2 Timothy 2

سربازی فداكار برای مسيح‌

1ای پسرم‌، تيموتائوس‌، خود را با آن‌ قدرتی كه‌ عيسی مسيح‌ می‌بخشد، تقويت‌ نما.
2تعاليمی را كه‌ در حضور جمع‌ از من‌ شنيده‌ای، به‌ افراد قابل‌ اعتماد بسپار تا ايشان‌ نيز بتوانند آنها را به‌ ديگران‌ تعليم‌ دهند.
3همچون‌ سرباز فداكار عيسی مسيح‌، به‌ سهم‌ خود در زحمات‌ شريک باش‌.
4در مقام‌ سرباز مسيح‌، خود را درگير امور دنيوی نكن‌ تا بتوانی فرمانده‌ات‌ را راضی نگاه‌ داری.
5ورزشكاری كه‌ می‌خواهد برنده‌ء جايزه‌ شود، بايد تمام‌ مقررات‌ مسابقه‌ را رعايت‌ كند؛ تو نيز برای موفقيت‌ در خدمتت‌، بايد از تمام‌ دستورات‌ خداوند اطاعت‌ كنی.
6كشاورزی كه‌ می‌خواهد از محصولش‌ استفاده‌ء فراوان‌ ببرد، سخت‌ كار می‌كند و زحمت‌ می‌كشد؛ تو نيز چنين‌ كن‌.
7درباره‌ء اين‌ سه‌ مثالی كه‌ آوردم‌، خوب‌ فكر كن‌. خداوند به‌ تو كمک كند تا بدانی به‌ چه‌ ترتيب‌ از آنها سرمشق‌ بگيری.

8هيچگاه‌ اين‌ حقيقت‌ را از ياد نبر كه‌ عيسی مسيح‌ از لحاظ‌ جسمانی، از نسل‌ داود بدنيا آمد و پس‌ از مرگ‌، بار ديگر زنده‌ شد. اين‌ همان‌ پيغام‌ انجيل‌ است‌ كه‌ من‌ اعلام‌ می‌كنم‌،
9و بسبب‌ اين‌ كار، در زحمت‌ افتاده‌ام‌ و مانند يک خطاكار در زندان‌ بسر می‌برم‌. گرچه‌ مرا به‌ زنجير كشيده‌اند، اما كلام‌ خدا را نمی‌توان‌ به‌ زنجير كشيد؛ كلام‌ خدا همه‌ جا پخش‌ می‌شود.
10اما من‌ حاضرم‌ در راه‌ برگزيدگان‌ خدا بيش‌ از اينها زحمت‌ ببينم‌ تا ايشان‌ نيز نجات‌ و جلال‌ جاودانی را از عيسی مسيح‌ بيابند.

11اگر بخاطر مسيح‌ زحمت‌ ببينيم‌ و در راه‌ او كشته‌ شويم‌، در آسمان‌ زندگی را با او از سر خواهيم‌ گرفت‌. اين‌ واقعيت‌ مرا تقويت‌ و تسلی می‌بخشد.
12اگر فكر می‌كنيم‌ كه‌ در اين‌ دنيا، خدمت‌ كردن‌ به‌ او بسيار دشوار است‌، خوب‌ است‌ به‌ ياد آوريم‌ كه‌ روزی فرا خواهد رسيد كه‌ در كنار او خواهيم‌ نشست‌ و با او سلطنت‌ خواهيم‌ نمود. اما اگر در زير بار زحمات‌ دلسرد شويم‌ و از خدمت‌ خداوند دست‌ بكشيم‌ و از مسيح‌ روگردان‌ شويم‌، او نيز از ما روگردان‌ خواهد شد.
13حتی وقتی ضعيف‌ می‌شويم‌ و ايمان‌ و وفاداری‌مان‌ نسبت‌ به‌ مسيح‌ سست‌ می‌گردد، او نسبت‌ به‌ ما وفادار می‌ماند و به‌ كمک ما می‌شتابد، زيرا نمی‌تواند ما را كه‌ جزئی از وجود او هستيم‌، از خود جدا كند، چون‌ اين‌ برخلاف‌ طبيعت‌ اوست‌.اجتناب‌ از مباحثات‌

14اين‌ حقايق‌ را به‌ اعضای كليسای خود يادآوری نما، و به‌ نام‌ خداوند به‌ ايشان‌ حكم‌ كن‌ كه‌ بر سر موضوع‌های جزئی بحث‌ و مجادله‌ نكنند، چون‌ اينگونه‌ بحث‌ها بی‌ثمر و حتی مضرند.
15در راه‌ خدمت‌ به‌ خدا سخت‌ بكوش‌ تا او از تو راضی شود و هنگامی كه‌ خدمتت‌ را ارزيابی می‌كند، شرمنده‌ نشوی. سعی كن‌ مفهوم‌ كلام‌ خدا را خوب‌ درک كنی و آن‌ را خوب‌ تعليم‌ دهی.
16از بحثهای باطل‌ و ناپسند دوری كن‌، زيرا انسان‌ را از خدا دور می‌سازد.
17در اين‌ بحث‌ها، سخنانی رد و بدل‌ می‌شود كه‌ مانند خوره‌ به‌ جان‌ آدم‌ می‌افتد. "هيمينائوس‌" و "فليطوس‌" از جمله‌ كسانی هستند كه‌ مشتاق‌ چنين‌ بحث‌هايی می‌باشند.
18اين‌ دو از راه‌ راست‌ منحرف‌ شده‌اند و تعليم‌ می‌دهند كه‌ روز قيامت‌ فرا رسيده‌ است‌، و به‌ اين‌ ترتيب‌ ايمان‌ عده‌ای را تضعيف‌ كرده‌اند.
19اما حقايق‌ الهی پا برجا می‌ماند و هيچ‌ چيز نمی‌تواند آن‌ را تكان‌ دهد؛ همچون‌ سنگ‌ زير بنايی است‌ كه‌ بر روی آن‌، اين‌ دو جمله‌ نوشته‌ شده‌ است‌: "خداوند كسانی را كه‌ واقعاً به‌ او تعلق‌ دارند می‌شناسد" و "آنانی كه‌ خود را از آنِ مسيح‌ می‌دانند، بايد از اعمال‌ نادرست‌ كناره‌ جويند."
20در خانه‌ يک ثروتمند، همه‌ نوع‌ ظرف‌ وجود دارد، از ظروف‌ طلا و نقره‌ گرفته‌ تا ظروف‌ چوبی و سفالين‌. از ظرفهای گرانبها برای پذيرايی از ميهمانان‌ استفاده‌ می‌كنند، اما از ظرفهای ارزان‌ برای كارهای روزمره‌ و عادی.
21اگر كسی خود را از گناه‌ دور نگاه‌ دارد، مانند ظرف‌ گرانبها خواهد بود و مسيح‌ برای هدفهای عالی، او را بكار خواهد گرفت‌.

22از افكار و اميال‌ شهوت‌آلود كه‌ جوانان‌ را اغلب‌ اسير می‌سازد، بگريز و در پی اموری باش‌ كه‌ تو را به‌ كارهای خوب‌ تشويق‌ می‌كند؛ ايمان‌ و محبت‌ را دنبال‌ نما و با كسانی كه‌ خداوند را دوست‌ دارند و قلبشان‌ پاک است‌، معاشرت‌ كن‌.

23باز تكرار می‌كنم‌: خود را در بحث‌های پوچ‌ و بی‌معنی درگير نكن‌، چون‌ اينگونه‌ مباحثات‌ باعث‌ خشم‌ و نزاع‌ می‌گردد.
24مرد خدا نبايد اهل‌ مجادله‌ و نزاع‌ باشد، بلكه‌ بايد با صبر و ملايمت‌، كسانی را كه‌ در اشتباهند، به‌ راه‌ راست‌ هدايت‌ كند،
25و با مخالفين‌ و گمراهان‌ با فروتنی و ادب‌ گفتگو نمايد؛ شايد به‌ اين‌ ترتيب‌ به‌ ياری خداوند، آنها از عقايد نادرست‌ خود بازگردند و به‌ حقيقت‌ ايمان‌ آورند.
در اينصورت‌ می‌توانند از خواب‌ غفلت‌ بيدار شوند و از دام‌ شيطان‌ خود را رها سازند، زيرا شيطان‌ ايشان‌ را اسير كرده‌، وادار می‌سازد كه‌ اراده‌ء او را بجا آورند.

Copyright information for FCB