Daniel 9

دعای دانيال‌ برای قوم‌ خود

1در اولين‌ سال‌ سلطنت‌ داريوش‌ مادی (پسر خشايارشا) كه‌ بر بابلی‌ها حكومت‌ می‌كرد،
2من‌، دانيال‌، از كتاب‌ ارميای نبی فهميدم‌ كه‌ طبق‌ كلامی كه‌ خداوند به‌ ارميا گفته‌ بود اورشليم‌ می‌بايست‌ هفتاد سال‌ ويران‌ می‌ماند.
3پس‌ دست‌ دعا و التماس‌ بسوی خداوند دراز كردم‌ و روزه‌ گرفتم‌، پلاس‌ پوشيدم‌ و خاكستر بر سرم‌ ريختم‌
4و در دعا اعتراف‌ كرده‌، گفتم‌:

"ای خداوند، تو خدای بزرگ‌ و مهيب‌ هستی. تو هميشه‌ به‌ وعده‌هايت‌ وفا می‌كنی و به‌ كسانی كه‌ تو را دوست‌ دارند و اوامر تو را اطاعت‌ می‌كنند، رحمت‌ می‌نمايی.
5ولی ما گناه‌ كرده‌ و مرتكب‌ شرارت‌ شده‌ايم‌، ما سركش‌ و خطاكاريم‌ و از دستورات‌ تو سرپيچی نموده‌ايم‌.
6به‌ سخنان‌ انبياء كه‌ خدمتگزاران‌ تو بودند و پيام‌ تو را به‌ پادشاهان‌ و بزرگان‌ و اجداد و افراد قوم‌ ما رساندند، گوش‌ نداده‌ايم‌.

7"ای خداوند، عدالت‌ از آن‌ توست‌ و شرمندگی از آن‌ ما، ما كه‌ از اهالی يهودا و اورشليم‌ و تمام‌ اسرائيل‌ هستيم‌ و بسبب‌ خيانتی كه‌ به‌ تو كرده‌ايم‌، در سرزمينهای دور و نزديک پراكنده‌ شده‌ايم‌.
8آری، ای خداوند، ما و پادشاهان‌ و بزرگان‌ و اجداد ما رسوا شده‌ايم‌ زيرا به‌ تو گناه‌ كرده‌ايم‌.
9اما تو بخشنده‌ و مهربان‌ هستی و كسانی را كه‌ به‌ تو گناه‌ كرده‌اند می‌بخشی.
10ای خداوند، ای خدای ما، ما از تو سرپيچی كرده‌ايم‌ و قوانين‌ تو را كه‌ بوسيله‌ء انبيايت‌ به‌ ما داده‌ای، زير پا گذاشته‌ايم‌.
11تمام‌ بنی‌اسرائيل‌ از احكام‌ تو سرپيچی كرده‌، از تو برگشته‌اند و به‌ صدايت‌ گوش‌ نداده‌اند. بلی، همه‌ء ما به‌ تو گناه‌ كرده‌ايم‌ و به‌ همين‌ سبب‌ لعنت‌هايی كه‌ در كتاب‌ تورات‌ خدمتگزارت‌ موسی نوشته‌ شده‌، بر سر ما آمده‌ است‌.
12هر چه‌ در باره‌ ما و رهبرانمان‌ گفته‌ بودی به‌ وقوع‌ پيوسته‌ است‌. آن‌ بلای عظيمی كه‌ در اورشليم‌ بر سر ما آمد در هيچ‌ جای دنيا ديده‌ نشده‌ است‌.
13اين‌ بلا طبق‌ آنچه‌ در تورات‌ موسی نوشته‌ شده‌ بر سر ما آمد، ولی با وجود اين‌ باز نخواستيم‌ از گناهانمان‌ دست‌ بكشيم‌ و آنچه‌ را درست‌ است‌ به‌ جا آوريم‌ تا تو از ما راضی شوی.
14بنابراين‌، تو كه‌ مراقب‌ كارهای ما بودی ما را تنبيه‌ كردی زيرا تو ای خداوند، خدای ما، هميشه‌ عادلانه‌ عمل‌ می‌كنی؛ با اين‌ وجود ما به‌ تو گوش‌ فرا نداديم‌.

15"ای خداوند، خدای ما، تو با قدرتت‌ قوم‌ خود را از مصر بيرون‌ آوردی، و نام‌ تو در ميان‌ قومها معروف‌ شد چنانكه‌ امروز می‌بينيم‌. هر چند ما گناه‌ كرده‌ايم‌ و پر از شرارت‌ هستيم‌،
16ولی ای خداوند، التماس‌ می‌كنم‌ بخاطر امانتت‌، خشم‌ و غضبت‌ را از شهر مقدست‌ اورشليم‌ برگردانی، زيرا قوم‌ تو و شهر تو بسبب‌ گناهان‌ ما و شرارت‌ اجداد ما مورد تمسخر همسايگان‌ واقع‌ گرديده‌اند.

17"ای خدای ما، دعای خدمتگزار خود را بشنو! به‌ التماس‌ من‌ توجه‌ فرما! بخاطر خداونديت‌ بر خانه‌ء مقدست‌ كه‌ ويران‌ شده‌ نظر لطف‌ بينداز!
18ای خدای من‌، گوش‌ بده‌ و دعای ما را بشنو. چشمانت‌ را باز كن‌ و خرابی شهری را كه‌ نام‌ تو بر آن‌ است‌، ببين‌. ما بسبب‌ شايستگی خود از تو درخواست‌ كمک نمی‌كنيم‌، بلكه‌ بخاطر رحمت‌ عظيم‌ تو!

19"ای خداوند، دعای ما را بشنو و گناهان‌ ما را ببخش‌. ای خداوند، به‌ درخواست‌ ما گوش‌ بده‌ و عمل‌ نما و بخاطر خودت‌، ای خدای من‌، تأخير مكن‌، زيرا نام‌ تو بر اين‌ قوم‌ و بر اين‌ شهر می‌باشد."

هفتاد "هفته‌"

20زمانی كه‌ مشغول‌ دعا بودم‌ و به‌ گناهان‌ خود و گناهان‌ قوم‌ خود اسرائيل‌ اعتراف‌ می‌كردم‌ و از خداوند، خدايم‌ برای شهر مقدسش‌ اورشليم‌ التماس‌ می‌نمودم‌،
21جبرئيل‌ كه‌ او را در خواب‌ قبلی ديده‌ بودم‌، با سرعت‌ پرواز كرد و هنگام‌ قربانی عصر نزد من‌ رسيد
22و به‌ من‌ گفت‌: "دانيال‌، من‌ آمده‌ام‌ به‌ تو فهم‌ ببخشم‌ تا بتوانی اين‌ اسرار را بفهمی.
23همان‌ لحظه‌ كه‌ مشغول‌ دعا شدی، جواب‌ دعای تو داده‌ شد و من‌ آمده‌ام‌ تو را از آن‌ آگاه‌ سازم‌، زيرا خدا تو را بسيار دوست‌ دارد. پس‌، حال‌، دقت‌ كن‌ تا آنچه‌ را كه‌ درباره‌ء خوابت‌ می‌گويم‌، بفهمی.

24"به‌ امر خدا برای قوم‌ تو و شهر مقدس‌ تو هفتاد "هفته‌"
در اينجا و نيز آيات بعدی "هفته" معادل هفت سال می باشد.
طول‌ خواهد كشيد تا طبق‌ پيشگويی انبياء فساد و شرارت‌ از بين‌ برود، كفاره‌ گناهان‌ داده‌ شود، عدالت‌ جاودانی برقرار گردد و قدس‌الاقداس‌ دوباره‌ تقديس‌ شود.
25بدان‌ و آگاه‌ باش‌ كه‌ از زمان‌ صدور فرمان‌ بازسازی اورشليم‌ تا ظهور رهبر برگزيده‌ء خدا، هفت‌ "هفته‌" و شصت‌ و دو "هفته‌" طول‌ خواهد كشيد و با وجود اوضاع‌ بحرانی، اورشليم‌ با كوچه‌ها و حصارهايش‌ بازسازی خواهد شد.

26"پس‌ از آن‌ دوره‌ء شصت‌ و دو "هفته‌"، آن‌ رهبر برگزيده‌ كشته‌ خواهد شد، ولی نه‌ برای خودش‌. سپس‌ پادشاهی همراه‌ سپاهيانش‌ به‌ اورشليم‌ و خانه‌ء خدا حمله‌ برده‌، آنها را خراب‌ خواهد كرد. آخر زمان‌ مانند طوفان‌ فراخواهد رسيد و جنگ‌ و خرابيها را كه‌ مقرر شده‌، با خود خواهد آورد.
27اين‌ پادشاه‌ با اشخاص‌ زيادی پيمان‌ يک "هفته‌ای" می‌بندد، ولی وقتی نصف‌ اين‌ مدت‌ گذشته‌ باشد، مانع‌ تقديم‌ قربانی‌ها و هدايا خواهد شد. سپس‌ اين‌ خرابكار، خانه‌ء خدا را آلوده‌ خواهد ساخت‌، ولی سرانجام‌ آنچه‌ برای او مقرر شده‌ بر سرش‌ خواهد آمد."

Copyright information for FCB