2 Kings 24

1در دوره‌ء سلطنت‌ يهوياقيم‌، نبوكدنصر، پادشاه‌ بابل‌ به‌ اورشليم‌ حمله‌ كرد. يهوياقيم‌ تسليم‌ شد و سه‌ سال‌ به‌ او باج‌ و خراج‌ پرداخت‌، اما بعد از آن‌، سر از فرمان‌ وی پيچيد و شورش‌ نمود.
2خداوند قشون‌ بابلی، سوری، موآبی و عمونی را فرستاد تا همانطور كه‌ بوسيله‌ء انبيا خبر داده‌ بود، يهودا را نابود كنند.
3بدون‌ شک اين‌ بلاها به‌ فرمان‌ خداوند بر يهودا نازل‌ شد. خداوند تصميم‌ داشت‌ يهودا را بسبب‌ گناهان‌ بی‌شمار منسی طرد كند،
4زيرا منسی اورشليم‌ را از خون‌ بی‌گناهان‌ پر كرده‌ بود و خداوند نخواست‌ اين‌ گناهان‌ را ببخشد.

5شرح‌ بقيه‌ء رويدادهای دوران‌ سلطنت‌ يهوياقيم‌ و كارهای او در كتاب‌ "تاريخ‌ پادشاهان‌ يهودا" نوشته‌ شده‌ است‌.
6پس‌ از مرگ‌ يهوياقيم‌ پسرش‌ يهوياكين‌ بجای او بر تخت‌ سلطنت‌ نشست‌.
7(پادشاه‌ مصر ديگر از مرزهای خود خارج‌ نشد، زيرا پادشاه‌ بابل‌ تمام‌ متصرفات‌ مصر را كه‌ شامل‌ يهودا هم‌ می‌شد، از نهر مصر تا رود فرات‌، اشغال‌ نمود.)

يهوياكين‌، پادشاه‌ يهودا

(2تواريخ‌ 36: 9-10)

8يهوياكين‌ هجده‌ ساله‌ بود كه‌ پادشاه‌ يهودا شد و سه‌ ماه‌ در اورشليم‌ سلطنت‌ كرد. (مادرش‌ نحوشطا، دختر الناتان‌ و از اهالی اورشليم‌ بود.)
9يهوياكين‌ مانند پدرش‌ نسبت‌ به‌ خداوند گناه‌ ورزيد.

10در دوره‌ء سلطنت‌ يهوياكين‌، قشون‌ نبوكدنصر، پادشاه‌ بابل‌، اورشليم‌ را محاصره‌ كرد.
11وقتی شهر در محاصره‌ بود، خود نبوكدنصر هم‌ به‌ آنجا رسيد.
12يهوياكين‌ و تمام‌ مقامات‌ و فرماندهان‌ و خدمتگزاران‌ دربارش‌ و ملكه‌ء مادر تسليم‌ نبوكدنصر شدند.

پادشاه‌ بابل‌ در سال‌ هشتم‌ سلطنت‌ خود، يهوياكين‌ را زندانی كرد.
13طبق‌ آنچه‌ خداوند فرموده‌ بود، بابليها تمام‌ اشيا قيمتی خانه‌ء خداوند، جواهرات‌ كاخ‌ سلطنتی و تمام‌ ظروف‌ طلا را كه‌ سليمان‌ پادشاه‌ برای خانه‌ء خداوند ساخته‌ بود، به‌ بابل‌ بردند.
14نبوكدنصر اهالی اورشليم‌ را كه‌ شامل‌ فرماندهان‌ و سربازان‌، صنعتگران‌ و آهنگران‌ می‌شدند و تعدادشان‌ به‌ ده‌ هزار نفر می‌رسيد به‌ بابل‌ تبعيد كرد، و فقط‌ افراد فقير را در آن‌ سرزمين‌ باقی گذاشت‌.

15نبوكدنصر، يهوياكين‌ را با مادر و زنان‌ او، فرماندهان‌ و مقامات‌ مملكتی به‌ بابل‌ برد.
16همچنين‌ تمام‌ سربازان‌ جنگ‌ آزموده‌ را كه‌ هفت‌ هزار نفر بودند و هزار صنعتگر و آهنگر را اسير كرده‌، به‌ بابل‌ برد.
17بعد پادشاه‌ بابل‌ متنيا عموی يهوياكين‌ را بجای او به‌ پادشاهی تعيين‌ نمود و نامش‌ را به‌ صدقيا تغيير داد.

صدقيا، آخرين‌ پادشاه‌ يهودا

(2تواريخ‌ 36: 11و12 ؛ ارميا 52: 1-3)

18صدقيا بيست‌ و يک ساله‌ بود كه‌ پادشاه‌ يهودا شد و يازده‌ سال‌ در اورشليم‌ سلطنت‌ نمود. (مادرش‌ حموطل‌، دختر ارميا و از اهالی لبنه‌ بود.)
19او مانند يهوياقيم‌ نسبت‌ به‌ خداوند گناه‌ ورزيد.
20خشم‌ خداوند بر مردم‌ اورشليم‌ و يهودا افروخته‌ شد و او ايشان‌ را طرد نمود.

سقوط‌ اورشليم‌

(2تواريخ‌ 36: 13-21، ارميا 52: 3-11)

Copyright information for FCB