Daniel 1

دانيال‌ در دربار نبوكدنصر

دانيال‌

در زمان‌ لشكركشی بابل‌ به‌ سرزمين‌ يهودا، دانيال‌ پسر جوانی بود. رسم‌ آن‌ زمان‌ چنين‌ بود كه‌ فاتح‌ جنگ‌، بزرگان‌ و جوانان‌ رشيد كشور شكست‌ خورده‌ را از وطنشان‌ دور می‌كرد تا نتوانند برضد حاكم‌ جديد دست‌ به‌ شورش‌ بزنند. بنابراين‌ بابلی‌ها پس‌ از پيروزی بر يهودا، دانيال‌ را به‌ سرزمين‌ بابل‌ تبعيد می‌كنند.

در سرزمين‌ بابل‌، دانيال‌ و سه‌ نفر از دوستان‌ وی انتخاب‌ می‌شوند تا نبوكدنصر، پادشاه‌ بابل‌ را خدمت‌ كنند. دانيال‌ بدليل‌ اينكه‌ از عهده‌ء تعبير خوابی كه‌ پادشاه‌ ديده‌ بود برمی‌آيد، به‌ مقام‌ والايی در حكومت‌ بابل‌ منصوب‌ می‌شود.

شش‌ فصل‌ اول‌ كتاب‌ به‌ حوادث‌ زندگی دانيال‌ و خوابهايی كه‌ او تعبير می‌كند، ربط‌ دارد. نيمه‌ء دوم‌ كتاب‌، از فصل‌ هفتم‌ تا فصل‌ دوازدهم‌، به‌ خوابها و رؤياهای دانيال‌ اختصاص‌ دارد.

رؤيايی كه‌ در فصل‌ هفت‌ آمده‌، درباره‌ء قدرتهای بزرگ‌ جهان‌، منجمله‌ امپراطوری پارس‌، است‌. رؤياهای فصل‌ هشت‌ تا دوازده‌ درباره‌ء حكومتهای گوناگون‌ می‌باشد. اين‌ رؤياها حكايت‌ از رويدادهايی می‌كند كه‌ تا زمان‌ روی كار آمدن‌ ملكوت‌ خداوند بوقوع‌ خواهند پيوست‌. ملكوت‌ خداوند عادلانه‌ و جاودانی خواهد بود. در تاريخ‌ بشر هيچ‌ رويدادی خارج‌ از قدرت‌ خداوند رخ‌ نداده‌ است‌ و در آينده‌ نيز رخ‌ نخواهد داد. در اين‌ كتاب‌ بارها و بارها می‌خوانيم‌ كه‌ خداوند بر اوضاع‌ جهان‌ مسلط‌ است‌: "دنيا در تسلط‌ خدای متعال‌ است‌ و او حكومت‌ بر ممالک دنيا را به‌ هر كه‌ اراده‌ كند می‌بخشد" (4: 17).

1در سال‌ سوم‌ سلطنت‌ يهوياقيم‌ پادشاه‌ يهودا، نبوكدنصر پادشاه‌ بابل‌ با سپاهيان‌ خود به‌ اورشليم‌ حمله‌ كرد و آن‌ را محاصره‌ نمود. خداوند اجازه‌ داد كه‌ او يهوياقيم‌ را به‌ اسارت‌ گيرد و ظروف‌ مقدس‌ خانه‌ء خدا را غارت‌ كند. او كسانی را كه‌ اسير كرده‌ بود با خود به‌ معبد خدای خويش‌ در بابل‌ برد و ظروف‌ را در خزانه‌ء معبد گذاشت‌.

3نبوكدنصر به‌ وزير دربار خود اشفناز دستور داد از ميان‌ شاهزادگان‌ و اشراف‌زادگان‌ يهودی اسير شده‌، چند تن‌ را انتخاب‌ كند و زبان‌ و علوم‌ بابلی را به‌ آنان‌ ياد دهد. اين‌ افراد می‌بايست‌ جوانانی باشند بدون‌ نقص‌ عضو، خوش‌قيافه‌، با استعداد، تيزهوش‌ و دانا، تا شايستگی خدمت‌ در دربار را داشته‌ باشند.
5پادشاه‌ مقرر داشت‌ كه‌ در طول‌ سه‌ سال‌ تعليم‌ و تربيت‌ ايشان‌، هر روز از خوراكی كه‌ او می‌خورد و شرابی كه‌ او می‌نوشيد به‌ آنان‌ بدهند و پس‌ از پايان‌ سه‌ سال‌، آنها را به‌ خدمت‌ او بياورند.

6در بين‌ افرادی كه‌ انتخاب‌ شدند، چهار جوان‌ از قبيله‌ء يهودا به‌ اسامی دانيال‌، حننيا، ميشائيل‌ و عزريا بودند،
7كه‌ وزير دربار نامهای جديد بابلی به‌ آنها داد. او دانيال‌ را بلطشصر، حننيا را شدرک‌، ميشائيل‌ را ميشک و عزريا را عبدنغو ناميد.

8ولی دانيال‌ تصميم‌ گرفت‌ از خوراک و شرابی كه‌ از طرف‌ پادشاه‌ به‌ ايشان‌ داده‌ می‌شد نخورد، زيرا باعث‌ می‌گرديد او شرعاً نجس‌ شود. پس‌، از وزير دربار خواهش‌ كرد غذای ديگری به‌ او دهد.
9هر چند خدا دانيال‌ را در نظر وزير دربار عزت‌ و احترام‌ بخشيده‌ بود،
10ولی او از تصميم‌ دانيال‌ ترسيد و گفت‌: "وقتی پادشاه‌ كه‌ خوراک شما را تعيين‌ كرده‌ است‌، ببيند كه‌ شما از ساير جوانان‌ هم‌ سن‌ خود لاغرتر و رنگ‌پريده‌تر هستيد ممكن‌ است‌ دستور دهد سرم‌ را از تن‌ جدا كنند!"

11دانيال‌ اين‌ موضوع‌ را با مأموری كه‌ وزير دربار برای رسيدگی به‌ وضع‌ دانيال‌، حننيا، ميشائيل‌ و عزريا گمارده‌ بود در ميان‌ گذاشت‌
12و پيشنهاد كرد برای امتحان‌، ده‌ روز فقط‌ حبوبات‌ و آب‌ به‌ آنها بدهد،
13و بعد از اين‌ مدت‌ آنان‌ را با جوانان‌ ديگر كه‌ از خوراک پادشاه‌ می‌خورند مقايسه‌ كند و آنگاه‌ در مورد خوراک آنها نظر دهد.
14آن‌ مأمور موافقت‌ كرد و به‌ مدت‌ ده‌ روز ايشان‌ را امتحان‌ نمود.

15وقتی مهلت‌ مقرر به‌ سررسيد، دانيال‌ و سه‌ رفيق‌ او از جوانان‌ ديگر كه‌ از خوراک پادشاه‌ می‌خوردند سالمتر و قويتر بودند.
16پس‌ مأمور وزير دربار از آن‌ به‌ بعد بجای خوراک و شراب‌ تعيين‌ شده‌، به‌ آنان‌ حبوبات‌ می‌داد.

17خداوند به‌ اين‌ چهار جوان‌ چنان‌ درک و فهمی بخشيد كه‌ ايشان‌ توانستند تمام‌ علوم‌ و حكمت‌ آن‌ زمان‌ را بياموزند. از اين‌ گذشته‌ او به‌ دانيال‌ توانايی تعبير خوابها و رؤياها را نيز عطا فرمود.

18وقتی مهلتی كه‌ پادشاه‌ برای تعليم‌ و تربيت‌ آن‌ جوانان‌ تعيين‌ كرده‌ بود به‌ پايان‌ رسيد، وزير دربار ايشان‌ را بحضور پادشاه‌ آورد.
19نبوكدنصر با هر يک از آنها گفتگو كرد. دانيال‌، حننيا، ميشائيل‌ و عزريا از بقيه‌ بهتر بودند؛ پس‌ پادشاه‌ ايشان‌ را به‌ خدمت‌ گماشت‌.
20پادشاه‌ هر مسئله‌ای را كه‌ مطرح‌ می‌كرد، حكمت‌ و دانايی اين‌ چهار جوان‌ را در پاسخ‌ دادن‌ به‌ آن‌، ده‌ مرتبه‌ بيش‌ از حكمت‌ تمام‌ جادوگران‌ و منجمان‌ آن‌ ديار می‌يافت‌.

21دانيال‌ تا هنگام‌ فتح‌ بابل‌ بدست‌ كورش‌ پادشاه‌، همچنان‌ در دربار خدمت‌ می‌كرد.

Copyright information for FCB