Deuteronomy 13

نهی از بت‌پرستی‌

1اگر در ميان‌ شما پيشگو يا تعبيركننده‌ء خواب‌ وجود دارد كه‌ آينده‌ را پيشگويی می‌كند
2و پيشگويی‌هايش‌ نيز درست‌ از آب‌ در می‌آيند، ولی می‌گويد: "بياييد تا خدايان‌ قوم‌های ديگر را بپرستيم‌."
3به‌ حرف‌ او گوش‌ نكنيد؛ چون‌ خداوند بدين‌ ترتيب‌ شما را امتحان‌ می‌كند تا معلوم‌ شود آيا حقيقتاً او رابا تمامی دل‌ و جانتان‌ دوست‌ داريد يا نه‌.
4فقط‌ از خداوند، خدايتان‌ پيروی نماييد، از او اطاعت‌ كنيد و اوامرش‌ را بجا آوريد، او را پرستش‌ كنيد و از او جدا مشويد.
5آن‌ پيشگو يا تعببر كننده‌ء خواب‌ را كه‌ سعی می‌كند شما را گمراه‌ سازد، بكشيد، چون‌ قصد داشته‌ شما را بر ضد خداوند، خدايتان‌ كه‌ شما را از بردگی در مصر بيرون‌ آورد، برانگيزد. با كشتن‌ او شرارت‌ را از ميان‌ خود پاک خواهيد كرد.

6اگر نزديكترين‌ خويشاوند يا صميمی‌ترين‌ دوست‌ شما، حتی برادر، پسر، دختر و يا همسرتان‌ در گوش‌ شما نجوا كند كه‌ بيا برويم‌ و اين‌ خدايان‌ بيگانه‌ را بپرستيم‌؛
8راضی نشويد و به‌ او گوش‌ ندهيد. پيشنهاد ناپسندش‌ را برملا سازيد و بر او رحم‌ نكنيد.
9او را بكشيد. دست‌ خودتان‌ بايد اولين‌ دستی باشد كه‌ او را سنگسار می‌كند و بعد دستهای تمامی قوم‌ اسرائيل‌.
10او را سنگسار كنيد تا بميرد، چون‌ قصد داشته‌ است‌ شما را از خداوند، خدايتان‌ كه‌ شما را از مصر يعنی سرزمين‌ بردگی بيرون‌ آورد دور كند.
11آنگاه‌ تمام‌ بنی‌اسرائيل‌ از كردار شرورانه‌اش‌ آگاه‌ شده‌، از ارتكاب‌ چنين‌ شرارتی در ميان‌ قوم‌ خواهند ترسيد.

12هرگاه‌ بشنويد در يكی از شهرهای اسرائيل‌ می‌گويند كه‌ گروهی اوباش‌ با پيشنهاد پرستيدن‌ خدايان‌ بيگانه‌ همشهريان‌ خود را گمراه‌ كرده‌اند، اول‌ حقايق‌ را بررسی كنيد و ببينيد آيا آن‌ شايعه‌ حقيقت‌ دارد يا نه‌. اگر ديديد حقيقت‌ دارد و چنين‌ عمل‌ زشتی واقعاً در ميان‌ شما در يكی از شهرهايی كه‌ خداوند به‌ شما داده‌ است‌ اتفاق‌ افتاده‌،
15بايد بی‌درنگ‌ شهر و كليه‌ء ساكنانش‌ را كاملاً نابود كنيد و گله‌هايشان‌ را نيز از بين‌ ببريد.
16سپس‌ بايد تمام‌ غنايم‌ را در ميدان‌ شهر انباشته‌، بسوزانيد. پس‌ از آن‌، تمام‌ شهررا بعنوان‌ قربانی سوختنی برای خداوند، خدايتان‌ به‌ آتش‌ بكشيد. آن‌ شهر برای هميشه‌ بايد ويرانه‌ بماند و نبايد هرگز دوباره‌ آباد گردد.
17ذره‌ای از اين‌ غنايم‌ حرام‌ را نگاه‌ نداريد. آنگاه‌ خداوند از غضب‌ خود بر می‌گردد و شما را مورد لطف‌ و مرحمت‌ خويش‌ قرار داده‌، همچنانكه‌ به‌ پدرانتان‌ وعده‌ فرمود، تعداد شما را زياد خواهد كرد،
18بشرطی كه‌ فقط‌ از او و فرمانهای او كه‌ امروز به‌ شما می‌دهم‌ اطاعت‌ نموده‌، آنچه‌ را كه‌ در نظر خداوند پسنديده‌ است‌ بجا آوريد.

Copyright information for FCB