2 Samuel 8

پس‌ از چندی باز داود به‌ فلسطينی‌ها حمله‌ كرده‌، آنها را شكست‌ داد و شهر جت‌ را كه‌ بزرگترين‌ شهر ايشان‌ بود از دست‌ آنها گرفت‌.

داود همچنين‌ موآبيها را شكست‌ داده‌، اسيران‌ را به‌ رديف‌ در كنار هم‌ روی زمين‌ خوابانيد؛ سپس‌ از هرسه‌ نفردونفر راكشت‌ و يک نفر را زنده‌ نگه‌ داشت‌. بازماندگان‌ موآبی تابع‌ داود شده‌، به‌ او باج‌ و خراج‌ می‌دادند.

در ضمن‌ داود نيروهای هددعزر (پسر رحوب‌)، پادشاه‌ صوبه‌ را در هم‌ شكست‌، زيرا هددعزر می‌كوشيد بار ديگر نواحی كنار رود فرات‌ را به‌ چنگ‌ آورد.
در اين‌ جنگ‌ داود هزار عرابه‌، هفت‌ هزار سرباز سواره‌ و بيست‌ هزار سرباز پياده‌ را به‌ اسيری گرفت‌، بعد صد اسب‌ برای عرابه‌ها نگه‌ داشته‌، رگ‌ پای بقيه‌ء اسبان‌ را قطع‌ كرد.
او همچنين‌ با بيست‌ و دو هزار سرباز سوری كه‌ از دمشق‌ برای كمک به‌ هَدَدعَزَر آمده‌ بودند جنگيد و همه‌ء آنها را كشت‌.
داود در دمشق‌ چندين‌ قرارگاه‌ مستقر ساخت‌ و مردم‌ سوريه‌ تابع‌ داود شده‌، به‌ او باج‌ و خراج‌ می‌پرداختند. به‌ اين‌ ترتيب‌ داود هر جا می‌رفت‌، خداوند او را پيروزی می‌بخشيد.
داود سپرهای طلای سرداران‌ هددعزر را گرفته‌، به‌ اورشليم‌ برد.
در ضمن‌، او از طبح‌ و بيروتای، شهرهای هددعزر، مقدار زيادی مفرغ‌ گرفته‌، آنها را هم‌ به‌ اورشليم‌ برد.

توعو، پادشاه‌ حمات‌، وقتی شنيد كه‌ داود بر لشكر هددعزر پيروز شده‌ است‌،
10 پسرش‌ هدورام‌ را فرستاد تا سلام‌ وی را به‌ او برساند و اين‌ پيروزی را به‌ او تبريک بگويد، چون‌ هددعزر و توعو با هم‌ دشمن‌ بودند. هدورام‌ هدايايی از طلا و نقره‌ و مفرغ‌ به‌ داود داد.
11 داود، همه‌ء اين‌ هدايا را با طلا و نقره‌ای كه‌ خود از ادومی‌ها، موآبی‌ها، عمونی‌ها، فلسطينی‌ها، عماليقی‌ها و نيز از هددعزر پادشاه‌ به‌ غنيمت‌ گرفته‌ بود، وقف‌ خداوند كرد.

13 داود در دره‌ء نمک با هجده‌ هزار سرباز ادومی وارد جنگ‌ شده‌، آنها را از بين‌ برد. اين‌ پيروزی داود به‌ شهرت‌ او افزود.
14 سپس‌ داود در سراسر ادوم‌، قرارگاه‌ها مستقر كرد و ادومی‌ها تابع‌ او شدند. داود به‌ هر طرف‌ می‌رفت‌، خداوند به‌ او پيروزی می‌بخشيد.

15 داود با عدل‌ و انصاف‌ بر اسرائيل‌ حكومت‌ می‌كرد.
16 فرمانده‌ء سپاه‌ او، يوآب‌ (پسر صرويه‌) و وقايع‌ نگار او يهوشافات‌ (پسر اخيلود) بود.
17 صادوق‌ (پسر اخيطوب‌) و اخيملک (پسر ابياتار) هر دو كاهن‌ بودند و سرايا منشی دربار بود.
18 بنايا (پسر يهوياداع‌) فرمانده‌ء محافظين‌ دربار داود بود. پسران‌ داود نيز در امور دربار به‌ او كمک می‌كردند.

Copyright information for FCB