Amos 2

موآب‌

خداوند می‌فرمايد: "اهالی موآب‌ بارها مرتكب‌ گناه‌ شده‌اند و من‌ اين‌ را فراموش‌ نخواهم‌ كرد و از سر تقصيرشان‌ نخواهم‌ گذشت‌، زيرا آنها استخوانهای پادشاه‌ ادوم‌ را با بی‌شرمی سوزانده‌ آنها را تبديل‌ به‌ خاكستر كردند.
من‌ هم‌ در عوض‌، موآب‌ را به‌ آتش‌ می‌كشم‌ و كاخهای قريوت‌ را می‌سوزانم‌. موآب‌ در ميان‌ آشوب‌ و هياهوی جنگجويان‌ و صدای شيپورها از پای درخواهد آمد.
من‌ پادشاه‌ و رهبران‌ او را خواهم‌ كشت‌."

يهودا

خداوند می‌فرمايد: "اهالی يهودا بارها گناه‌ كرده‌اند و من‌ اين‌ را فراموش‌ نخواهم‌ كرد و از سر تقصيرشان‌ نخواهم‌ گذشت‌. آنها نسبت‌ به‌ شريعت‌ من‌ بی‌اعتنايی كرده‌، احكام‌ مرا بجا نياوردند. آنها با پيروی از بتهايی كه‌ پدرانشان‌ می‌پرستيدند، گمراه‌ شدند.
پس‌ من‌ يهودا را با آتش‌ نابود می‌كنم‌ و تمام‌ قلعه‌ها و كاخهای اورشليم‌ را می‌سوزانم‌."

مجازات‌ اسرائيل‌

خداوند می‌فرمايد: "مردم‌ اسرائيل‌ بارها مرتكب‌ گناه‌ شده‌اند و من‌ اين‌ را فراموش‌ نخواهم‌ كرد و از سر تقصيرشان‌ نخواهم‌ گذشت‌. آنها با قبول‌ رشوه‌، مانع‌ از اجرای عدالت‌ می‌شوند. فقرايی را كه‌ نمی‌توانند قرضشان‌ را پس‌ بدهند، به‌ غلامی می‌فروشند و آنها را با يک جفت‌ كفش‌ مبادله‌ می‌كنند.
آنها فقرا را به‌ خاک می‌اندازند و پايمال‌ می‌كنند و افتادگان‌ را با لگد از سر راه‌ خود دور می‌سازند. پدر و پسر با يک دختر همبستر می‌شوند و نام‌ مقدس‌ مرا بی‌حرمت‌ می‌سازند.
در جشنهای مذهبی با لباس‌هايی كه‌ با بی‌انصافی از بدهكاران‌
مطابق شريعت موسی نگه داشتن لباس گروی جايز نبود (خروج 22: 26).
خود گرفته‌اند بر پشتيها لم‌ می‌دهند و در معبد خدای خود شرابی را كه‌ با مال‌ حرام‌ خريده‌اند سر می‌كشند.

"ولی ای اسرائيل‌، من‌ بخاطر شما اموری‌ها را كه‌ همچون‌ درختان‌ سرو، بلند قد و مانند درختان‌ بلوط‌ قوی بودند، بكلی از ميان‌ بردم‌.
10 شما را از مصر بيرون‌ آوردم‌ و مدت‌ چهل‌ سال‌ در بيابان‌ رهبری كردم‌ تا زمين‌ اموری‌ها را به‌ تصرف‌ خود درآوريد.
11 پسران‌ شما را انتخاب‌ كردم‌ تا نذيره‌های
"نذيره" به کسی گفته می شد که به خدا نذر شده بود و بعنوان نشانهء نذر از هر نوع مشروب پرهيز می کرد, موی سر خود را نمی تراشيد و به جنازه نزديک نمی شد (نگاه کنيد به اعداد 6: 1-8).
‌ من‌ و انبيای من‌ باشند." خداوند می‌فرمايد: "ای اسرائيل‌، آيا می‌توانيد اين‌ حقايق‌ را انكار كنيد؟
12 اما شما به‌ نذيره‌های من‌ شراب‌ نوشانيده‌، باعث‌ شديد گناه‌ كنند و انبيای مرا ساكت‌ گردانيده‌، نگذاشتيد حرف‌ بزنند!
13 بنابراين‌ من‌ شما را مثل‌ گاريهايی كه‌ زير بار بافه‌ها به‌ صدا می‌افتند، به‌ ناله‌ می‌اندازم‌.
14 سريعترين‌ جنگجويانتان‌ هنگام‌ فرار بر زمين‌ خواهند افتاد. دليران‌ ضعيف‌ خواهند شد و دلاوران‌ از رهانيدن‌ خود عاجز خواهند بود.
15 تيراندازان‌ تيرشان‌ به‌ خطا خواهد رفت‌، سريعترين‌ دوندگان‌ از فرار باز خواهند ماند. بهترين‌ سواركاران‌ هم‌ نخواهند توانست‌ جان‌ سالم‌ بدر برند.
16 در آن‌ روز، شجاعترين‌ افراد شما سلاحهای خود را به‌ زمين‌ انداخته‌، برای نجات‌ جان‌ خود خواهند گريخت‌." خداوند اين‌ را فرموده‌ است‌.

Copyright information for FCB