Amos 2

موآب‌

1خداوند می‌فرمايد: "اهالی موآب‌ بارها مرتكب‌ گناه‌ شده‌اند و من‌ اين‌ را فراموش‌ نخواهم‌ كرد و از سر تقصيرشان‌ نخواهم‌ گذشت‌، زيرا آنها استخوانهای پادشاه‌ ادوم‌ را با بی‌شرمی سوزانده‌ آنها را تبديل‌ به‌ خاكستر كردند.
2من‌ هم‌ در عوض‌، موآب‌ را به‌ آتش‌ می‌كشم‌ و كاخهای قريوت‌ را می‌سوزانم‌. موآب‌ در ميان‌ آشوب‌ و هياهوی جنگجويان‌ و صدای شيپورها از پای درخواهد آمد.
3من‌ پادشاه‌ و رهبران‌ او را خواهم‌ كشت‌."

يهودا

4خداوند می‌فرمايد: "اهالی يهودا بارها گناه‌ كرده‌اند و من‌ اين‌ را فراموش‌ نخواهم‌ كرد و از سر تقصيرشان‌ نخواهم‌ گذشت‌. آنها نسبت‌ به‌ شريعت‌ من‌ بی‌اعتنايی كرده‌، احكام‌ مرا بجا نياوردند. آنها با پيروی از بتهايی كه‌ پدرانشان‌ می‌پرستيدند، گمراه‌ شدند.
5پس‌ من‌ يهودا را با آتش‌ نابود می‌كنم‌ و تمام‌ قلعه‌ها و كاخهای اورشليم‌ را می‌سوزانم‌."

مجازات‌ اسرائيل‌

6خداوند می‌فرمايد: "مردم‌ اسرائيل‌ بارها مرتكب‌ گناه‌ شده‌اند و من‌ اين‌ را فراموش‌ نخواهم‌ كرد و از سر تقصيرشان‌ نخواهم‌ گذشت‌. آنها با قبول‌ رشوه‌، مانع‌ از اجرای عدالت‌ می‌شوند. فقرايی را كه‌ نمی‌توانند قرضشان‌ را پس‌ بدهند، به‌ غلامی می‌فروشند و آنها را با يک جفت‌ كفش‌ مبادله‌ می‌كنند.
7آنها فقرا را به‌ خاک می‌اندازند و پايمال‌ می‌كنند و افتادگان‌ را با لگد از سر راه‌ خود دور می‌سازند. پدر و پسر با يک دختر همبستر می‌شوند و نام‌ مقدس‌ مرا بی‌حرمت‌ می‌سازند.
8در جشنهای مذهبی با لباس‌هايی كه‌ با بی‌انصافی از بدهكاران‌
مطابق شريعت موسی نگه داشتن لباس گروی جايز نبود (خروج 22: 26).
خود گرفته‌اند بر پشتيها لم‌ می‌دهند و در معبد خدای خود شرابی را كه‌ با مال‌ حرام‌ خريده‌اند سر می‌كشند.

9"ولی ای اسرائيل‌، من‌ بخاطر شما اموری‌ها را كه‌ همچون‌ درختان‌ سرو، بلند قد و مانند درختان‌ بلوط‌ قوی بودند، بكلی از ميان‌ بردم‌.
10شما را از مصر بيرون‌ آوردم‌ و مدت‌ چهل‌ سال‌ در بيابان‌ رهبری كردم‌ تا زمين‌ اموری‌ها را به‌ تصرف‌ خود درآوريد.
11پسران‌ شما را انتخاب‌ كردم‌ تا نذيره‌های
"نذيره" به کسی گفته می شد که به خدا نذر شده بود و بعنوان نشانهء نذر از هر نوع مشروب پرهيز می کرد, موی سر خود را نمی تراشيد و به جنازه نزديک نمی شد (نگاه کنيد به اعداد 6: 1-8).
‌ من‌ و انبيای من‌ باشند." خداوند می‌فرمايد: "ای اسرائيل‌، آيا می‌توانيد اين‌ حقايق‌ را انكار كنيد؟
12اما شما به‌ نذيره‌های من‌ شراب‌ نوشانيده‌، باعث‌ شديد گناه‌ كنند و انبيای مرا ساكت‌ گردانيده‌، نگذاشتيد حرف‌ بزنند!
13بنابراين‌ من‌ شما را مثل‌ گاريهايی كه‌ زير بار بافه‌ها به‌ صدا می‌افتند، به‌ ناله‌ می‌اندازم‌.
14سريعترين‌ جنگجويانتان‌ هنگام‌ فرار بر زمين‌ خواهند افتاد. دليران‌ ضعيف‌ خواهند شد و دلاوران‌ از رهانيدن‌ خود عاجز خواهند بود.
15تيراندازان‌ تيرشان‌ به‌ خطا خواهد رفت‌، سريعترين‌ دوندگان‌ از فرار باز خواهند ماند. بهترين‌ سواركاران‌ هم‌ نخواهند توانست‌ جان‌ سالم‌ بدر برند.
16در آن‌ روز، شجاعترين‌ افراد شما سلاحهای خود را به‌ زمين‌ انداخته‌، برای نجات‌ جان‌ خود خواهند گريخت‌." خداوند اين‌ را فرموده‌ است‌.

Copyright information for FCB