Daniel 6

دانيال‌ در چاه‌ شيران‌

1داريوش‌ صد و بيست‌ حاكم‌ بر تمام‌ مملكت‌ گماشت‌ تا آن‌ را اداره‌ كنند،
2و سه‌ وزير نيز منصوب‌ نمود تا بر كار حاكمان‌ نظارت‌ كرده‌، از منافع‌ پادشاه‌ حفاظت‌ نمايند.
3طولی نكشيد كه‌ دانيال‌ بدليل‌ دانايی خاصی كه‌ داشت‌ نشان‌ داد كه‌ از ساير وزيران‌ و حاكمان‌ باكفايت‌تر است‌. پس‌ پادشاه‌ تصميم‌ گرفت‌ اداره‌ء امور مملكت‌ را بدست‌ او بسپارد.
4اين‌ امر باعث‌ شد كه‌ ساير وزيران‌ و حاكمان‌ به‌ دانيال‌ حسادت‌ كنند. ايشان‌ سعی كردند در كار او ايراد و اشتباهی پيدا كنند، ولی موفق‌ نشدند؛ زيرا دانيال‌ در اداره‌ء امور مملكت‌ درستكار بود و هيچ‌ خطا و اشتباهی از او سر نمی‌زد.
5سرانجام‌، به‌ يكديگر گفتند: "ما هرگز نمی‌توانيم‌ ايرادی برای متهم‌ ساختن‌ او پيدا كنيم‌. فقط‌ بوسيله‌ مذهبش‌ می‌توانيم‌ او را به‌ دام‌ بياندازيم‌."

6آنها نزد پادشاه‌ رفتند و گفتند: "داريوش‌ پادشاه‌ تا ابد زنده‌ بماند!
7ما وزيران‌، اميران‌، حاكمان‌، واليان‌ و مشاوران‌، پيشنهاد می‌كنيم‌ قانونی وضع‌ كنيد و دستور اكيد بدهيد كه‌ مدت‌ سی روز هر كس‌ درخواستی دارد تنها از پادشاه‌ بطلبد و اگر كسی آن‌ را از خدا يا انسان‌ ديگری بطلبد در چاه‌ شيران‌ انداخته‌ شود.
8ای پادشاه‌، درخواست‌ می‌كنيم‌ اين‌ فرمان‌ را امضا كنيد تا همچون‌ قانون‌ مادها و پارس‌ها لازم‌الاجرا و تغييرناپذير شود."
9پس‌ داريوش‌ پادشاه‌ اين‌ فرمان‌ را نوشت‌ و امضا كرد.

10وقتی دانيال‌ از صدور فرمان‌ پادشاه‌ آگاهی يافت‌ رهسپار خانه‌اش‌ شد. هنگامی كه‌ به‌ خانه‌ رسيد به‌ بالاخانه‌ رفت‌ و پنجره‌ها را كه‌ رو به‌ اورشليم‌ بود، باز كرد و زانو زده‌ دعا نمود. او مطابق‌ معمول‌ روزی سه‌ بار نزد خدای خود دعا می‌كرد و او را پرستش‌ می‌نمود.

11وقتی دشمنان‌ دانيال‌ او را در حال‌ دعا و درخواست‌ حاجت‌ از خدا ديدند،
12همه‌ با هم‌ نزد پادشاه‌ رفتند و گفتند: "ای پادشاه‌، آيا فرمانی امضا نفرموديد كه‌ تا سی روز كسی نبايد درخواست‌ خود را از خدايی يا انسانی، غير از پادشاه‌، بطلبد و اگر كسی از اين‌ فرمان‌ سرپيچی كند، در چاه‌ شيران‌ انداخته‌ شود؟"

پادشاه‌ جواب‌ داد: "بلی، اين‌ فرمان‌ همچون‌ فرمان‌ مادها و پارس‌ها لازم‌الاجرا و تغييرناپذير است‌."

13آنگاه‌ به‌ پادشاه‌ گفتند: "اين‌ دانيال‌ كه‌ يكی از اسيران‌ يهودی است‌ روزی سه‌ مرتبه‌ دعا می‌كند و به‌ پادشاه‌ و فرمانی كه‌ صادر شده‌ اعتنا نمی‌نمايد."

14وقتی پادشاه‌ اين‌ را شنيد از اينكه‌ چنين‌ فرمانی‌ صادر كرده‌، سخت‌ ناراحت‌ شد و تصميم‌ گرفت‌ دانيال‌ را نجات‌ دهد. پس‌ تا غروب‌ در اين‌ فكر بود كه‌ راهی برای نجات‌ دانيال‌ بيابد.

15آن‌ اشخاص‌ به‌ هنگام‌ غروب‌ دوباره‌ نزد پادشاه‌ بازگشتند و گفتند: "ای پادشاه‌، همانطور كه‌ می‌دانيد، طبق‌ قانون‌ مادها و پارس‌ها، فرمان‌ پادشاه‌ غيرقابل‌ تغيير است‌."

16پس‌ سرانجام‌ پادشاه‌ دستور داد دانيال‌ را بگيرند و در چاه‌ شيران‌ بيندازند. او به‌ دانيال‌ گفت‌: "خدای تو كه‌ هميشه‌ او را عبادت‌ می‌كنی تو را برهاند." سپس‌ او را به‌ چاه‌ شيران‌ انداختند.
17سنگی نيز آوردند و بر دهانه‌ء چاه‌ گذاشتند. پادشاه‌ با انگشتر خود و انگشترهای اميران‌ خويش‌ آن‌ را مهر كرد تا كسی نتواند دانيال‌ را نجات‌ دهد.
18سپس‌ به‌ كاخ‌ سلطنتی بازگشت‌ و بدون‌ اينكه‌ لب‌ به‌ غذا بزند يا در بزم‌ شركت‌ كند تا صبح‌ بيدار ماند.
19روز بعد، صبح‌ خيلی زود برخاست‌ و با عجله‌ به‌ سر چاه‌ رفت‌،
20و با صدايی اندوهگين‌ گفت‌: "ای دانيال‌، خدمتگزار خدای زنده‌، آيا خدايت‌ كه‌ هميشه‌ او را عبادت‌ می‌كردی توانست‌ تو را از چنگال‌ شيران‌ نجات‌ دهد؟"

21آنگاه‌ صدای دانيال‌ به‌ گوش‌ پادشاه‌ رسيد: "پادشاه‌ تا ابد زنده‌ بماند!
22آری، خدای من‌ فرشته‌ء خود را فرستاد و دهان‌ شيران‌ را بست‌ تا به‌ من‌ آسيبی نرسانند، چون‌ من‌ در حضور خدا بی‌تقصيرم‌ و نسبت‌ به‌ تو نيز خطايی نكرده‌ام‌."

23پادشاه‌ بی‌نهايت‌ شاد شد و دستور داد دانيال‌ را از چاه‌ بيرون‌ آورند. وقتی دانيال‌ را از چاه‌ بيرون‌ آوردند هيچ‌ آسيبی نديده‌ بود، زيرا به‌ خدای خود توكل‌ كرده‌ بود.

24آنگاه‌ به‌ دستور پادشاه‌ افرادی را كه‌ دانيال‌ را متهم‌ كرده‌ بودند آوردند و ايشان‌ را با زنان‌ و فرزندانشان‌ به‌ چاه‌ شيران‌ انداختند. آنان‌ هنوز به‌ ته‌ چاه‌ نرسيده‌ بودند كه‌ شيران‌ پاره‌پاره‌شان‌ كردند!

25سپس‌ داريوش‌ پادشاه‌، اين‌ پيام‌ را به‌ تمام‌ قوم‌های دنيا كه‌ از نژادها و زبانهای گوناگون‌ بودند، نوشت‌:

"با درود فراوان‌! بدين‌ وسيله‌ فرمان‌ می‌دهم‌ كه‌ هركس‌ در هر قسمت‌ از قلمرو پادشاهی من‌ كه‌ باشد، بايد از خدای دانيال‌ بترسد و به‌ او احترام‌ بگذارد؛ زيرا او خدای زنده‌ و جاودان‌ است‌ و سلطنتش‌ بی‌زوال‌ و بی‌پايان‌ می‌باشد.
27اوست‌ كه‌ نجات‌ می‌بخشد و می‌رهاند. او معجزات‌ و كارهای شگفت‌انگيز در آسمان‌ و زمين‌ انجام‌ می‌دهد. اوست‌ كه‌ دانيال‌ را از چنگ‌ شيران‌ نجات‌ داد."

28به‌ اين‌ ترتيب‌ دانيال‌ در دوران‌ سلطنت‌ داريوش‌ و كورش‌ پارسی، موفق‌ و كامياب‌ بود.

Copyright information for FCB