Amos 1

عاموس‌

عاموس‌، نويسنده‌ء اين‌ كتاب‌، در تقوع‌، واقع‌ در جنوب‌ اورشليم‌ به‌ شغل‌ چوپانی و انجيرچينی اشتغال‌ داشت‌. اما خداوند او را می‌خواند و رسالتی به‌ او محول‌ می‌كند. عاموس‌ به‌ وعظ‌ و پيشگويی می‌پردازد. بيشتر موعطه‌ها و پيشگويی‌های او متوجه‌ء سامره‌، يعنی پايتخت‌ حكومت‌ شمالی اسرائيل‌ است‌. سخنان‌ او بسيار گويا می‌باشد و حاكی از قدرت‌ روحانی و معنوی اين‌ مرد خدا است‌.

عاموس‌ از مردم‌ می‌خواهد با انصاف‌ باشند و به‌ فقرا كمک كنند. قوم‌ اسرائيل‌ در زمان‌ حكومت‌ يربعام‌ دوم‌ از رفاه‌ زيادی برخوردار بود. مردم‌ ثروتمندِ تازه‌ به‌ دوران‌ رسيده‌، به‌ ديگران‌ ظلم‌ می‌كردند. در عين‌ حال‌، آنان‌ در مراسم‌ و جشنهای مذهبی شركت‌ می‌كردند و قربانی تقديم‌ خداوند می‌نمودند. عاموس‌ آنها را متوجه‌ء اشتباهشان‌ می‌كند و می‌گويد كه‌ اين‌ كارهايشان‌ خداوند را خشمگين‌ می‌سازد. بجای اين‌ كارهای به‌ ظاهر مذهبی‌، بهتر است‌ آنان‌ به‌ فقرا رسيدگی كنند.

كتاب‌ عاموس‌ از روز داوری سخن‌ می‌گويد و به‌ خواننده‌ يادآور می‌شود كه‌ هر انسانی در مقابل‌ خداوند مسئول‌ است‌. از آيات‌ مهم‌ اين‌ كتاب‌ يكی 3: 3 است‌، "زيرا گناهان‌ شما باعث‌ می‌شود رابطه‌ء بين‌ من‌ و شما تيره‌ گردد"، و ديگری 4: 12، "آماده‌ شو تا هنگام‌ داوری با خدای خود روبرو شوی‌."

1عاموس‌، چوپانی از اهالی تقوع‌ بود. دو سال‌ قبل‌ از وقوع‌ زلزله‌، در زمان‌ عزيا، پادشاه‌ يهودا و يربعام‌ (پسر يهوآش‌) پادشاه‌ اسرائيل‌، خداوند اين‌ رؤيا را در باره‌ آينده‌ء اسرائيل‌ به‌ او نشان‌ داد.
2عاموس‌ در باره‌ء آنچه‌ ديد و شنيد چنين‌ می‌گويد:

"خداوند از كوه‌ صهيون‌ در اورشليم‌، مانند شير غرش‌ می‌كند و چراگاه‌های سبز و خرم‌ كوه‌ كرمل‌ خشک می‌شوند و چوپانها ماتم‌ می‌گيرند."

مجازات‌ همسايگان‌ اسرائيل‌

سوريه‌

3خداوند می‌فرمايد: "اهالی دمشق‌ بارها گناه‌ كرده‌اند و من‌ اين‌ را فراموش‌ نخواهم‌ كرد و از سر تقصيرشان‌ نخواهم‌ گذشت‌، زيرا همانطور كه‌ با ميله‌های آهنی خرمن‌ را می‌كوبند، آنها هم‌ در جلعاد قوم‌ مرا درهم‌ كوبيدند.
4پس‌ من‌ قصر حزائيل‌ پادشاه‌ را به‌ آتش‌ خواهم‌ كشيد و قلعه‌ء مستحكم‌ بن‌هدد را ويران‌ خواهم‌ كرد.
5پشت‌بندهايی را كه‌ دروازه‌های دمشق‌ را می‌بندند خواهم‌ شكست‌ و مردمانش‌ را تا دشت‌ آون‌ هلاک خواهم‌ ساخت‌ و پادشاه‌ بيت‌عدن‌ را نابود خواهم‌ كرد. اهالی سوريه‌ به‌ شهر قير به‌ اسارت‌ خواهند رفت‌."

فلسطين‌

6خداوند می‌فرمايد: "مردم‌ غزه‌ بارها مرتكب‌ گناه‌ شده‌اند و من‌ اين‌ را فراموش‌ نخواهم‌ كرد و از سر تقصيرشان‌ نخواهم‌ گذشت‌، زيرا آنها قوم‌ مرا تبعيد نموده‌، ايشان‌ را بعنوان‌ برده‌ در ادوم‌ فروختند.
7پس‌ من‌ حصارهای غزه‌ را به‌ آتش‌ خواهم‌ كشيد و تمام‌ قلعه‌هايش‌ را ويران‌ خواهم‌ كرد.
8اهالی اشدود را می‌كشم‌. شهر عقرون‌ و پادشاه‌ اشقلون‌ را از بين‌ می‌برم‌. تمام‌ فلسطينی‌هايی كه‌ باقی مانده‌اند هلاک خواهند شد."

صور

9خداوند می‌فرمايد: "اهالی صور بارها گناه‌ كرده‌اند و من‌ اين‌ را فراموش‌ نخواهم‌ كرد و از سر تقصيرشان‌ نخواهم‌ گذشت‌، زيرا پيمان‌ برادری خود را با اسرائيل‌ شكستند و به‌ ايشان‌ حمله‌ كرده‌، آنها را به‌ ادوم‌ به‌ اسارت‌ بردند.
10پس‌ من‌ حصارهای شهر صور را به‌ آتش‌ می‌كشم‌ و تمام‌ قلعه‌ها و كاخهايش‌ را می‌سوزانم‌."

ادوم‌

11خداوند می‌فرمايد: "مردم‌ ادوم‌ بارها مرتكب‌ گناه‌ شده‌اند و من‌ اين‌ را فراموش‌ نخواهم‌ كرد و از سر تقصيرشان‌ نخواهم‌ گذشت‌، چون‌ آنها با بی‌رحمی تمام‌ به‌ جان‌ برادران‌ اسرائيلی خود افتادند و با خشم‌ و غضب‌ آنها را از دم‌ شمشير گذراندند.
12پس‌ من‌ هم‌ شهر تيمان‌ را به‌ آتش‌ خواهم‌ كشيد و قلعه‌های بصره‌ را خواهم‌ سوزاند."

عمون‌

13خداوند می‌فرمايد: "اهالی عمون‌ بارها مرتكب‌ گناه‌ شده‌اند و من‌ اين‌ را فراموش‌ نخواهم‌ كرد و از سر تقصيرشان‌ نخواهم‌ گذشت‌، زيرا در جنگ‌ جلعاد برای توسعه‌ء مرزهای خود دست‌ به‌ كشتار هولناكی زدند و با شمشير، شكم‌ زنان‌ حامله‌ را پاره‌ كردند.

14"پس‌، من‌ حصارهای شهر ربه‌ را به‌ آتش‌ خواهم‌ كشيد و قلعه‌ها و كاخهايش‌ را خواهم‌ سوزاند. در آنجا غريو جنگ‌، همچون‌ غرش‌ طوفان‌ بلند خواهد شد.
15پادشاه‌ و شاهزادگان‌ عمون‌ همه‌ با هم‌ به‌ اسارت‌ خواهند رفت‌."

Copyright information for FCB