2 Samuel 20

شورش‌ شبع‌

1در اين‌ وقت‌ مرد آشوبگری به‌ نام‌ شبع‌ (پسر بكری بنيامينی) شيپورش‌ را به‌ صدا در آورده‌، مردم‌ را دور خود جمع‌ كرد و گفت‌: "ما داود را نمی‌خواهيم‌. او رهبر ما نيست‌. ای مردم‌ اسرائيل‌ به‌ خانه‌هايتان‌ برويد."

2پس‌ همه‌، غير از قبيله‌ يهودا، داود را ترک گفته‌، بدنبال‌ شبع‌ رفتند. اما مردان‌ يهودا نزد پادشاه‌ خود ماندند و از اردن‌ تا اورشليم‌ او را همراهی كردند.
3وقتی پادشاه‌ به‌ كاخ‌ خود در اورشليم‌ رسيد، دستور داد آن‌ ده‌ كنيزی را كه‌ برای نگهداری كاخ‌ در آنجا گذاشته‌ بود، از ديگران‌ جدا كرده‌، به‌ خانه‌ای كه‌ زير نظر نگهبانان‌ قرار داشت‌ ببرند و هر چه‌ لازم‌ دارند به‌ ايشان‌ بدهند. ولی داود ديگر هرگز با آنها همبستر نشد. پس‌ آن‌ ده‌ زن‌ تا آخر عمرشان‌ در انزوا ماندند.

4بعد از آن‌، پادشاه‌ به‌ عماسا دستور داد كه‌ در عرض‌ سه‌ روز سپاه‌ يهودا را آماده‌ سازد تا نزد او حاضر شوند.
5عماسا برای جمع‌آوری سربازان‌ بيرون‌ رفت‌، ولی اين‌ كار بيش‌ از سه‌ روز طول‌ كشيد.

6پس‌ داود به‌ ابيشای گفت‌: "شبع‌ برای ما از ابشالوم‌ خطرناک‌تر خواهد بود. بنابراين‌ تو افراد مرا برداشته‌، او را تعقيب‌ كن‌ پيش‌ از اينكه‌ وارد شهر حصارداری شده‌، از دست‌ ما فرار كند."

7پس‌ ابيشای با محافظين‌ دربار و يوآب‌ با بهترين‌ سربازان‌ خود از اورشليم‌ خارج‌ شده‌، به‌ تعقيب‌ شبع‌ پرداختند.
8وقتی به‌ سنگ‌ بزرگی كه‌ در جبعون‌ بود رسيدند، با عماسا روبرو شدند. يوآب‌ لباس‌ نظامی پوشيده‌ و خنجری به‌ كمر بسته‌ بود. وقتی پيش‌ می‌آمد تا با عماسا احوال‌پرسی كند، آهسته‌ خنجرش‌ را از غلاف‌ بيرون‌ كشيد. او به‌ بهانه‌ء اينكه‌ می‌خواهد عماسا را ببوسد با دست‌ راستش‌ ريش‌ او را گرفت‌ و گفت‌: "ای برادر، از ديدنت‌ خوشحال‌ هستم‌."
10عماسا متوجه‌ خنجری كه‌ در دست‌ چپ‌ يوآب‌ بود، نشد. يوآب‌ خنجر را به‌ شكم‌ او فرو كرد و روده‌های او برزمين‌ ريخت‌. عماسا جابجا مرد بطوريكه‌ يوآب‌ لازم‌ نديد ضربه‌ء ديگری به‌ او بزند. يوآب‌ و برادرش‌ او را به‌ همان‌ حال‌ واگذاشته‌، به‌ تعقيب‌ شبع‌ ادامه‌ دادند.

11يكی از سرداران‌ يوآب‌، به‌ سربازان‌ عماسا گفت‌: "اگر طرفدار داود هستيد، بياييد و به‌ يوآب‌ ملحق‌ شويد."
12عماسا در وسط‌ راه‌ غرق‌ در خون‌ افتاده‌ بود. آن‌ سردار وقتی ديد عده‌ء زيادی دور جنازه‌ء عماسا حلقه‌ زده‌اند و به‌ آن‌ خيره‌ شده‌اند، جسد را از ميان‌ راه‌ برداشت‌ و آن‌ را به‌ صحرا برد و پوششی بر آن‌ انداخت‌.
13وقتی جنازه‌ء عماسا برداشته‌ شد، همه‌ بدنبال‌ يوآب‌ رفتند تا شبع‌ را تعقيب‌ كنند.

14در اين‌ ميان‌ شبع‌ به‌ نزد تمام‌ قبايل‌ اسرائيل‌ رفت‌. هنگامی كه‌ به‌ شهر آبل‌ واقع‌ در بيت‌معكه‌ رسيد، همه‌ء افراد طايفه‌ء بكری دور او جمع‌ شدند.
15نيروهای يوآب‌ نيز به‌ آبل‌ رسيدند و آن‌ شهر را محاصره‌ كردند و در برابر حصار شهر، سنگرهای بلند ساخته‌، به‌ تخريب‌ حصار پرداختند.

16در آن‌ شهر زن‌ حكيمی زندگی می‌كرد. او از داخل‌ شهر، يوآب‌ را صدا زده‌ گفت‌: "ای يوآب‌، به‌ من‌ گوش‌ كن‌. به‌ اينجا بيا تا با تو حرف‌ بزنم‌."

17وقتی يوآب‌ به‌ آن‌ زن‌ نزديک شد، زن‌ پرسيد: "آيا تو يوآب‌ هستی؟"

گفت‌: "بلی."

زن‌ گفت‌: "به‌ حرفهای كنيزت‌ گوش‌ بده‌."

گفت‌: "بگو، گوش‌ می‌دهم‌."

18زن‌ گفت‌: "از قديم‌ گفته‌اند: اگر مشكلی داريد به‌ آبل‌ برويد و جوابتان‌ را بگيريد. چون‌ ما هميشه‌ با پندهای حكيمانه‌ء خود، مشكل‌ مردم‌ را حل‌ می‌كنيم‌.
19شما می‌خواهيد شهر ما را كه‌ در اسرائيل‌ شهری قديمی و صلح‌جو و وفادار است‌ خراب‌ كنيد. آيا انصاف‌ است‌ شهری كه‌ به‌ خداوند تعلق‌ دارد خراب‌ شود؟"

20يوآب‌ پاسخ‌ داد: "نه‌، اينطور نيست‌.
21من‌ فقط‌ بدنبال‌ شبع‌ هستم‌. او از اهالی كوهستان‌ افرايم‌ است‌ و بضد داود پادشاه‌ شورش‌ نموده‌ است‌. اگر او را به‌ من‌ تسليم‌ كنيد شهر را ترک خواهيم‌ كرد."

زن‌ گفت‌: "بسيار خوب‌، ما سر او را از روی حصار جلو تو می‌اندازيم‌."
22بعد آن‌ زن‌ پيش‌ اهالی شهر رفت‌ و نقشه‌ء خود را با آنان‌ در ميان‌ گذاشت‌. آنها نيز سر شبع‌ را از تنش‌ جدا كردند و پيش‌ پای يوآب‌ انداختند. يوآب‌ شيپور زد و سربازانش‌ را از حمله‌ به‌ شهر بازداشت‌. سپس‌ ايشان‌ به‌ اورشليم‌ نزد پادشاه‌ بازگشتند.

مقامات‌ داود پادشاه‌

23يوآب‌ فرمانده‌ء سپاه‌ اسرائيل‌ بود و بناياهو فرمانده‌ء محافظين‌ دربار،
24ادونيرام‌ سرپرست‌ كارهای اجباری، و يهوشافات‌ وقايع‌نگار بود.
25شيوا منشی دربار بود و صادوق‌ و ابياتار هر دو كاهن‌ بودند.
26عيرای يائيری نيز يكی از كاهنان‌ داود به‌ شمار می‌آمد.

Copyright information for FCB