2 Samuel 22

سرود رهايی داود

1وقتی كه‌ خداوند داود را از دست‌ شائول‌ و دشمنان‌ ديگرش‌ رهانيد، او اين‌ سرود را
2خداوند قلعه‌ء من‌ است‌.

او صخرهء‌ من‌ است‌ و مرا نجات‌ می‌بخشد.

3خدايم‌ صخره‌ء محكمی است‌ كه‌ به‌ آن‌ پناه‌ می‌برم‌.

او همچون‌ سپر از من‌ محافظت‌ می‌كند،

به‌ من‌ پناه‌ می‌دهد و با قدرتش‌ مرا می‌رهاند.

نجات‌ دهنده‌ء من‌، مرا از ظلم‌ می‌رهاند.

4او را به‌ كمک خواهم‌ طلبيد و از چنگ‌ دشمنان‌ رهايی خواهم‌ يافت‌.

ای خداوند تو شايسته‌ء پرستش‌ هستی!

5مرگ‌، مرا در چنگال‌ خود گرفتار كرده‌ بود

و موجهای ويرانگرش‌ مرا در بر گرفته‌ بود.

6مرگ‌ برای من‌ دام‌ نهاده‌ بود تا مرا به‌ كام‌ خود بكشد.

7اما من‌ در اين‌ پريشانی بسوی خداوند فرياد برآوردم‌

و از خدايم‌ كمک خواستم‌.

فرياد من‌ به‌ گوش‌ او رسيد

و او از خانه‌ء مقدسش‌ نالهء‌ مرا شنيد.

8آنگاه‌ زمين‌ تكان‌ خورد و لرزيد

و بنياد آسمان‌ مرتعش‌ شد و به‌ لرزه‌ درآمد،

زيرا خداوند به‌ خشم‌ آمده‌ بود.

9دود از بينی او برآمد

و شعله‌های سوزاننده‌ء آتش‌ از دهانش‌ زبانه‌ كشيد.

10او آسمان‌ را شكافت‌ و نزول‌ كرد،

زير پايش‌ ابرهای سياه‌ قرار داشت‌.

11بر عرابه‌ء آسمانی خويش‌ سوار شد و با سرعت‌ باد پرواز نمود.

12او خود را با تاريكی پوشاند

و ابرهای غليظ‌ و پرآب‌ او را احاطه‌ كردند.

13درخشندگی حضور او، شعله‌های آتش‌ پديد آورد.

14آنگاه‌ خداوند، خدای متعال‌،

با صدای رعدآسا از آسمان‌ سخن‌ گفت‌.

15او با تيرهای آتشين‌ خود،

دشمنانم‌ را پراكنده‌ و پريشان‌ ساخت‌.

16آنگاه‌ به‌ فرمان‌ او آب‌ دريا به‌ عقب‌ رفت‌

و با دميدن‌ نفس‌ او خشكی پديد آمد.

17خداوند از آسمان‌ دست‌ خود را دراز كرد

و مرا از اعماق‌ آبهای بسيار بيرون‌ كشيد.

18مرا از چنگ‌ دشمنان‌ نيرومندی‌

كه‌ از من‌ تواناتر بودند، رهانيد

19وقتی در سختی و پريشانی بودم‌،

دشمنان‌ بر من‌ هجوم‌ آوردند،

اما خداوند مرا حفظ‌ كرد.

20او مرا به‌ جای امنی برد،

او مرا نجات‌ داد،

زيرا مرا دوست‌ می‌داشت‌.

21خداوند پاداش‌ درستكاری و پاكی مرا داده‌ است‌،

22زيرا از دستورات‌ او اطاعت‌ نموده‌ام‌

و به‌ خدای خود گناه‌ نورزيده‌ام‌.

23همه‌ء احكامش‌ را بجا آورده‌ام‌

و از فرمان‌ او سرپيچی نكرده‌ام‌.

24در نظر خداوند بی‌عيب‌ بوده‌ام‌،

خود را از گناه‌ دور نگاه‌ داشته‌ام‌.

25خداوند به‌ من‌ پاداش‌ داده‌ است‌،

زيرا در نظر او پاک و درستكار بوده‌ام‌.

26خدايا، تو نسبت‌ به‌ كسانی كه‌ به‌ تو وفادارند، امين‌ هستی‌

و كسانی را كه‌ كاملند محبت‌ می‌كنی.

27اشخاص‌ پاک را بركت‌ می‌دهی‌

و افراد فاسد را مجازات‌ می‌كنی.

28تو افتادگان‌ را نجات‌ می‌دهی،

اما متكبران‌ را سرنگون‌ می‌كنی.

29ای خداوند، تو نور من‌ هستی،

تو تاريكی مرا به‌ روشنايی تبديل‌ می‌كنی.

30با كمک تو به‌ صفوف‌ دشمن‌ حمله‌ خواهم‌ برد

و قلعه‌های آنها را در هم‌ خواهم‌ كوبيد.

31اعمال‌ خداوند كامل‌ و بی‌نقص‌ است‌

و وعده‌های او پاک و قابل‌ اعتماد!

خداوند از كسانی كه‌ به‌ او پناه‌ می‌برند

مانند سپر محافظت‌ می‌كند.

32كيست‌ خدا غير از خداوند

و كيست‌ صخره‌ء نجات‌ غير از خدای ما؟

33خدا به‌ من‌ قوت‌ می‌بخشد

و در راه‌هايی كه‌ می‌روم‌ مرا حفظ‌ می‌كند.

34پاهايم‌ را چون‌ پاهای آهو می‌گرداند

تا بتوانم‌ بر بلنديها بايستم‌.

35او دستهای مرا برای جنگ‌ تقويت‌ می‌كند

تا بتوانم‌ كمان‌ برنجين‌ را خم‌ كنم‌.

36خداوندا، تو با سپرت‌ مرا نجات‌ داده‌ای،

و از لطف‌ توست‌ كه‌ به‌ اين‌ عظمت‌ رسيده‌ام‌.

37زمين‌ زير پايم‌ را وسيع‌ ساخته‌ای تا نلغزم‌.

38دشمنانم‌ را تعقيب‌ می‌كنم‌ و آنها را شكست‌ می‌دهم‌

و تا آنهارا از بين‌ نبرم‌، باز نمی‌گردم‌.

39آنها را چنان‌ بر زمين‌ می‌كوبم‌

كه‌ زير پاهايم‌ بيافتند و برنخيزند.

40تو برای جنگيدن‌ مرا قوت‌ بخشيده‌ای‌

و دشمنانم‌ را زير پاهای من‌ انداخته‌ای.

41تو آنها را وادار به‌ عقب‌نشينی و فرار می‌نمايی‌

و من‌ آنها را نابود می‌كنم‌.

42فرياد برمی‌آورند،

ولی كسی نيست‌ كه‌ آنها را برهاند.

از خداوند كمک می‌خواهند،

اما او نيز به‌ داد ايشان‌ نمی‌رسد.

43من‌ آنها را خرد كرده‌، بصورت‌ غبار درمی‌آورم‌،

و آنها را مانند گل‌ كوچه‌ها لگد مال‌ می‌كنم‌.

44تو مرا از شورش‌ قومم‌ نجات‌ داده‌ای‌

و مرا رهبر قومها ساخته‌ای.

مردمی كه‌ قبلاً آنها را نمی‌شناختم‌

اكنون‌ مرا خدمت‌ می‌كنند.

45بيگانه‌ها در حضور من‌ سر تعظيم‌ فرود می‌آورند

و بمحض‌ شنيدن‌ دستوراتم‌، آنها را اجرا می‌كنند.

46آنها روحيه‌ء خود را باخته‌اند

و با ترس‌ و لرز از قلعه‌های خود بيرون‌ می‌آيند.

47خداوند زنده‌ است‌!

شكر و سپاس‌ بر خدای متعال‌ باد كه‌ صخره‌ء نجات‌ من‌ است‌!

48خدايی كه‌ انتقام‌ مرا می‌گيرد،

ملتها را مغلوب‌ من‌ می‌گرداند،

49و مرا از چنگ‌ دشمنان‌ می‌رهاند.

خداوندا، تو مرا بر دشمنانم‌ پيروز گردانيدی‌

و از دست‌ ظالمان‌ رهايی دادی.

50ای خداوند، تو را در ميان‌ قومها خواهم‌ ستود

و در وصف‌ تو خواهم‌ سراييد.

51خدا پيروزيهای بزرگی‌

نصيب‌ پادشاه‌ برگزيده‌ء خود، داود، می‌سازد،

و بر او و نسلش‌ هميشه‌ رحمت‌ می‌فرمايد.

Copyright information for FCB