Acts 6

انتخاب‌ هفت‌ نفر برای خدمت‌

1با افزايش‌ تعداد ايمانداران‌، گِله‌ و شكايتهايی در ميان‌ ايشان‌ بوجود آمد. كسانی كه‌ يونانی زبان‌ بودند، گله‌ داشتند كه‌ ميان‌ بيوه‌زنان‌ ايشان‌ و بيوه‌ زنان‌ عبری زبان‌، تبعيض‌ قائل‌ می‌شوند و به‌ اينان‌ به‌ اندازه‌ء آنان‌ خوراک نمی‌دهند.
2پس‌، آن‌ دوازده‌ رسول‌ تمام‌ ايمانداران‌ را جمع‌ كردند و گفتند: "ما بايد وقت‌ خود را صرف‌ رساندن‌ پيام‌ خدا به‌ مردم‌ كنيم‌، نه‌ صرف‌ رساندن‌ خوراک به‌ اين‌ و آن‌.
3پس‌ برادران‌ عزيز، از ميان‌ خود هفت‌ نفر را انتخاب‌ كنيد كه‌ پر از حكمت‌ و روح‌القدس‌ و مورد اعتماد همه‌ باشند تا آنان‌ را مسئول‌ اين‌ كار كنيم‌.
4ما نيز وقت‌ خود را صرف‌ دعا، موعظه‌ و تعليم‌ خواهيم‌ نمود."

5اين‌ پيشنهاد را همه‌ پسنديدند و اين‌ اشخاص‌ را انتخاب‌ كردند:

استيفان‌ (مردی با ايمانی قوی و پر از روح‌القدس‌)، فيليپ‌، پروخروس‌، نيكانور، تيمون‌، پرميناس‌ و نيكلائوس‌ اهل‌ انطاكيه‌. نيكلائوس‌ يک غيريهودی بود كه‌ اول‌ يهودی و بعد مسيحی شده‌ بود.

6اين‌ هفت‌ نفر را به‌ رسولان‌ معرفی كردند و رسولان‌ نيز برای ايشان‌ دعا كرده‌، دست‌ بر سرشان‌ گذاشتند و بركت‌ دادند.

7به‌ تدريج‌ پيام‌ خدا در همه‌ جا اعلام‌ می‌شد و تعداد ايمانداران‌ در شهر اورشليم‌ افزايش‌ می‌يافت‌. حتی بسياری از كاهنان‌ يهودی نيز پيرو عيسی شدند.دستگير شدن استيفان

8استيفان‌ هم‌ كه‌ بسيار با ايمان‌ و پر از قدرت‌ روح‌القدس‌ بود، در ميان‌ مردم‌ معجزه‌های بزرگ‌ انجام‌ می‌داد.
9اما يک روز چند يهودی از كنيسه‌ای مشهور به‌ "آزاد مردان‌" برای بحث‌ و مجادله‌ نزد استيفان‌ آمدند. اين‌ عده‌ از قيروان‌، اسكندريه‌ء مصر، قيليقيه‌ و آسيا آمده‌ بودند.
10ولی كسی نمی‌توانست‌ در برابر روح‌ و حكمت‌ استيفان‌ مقاومت‌ كند.

11پس‌ آنان‌ به‌ چند نفر رشوه‌ دادند تا بگويند ما شنيديم‌ كه‌ استيفان‌ به‌ موسی و به‌ خدا كفر می‌گفت‌.

12اين‌ تهمت‌ بشدت‌ مردم‌ را بر ضد استيفان‌ تحريک كرد. پس‌ سران‌ قوم‌ يهود او را گرفتند و برای محاكمه‌ به‌ مجلس‌ شورا بردند.
13شاهدان‌ دروغين‌ برضد استيفان‌ شهادت‌ داده‌، گفتند كه‌ او مرتب‌ به‌ خانه‌ء خدا و تورات‌ موسی بد می‌گويد.

14آنان‌ گفتند: "ما با گوش‌ خودمان‌ شنيديم‌ كه‌ می‌گفت‌ عيسای ناصری خانه‌ء خدا را خراب‌ خواهد كرد و تمام‌ احكام‌ موسی را باطل‌ خواهد ساخت‌!"
در اين‌ لحظه‌ تمام‌ اعضای شورا ديدند كه‌ صورت‌ استيفان‌ همچون‌ صورت‌ فرشته‌ می‌درخشيد!

Copyright information for FCB