Colossians 1دوست‌ عزيزم‌ تئوفيلوس‌:

1از طرف‌ من‌، پولس‌، كه‌ خدا برای خدمت‌ به‌ عيسی مسيح‌ برگزيده‌، و از طرف‌ برادر ما تيموتائوس‌،

به‌ برادران‌ وفادار مسيحی ما كه‌ در شهر كولسی می‌باشند. از درگاه‌ پدرمان‌ خدا و خداوندمان‌ عيسی مسيح‌، طالب‌ رحمت‌ و آرامش‌ برای شما هستيم‌.سپاسگزاری و دعا

3هرگاه‌ برای شما دعا می‌كنيم‌، ابتدا خدا را كه‌ پدر خداوند ما عيسی مسيح‌ است‌، برای وجود شما شكر می‌كنيم‌،
4زيرا شنيده‌ايم‌ كه‌ چه‌ ايمان‌ استواری به‌ خداوند داريد و چه‌ محبت‌ عميقی به‌ ايمانداران‌ او نشان‌ می‌دهيد.
5علت‌ اين‌ ايمان‌ و محبت‌ شما اينست‌ كه‌ از همان‌ ابتدا كه‌ پيغام‌ راستين‌ انجيل‌ را شنيديد، به‌ شاديهای آسمانی دل‌ بستيد.
6اين‌ پيغام‌، از روزی كه‌ آن‌ را شنيديد و از لطف‌ عظيم‌ خدا نسبت‌ به‌ گناهكاران‌ آگاهی يافتيد، زندگی شما را دگرگون‌ كرد. اكنون‌ همين‌ پيغام‌ به‌ سراسر دنيا رسيده‌ است‌ و در همه‌ جا زندگی مردم‌ را دگرگون‌ می‌سازد.
7خدمتگزار امين‌ عيسی مسيح‌، يعنی اِپافراس‌ كه‌ پيغام‌ انجيل‌ را به‌ شما رساند و اكنون‌ از طرف‌ شما با ما همكار و همخدمت‌ است‌،
8ما را آگاه‌ ساخت‌ كه‌ روح‌القدس‌ چه‌ محبت‌ عميقی در دل‌ شما نسبت‌ به‌ ديگران‌ قرار داده‌ است‌.

9بنابراين‌، از آن‌ روز كه‌ اين‌ خبر را شنيديم‌، دائما دعا می‌كنيم‌ و از خدا می‌طلبيم‌ كه‌ به‌ شما ياری كند تا خواست‌ و اراده‌ ء او را دريابيد، و به‌ شما حكمت‌ عطا فرمايد تا امور روحانی را درک كنيد؛
10تا به‌ اين‌ ترتيب‌ زندگی شما همواره‌ مورد پسند خداوند و باعث‌ جلال‌ او باشد و هميشه‌ به‌ انجام‌ اعمال‌ نيک مشغول‌ باشيد و هر روز خدا را بهتر بشناسيد.
11همچنين‌، دعا می‌كنيم‌ كه‌ از قدرت‌ عظيم‌ خدا لبريز شويد تا بدون‌ توجه‌ به‌ مشكلات‌ زندگی، هميشه‌ با شادی پيش‌ رويد،
12و همواره‌ پدر آسمانی را سپاس‌ گوييد كه‌ ما را شايسته‌ء آن‌ ساخت‌ تا در بركات‌ و امتيازات‌ آنانی كه‌ در عالم‌ نور زندگی می‌كنند، شريک شويم‌.
13او ما را از دنيای تاريک شيطان‌ نجات‌ داد و به‌ ملكوت‌ فرزند عزيزش‌ منتقل‌ ساخت‌،
14همان‌ فرزندی كه‌ ما را به‌ قيمت‌ خون‌ خود آزاد كرد و گناهانمان‌ را بخشيد.مسيح‌ كه‌ بود و چه‌ كرد؟

15مسيح‌ چهره‌ء ديدنی خدای ناديده‌ است‌. او فرزند خداست‌ و بر تمام‌ موجودات‌ برتری دارد.
16در واقع‌، تمام‌ هستی بوسيله‌ء عيسی مسيح‌ بوجود آمد، يعنی هر آنچه‌ در آسمان‌ و بر زمين‌ است‌، ديدنی و ناديدنی؛ عالم‌ روحانی با فرمانروايان‌ و تاج‌ و تخت‌ ايشان‌، و فرماندهان‌ و بزرگانشان‌، همه‌ بوسيله‌ ء مسيح‌ و برای جلال‌ او آفريده‌ شدند.
17پيش‌ از آنكه‌ چيزی بوجود آيد، او وجود داشت‌، و قدرت‌ اوست‌ كه‌ عالم‌ هستی را حفظ‌ می‌كند.
18او سر اين‌ بدن‌ يعنی كليساست‌، كليسايی كه‌ از مجموع‌ مؤمنين‌ او تشكيل‌ شده‌ است‌. او نخستين‌ فردی است‌ كه‌ پس‌ از مرگ‌ زنده‌ شد و ثابت‌ كرد كه‌ در هر چيز مقام‌ نخست‌ را دارد؛
19زيرا خدا اراده‌ فرمود كه‌ الوهيت‌ كامل‌ او در وجود فرزندش‌ قرار گيرد.
20در اثر كاری كه‌ مسيح‌ در حق‌ ما انجام‌ داد، خدا راهی مهيا كرد تا همه‌ چيز را، چه‌ در آسمان‌ و چه‌ بر زمين‌، بسوی خود باز آورد؛ جانبازی مسيح‌ بر روی صليب‌ و خونی كه‌ او در راه‌ ما ريخت‌، همه‌ را با خدا صلح‌ داده‌ است‌.
21اين‌ صلح‌ شامل‌ حال‌ شما كه‌ زمانی از خدا دور بوديد نيز می‌شود. بلی، شما روزگاری از خدا رويگردان‌ و با او دشمن‌ بوديد؛ نيت‌های بد و اعمال‌ زشتتان‌، شما را از او جدا كرده‌ بود. اما اكنون‌ او شما را به‌ حضور خود پذيرفته‌ است‌.
22عيسی مسيح‌ با فدا كردن‌ بدن‌ انسانی خود بر روی صليب‌، ايجاد چنين‌ رابطه‌ای را با خدا ممكن‌ ساخته‌ است‌. در نتيجه‌ء اين‌ فداكاری است‌ كه‌ مسيح‌، شما را به‌ پيشگاه‌ خدا آورده‌ است‌؛ و شما بدون‌ هيچ‌ اتهام‌ و محكوميتی در حضور خدا ايستاده‌ايد، بطوری كه‌ ديگر او خلافی در شما نمی‌بيند تا به‌ سبب‌ آن‌، شما را سرزنش‌ كند.
23اين‌ به‌ شرطی ميسر است‌ كه‌ بطور كامل‌ به‌ حقيقت‌ ايمان‌ داشته‌ باشيد و در آن‌ محكم‌ و ثابت‌ بمانيد و نگذاريد اميدی كه‌ به‌ هنگام‌ شنيدن‌ پيغام‌ انجيل‌ در شما بوجود آمد، متزلزل‌ شود. اين‌ همان‌ پيغامی است‌ كه‌ به‌ گوش‌ تک‌تک شما رسيد و اكنون‌ نيز به‌ سراسر دنيا می‌رسد، و من‌ پولس‌، افتخار دارم‌ آن‌ را به‌ ديگران‌ اعلام‌ نمايم‌.زحمات‌ پولس‌ برای كليسا

24اما بخشی از كار من‌، زحمت‌ كشيدن‌ برای شماست‌؛ و برای اين‌ شادم‌، زيرا به‌ اين‌ وسيله‌، زحماتی را كه‌ مسيح‌ برای بدنش‌ يعنی كليسا كشيده‌، تكميل‌ می‌كنم‌.
25در واقع‌، خدا مرا فرستاده‌ تا به‌ كليسای او خدمت‌ كنم‌ و راز بزرگ‌ او را برای شما غيريهوديان‌ بيان‌ نمايم‌. او اين‌ راز را قرنها از انسانها مخفی نگاه‌ داشته‌ بود، اما اكنون‌ اراده‌ نموده‌ تا آن‌ را برای آنانی كه‌ او را دوست‌ می‌دارند و برای او زندگی می‌كنند، آشكار سازد؛ و دولت‌ و جلال‌ اين‌ راز از آن‌ شما غيريهوديان‌ نيز می‌باشد. راز خدا اينست‌: "مسيح‌ در وجود شما، تنها اميد پرشكوه‌ شماست‌!"
28پس‌ به‌ هر جا كه‌ می‌رويم‌، با هركس‌ كه‌ مشتاق‌ شنيدن‌ باشد درباره‌ مسيح‌ سخن‌ می‌گوييم‌، و به‌ هر طريقی ايشان‌ را هشدار و تعليم‌ می‌دهيم‌، تا همه‌ را بصورت‌ افرادی بالغ‌ در مسيح‌، به‌ حضور خدا تقديم‌ كنيم‌.
كار من‌ همين‌ است‌ و در اين‌ راه‌ زحمت‌ می‌كشم‌، و با تمام‌ نيرويی كه‌ مسيح‌ عطا می‌كند، در اين‌ زمينه‌ تلاش‌ و كوشش‌ می‌كنم‌.

Copyright information for FCB