Ecclesiastes 10

1همانطور كه‌ مگسهای مرده‌ می‌توانند يک شيشه‌ عطر را متعفن‌ كنند، همچنين‌ يک حماقت‌ كوچک می‌تواند حكمت‌ و عزت‌ شخص‌ را بی‌ارزش‌ نمايد.
2دل‌ شخص‌ خردمند او را به‌ انجام‌ كارهای درست‌ وامی‌دارد، اما دل‌ شخص‌ نادان‌ او را بطرف‌ بدی و گناه‌ می‌كشاند.
3آدم‌ نادان‌ را می‌توان‌ حتی از راه‌ رفتنش‌ شناخت‌.

4وقتی رئيس‌ تو ازدست‌ تو عصبانی می‌شود از كار خود دست‌ نكش‌. اگر درمقابل‌ عصبانيتش‌ آرام‌ بمانی از بروز ناراحتی‌های بيشتر جلوگيری خواهی كرد.

5بدی ديگری نيز در زير اين‌ آسمان‌ ديده‌ام‌ كه‌ در اثر اشتباهات‌ برخی پادشاهان‌ به‌ وجود می‌آيد:
6به‌ اشخاص‌ نادان‌ مقام‌ و منصب‌های عالی داده‌ می‌شود؛ برای ثروتمندان‌ اهميتی قايل‌ نمی‌شوند؛
7غلامان‌ سوار بر اسبند، ولی بزرگان‌ مانند بردگان‌، پياده‌ راه‌ می‌روند.

8آن‌ كه‌ چاه‌ می‌كَنَد ممكن‌ است‌ در آن‌ بيفتد؛ كسی كه‌ ديوار را سوراخ‌ می‌كند ممكن‌ است‌ مار او را بگزد.
9آن‌ كه‌ در معدن‌ سنگ‌ كار می‌كند ممكن‌ است‌ از سنگها صدمه‌ ببيند؛ كسی كه‌ درخت‌ می‌برد ممكن‌ است‌ از اين‌ كار آسيبی به‌ او برسد.

10تبر كُند، احتياج‌ به‌ نيروی بيشتری دارد، پس‌ كسی كه‌ تيغه‌ء آن‌ را از قبل‌ تيز می‌كند، عاقل‌ است‌.

11پس‌ از اينكه‌ مار كسی را گزيد، آوردن‌ افسونگر بی‌فايده‌ است‌.

12سخنان‌ شخص‌ دانا دلنشين‌ است‌، ولی حرفهای آدم‌ نادان‌ باعث‌ تباهی خودش‌ می‌گردد؛
13ابتدای حرفهای او حماقت‌ است‌ و انتهای آن‌ ديوانگی محض‌.
14آدم‌ نادان‌ درباره‌ء آينده‌ زياد حرف‌ می‌زند؛ ولی كيست‌ كه‌ از آينده‌ خبر داشته‌ باشد و بداند كه‌ چه‌ پيش‌ خواهد آمد؟
15آدم‌ نادان‌ حتی از انجام‌ دادن‌ كوچكترين‌ كار خسته‌ می‌شود، زيرا شعور انجام‌ دادن‌ آن‌ را ندارد.

16وای بر سرزمينی كه‌ پادشاهش‌ غلام‌ است‌ و رهبرانش‌ صبحگاهان‌ می‌خورند و مست‌ می‌كنند!
17خوشابحال‌ مملكتی كه‌ پادشاه‌ آن‌ نجيب‌زاده‌ است‌ و رهبرانش‌ به‌ موقع‌ و به‌ اندازه‌ می‌خورند و می‌نوشند و مست‌ نمی‌كنند.

18در اثر تنبلی سقف‌ خانه‌ چكه‌ می‌كند و فرو می‌ريزد.

19جشن‌، شادی می‌آورد و شراب‌ باعث‌ خوشی می‌گردد، اما بدون‌ پول‌ نمی‌شود اينها را فراهم‌ كرد.

20حتی در فكر خود پادشاه‌ را نفرين‌ نكن‌ و حتی در اتاق‌ خوابت‌ شخص‌ ثروتمند را لعنت‌ نكن‌، چون‌ ممكن‌ است‌ پرنده‌ای حرفهايت‌ را به‌ گوش‌ آنان‌ برساند!

Copyright information for FCB