه‌ اسرائيل‌، امصيا (پسر يوآش‌) پادشاه‌ يهودا شد.
2امصيا بيست‌ و پنج‌ ساله‌ بود كه‌ پادشاه‌ شد و بيست‌ و نه‌ سال‌ در اورشليم‌ سلطنت‌ كرد. مادرش‌ يهوعدان‌ نام‌ داشت‌ و اهل‌ اورشليم‌ بود.
3امصيا مانند پدرش‌ يوآش‌ هر چه‌ در نظر خداوند پسنديده‌ بود انجام‌ می‌داد ، اما نه‌ به‌ اندازه‌ء جدش‌ داود.
4او بتخانه‌های روی تپه‌ها را از بين‌ نبرد و از اين‌ رو قوم‌ هنوز در آنجا قربانی می‌كردند و بخور می‌سوزانيدند.

5وقتی امصيا زمام‌ امور را در دست‌ گرفت‌، افرادی را كه‌ پدرش‌ را كشته‌ بودند، از بين‌ برد،
6ولی فرزندان‌ ايشان‌ را نكشت‌، زيرا خداوند در تورات‌ موسی امر فرموده‌ بود كه‌ پدران‌ بسبب‌ گناه‌ پسران‌ كشته‌ نشوند و نه‌ پسران‌ برای گناه‌ پدران‌؛ بلكه‌ هر كس‌ بسبب‌ گناه‌ خود مجازات‌ شود.
7امصيا يكبار ده‌ هزار ادومی را در دره‌ء نمک كشت‌. همچنين‌ شهر سالع‌ را تصرف‌ كرد و اسم‌ آن‌ را به‌ يقت‌ئيل‌ تغيير داد كه‌ تا به‌ امروز به‌ همان‌ نام‌ خوانده‌ می‌شود.

8يک روز امصيا قاصدانی نزد يهوآش‌، پادشاه‌ اسرائيل‌ (پسر يهواخاز و نوه‌ء ييهو) فرستاده‌، به‌ او اعلام‌ جنگ‌ داد.

9اما يهوآش‌ پادشاه‌ با اين‌ مثل‌ جواب‌ امصيا را داد: "روزی در لبنان‌ يک بوته‌ء خار به‌ درخت‌ سرو آزاد گفت‌: "دخترت‌ را به‌ پسر من‌ به‌ زنی بده‌. ولی درست‌ در همين‌ وقت‌ حيوانی وحشی از آنجا عبور كرد و آن‌ خار را پايمال‌ نمود!
10تو ادوم‌ را نابود كرده‌ای و مغرور شده‌ای؛ ولی به‌ اين‌ پيروزيت‌ قانع‌ باش‌ و پا را از گليمت‌ بيرون‌ نگذار. چرا می‌خواهی كاری كنی كه‌ به‌ زيان‌ تو و قومت‌ تمام‌ شود؟"

11ولی امصيا توجهی ننمود، پس‌ يهوآش‌، پادشاه‌ اسرائيل‌، سپاه‌ خود را آماده‌ء جنگ‌ كرد. جنگ‌ در بيت‌شمس‌، يكی از شهرهای يهودا، درگرفت‌.
12سپاه‌ يهودا شكست‌ خورد و سربازان‌ به‌ شهرهای خود فرار كردند.
13امصيای پادشاه‌ اسير شد و سپاه‌ اسرائيل‌ بر اورشليم‌ تاخت‌ و حصار آن‌ را از دروازه‌ء افرايم‌ تا دروازه‌ء زاويه‌ كه‌ طولش‌ در حدود دويست‌ متر بود، درهم‌ كوبيد.
14يهوآش‌ عده‌ای را گروگان‌ گرفت‌ و تمام‌ طلا و نقره‌ و لوازم‌ خانه‌ء خداوند و كاخ‌ سلطنتی را برداشت‌ و به‌ سامره‌ بازگشت‌.

15شرح‌ بقيهء‌ رويدادهای دوران‌ سلطنت‌ يهوآش‌، جنگهای او با امصيا (پادشاه‌ يهودا)، كارها و فتوحات‌ او در كتاب‌ "تاريخ‌ پادشاهان‌ اسرائيل‌" ثبت‌ شده‌ است‌.
16يهوآش‌ مرد و در آرامگاه‌ سلطنتی سامره‌ دفن‌ شد و پسرش‌ يربعام‌ دوم‌ بجای او به‌ سلطنت‌ رسيد.

مرگ‌ امصيا، پادشاه‌ يهودا

(2تواريخ‌ 25: 25-28)

17امصيا بعد از مرگ‌ يهوآش‌ پانزده‌ سال‌ ديگر هم‌ زندگی كرد.
18شرح‌ بقيه‌ء رويدادهای دوران‌ سلطنت‌ امصيا در كتاب‌ "تاريخ‌ پادشاهان‌ يهودا" نوشته‌ شده‌ است‌.
19در اورشليم‌ عليه‌ او توطئه‌ چيدند و او به‌ لاكيش‌ گريخت‌، ولی دشمنانش‌ او را تعقيب‌ كرده‌، در آنجا او را كشتند.
20سپس‌ جنازه‌اش‌ را روی اسب‌ گذاشته‌، به‌ اورشليم‌ برگرداندند و در آرامگاه‌ سلطنتی شهر داود دفن‌ كردند.

21مردم‌ يهودا، پسرش‌ عزيا را در سن‌ شانزده‌ سالگی بجای او پادشاه‌ خود ساختند.
22عزيا بعد از مرگ‌ پدرش‌ شهر ايلت‌ را برای يهودا پس‌ گرفت‌ و آن‌ را بازسازی نمود.

يربعام‌ دوم‌، پادشاه‌ اسرائيل‌

23يربعام‌ دوم‌ (پسر يهوآش‌) در پانزدهمين‌ سال‌ سلطنت‌ امصيا، پادشاه‌ يهودا، پادشاه‌ اسرائيل‌ شد و چهل‌ و يک سال‌ در سامره‌ سلطنت‌ نمود.
24او نيز مانند يربعام‌ اول‌ (پسر نباط‌) نسبت‌ به‌ خداوند گناه‌ ورزيد و اسرائيل‌ را به‌ گناه‌ كشاند.
25يربعام‌ دوم‌ زمينهای از دست‌ رفته‌ء اسرائيل‌ را كه‌ بين‌ گذرگاه‌ حمات‌ در شمال‌ و دريای مرده‌ در جنوب‌ واقع‌ شده‌ بود، پس‌ گرفت‌؛ درست‌ همانطور كه‌ خداوند، خدای اسرائيل‌ توسط‌ يونس‌ نبی (پسر امتای) اهل‌ جت‌ حافر پيشگويی فرموده‌ بود.

26خداوند مصيبت‌ تلخ‌ اسرائيل‌ را ديد؛ و كسی نبود كه‌ به‌ داد ايشان‌ برسد.
27ولی خواست‌ خداوند اين‌ نبود كه‌ نام‌ اسرائيل‌ را از روی زمين‌ محو كند، پس‌ توسط‌ يربعام‌ دوم‌ ايشان‌ را نجات‌ داد.

28شرح‌ بقيه‌ء دوران‌ سلطنت‌ يربعام‌ دوم‌، كارها و فتوحات‌ و جنگهای او، و اينكه‌ چطور دمشق‌ و حمات‌ را كه‌ در تصرف‌ يهودا بودند باز بدست‌ آورد، همه‌ در كتاب‌ "تاريخ‌ پادشاهان‌ اسرائيل‌" نوشته‌ شده‌ است‌.
29وقتی يربعام‌ دوم‌ مرد، جنازه‌ء او را در كنار ساير پادشاهان‌ اسرائيل‌ به‌ خاک سپردند و پسرش‌ زكريا بر تخت‌ سلطنت‌ اسرائيل‌ نشست‌.

عزيا، پادشاه‌ يهودا

(2تواريخ‌ 26: 1-23)

Copyright information for FCB