Ecclesiastes 10

همانطور كه‌ مگسهای مرده‌ می‌توانند يک شيشه‌ عطر را متعفن‌ كنند، همچنين‌ يک حماقت‌ كوچک می‌تواند حكمت‌ و عزت‌ شخص‌ را بی‌ارزش‌ نمايد.
دل‌ شخص‌ خردمند او را به‌ انجام‌ كارهای درست‌ وامی‌دارد، اما دل‌ شخص‌ نادان‌ او را بطرف‌ بدی و گناه‌ می‌كشاند.
آدم‌ نادان‌ را می‌توان‌ حتی از راه‌ رفتنش‌ شناخت‌.

وقتی رئيس‌ تو ازدست‌ تو عصبانی می‌شود از كار خود دست‌ نكش‌. اگر درمقابل‌ عصبانيتش‌ آرام‌ بمانی از بروز ناراحتی‌های بيشتر جلوگيری خواهی كرد.

بدی ديگری نيز در زير اين‌ آسمان‌ ديده‌ام‌ كه‌ در اثر اشتباهات‌ برخی پادشاهان‌ به‌ وجود می‌آيد:
به‌ اشخاص‌ نادان‌ مقام‌ و منصب‌های عالی داده‌ می‌شود؛ برای ثروتمندان‌ اهميتی قايل‌ نمی‌شوند؛
غلامان‌ سوار بر اسبند، ولی بزرگان‌ مانند بردگان‌، پياده‌ راه‌ می‌روند.

آن‌ كه‌ چاه‌ می‌كَنَد ممكن‌ است‌ در آن‌ بيفتد؛ كسی كه‌ ديوار را سوراخ‌ می‌كند ممكن‌ است‌ مار او را بگزد.
آن‌ كه‌ در معدن‌ سنگ‌ كار می‌كند ممكن‌ است‌ از سنگها صدمه‌ ببيند؛ كسی كه‌ درخت‌ می‌برد ممكن‌ است‌ از اين‌ كار آسيبی به‌ او برسد.

10 تبر كُند، احتياج‌ به‌ نيروی بيشتری دارد، پس‌ كسی كه‌ تيغه‌ء آن‌ را از قبل‌ تيز می‌كند، عاقل‌ است‌.

11 پس‌ از اينكه‌ مار كسی را گزيد، آوردن‌ افسونگر بی‌فايده‌ است‌.

12 سخنان‌ شخص‌ دانا دلنشين‌ است‌، ولی حرفهای آدم‌ نادان‌ باعث‌ تباهی خودش‌ می‌گردد؛
13 ابتدای حرفهای او حماقت‌ است‌ و انتهای آن‌ ديوانگی محض‌.
14 آدم‌ نادان‌ درباره‌ء آينده‌ زياد حرف‌ می‌زند؛ ولی كيست‌ كه‌ از آينده‌ خبر داشته‌ باشد و بداند كه‌ چه‌ پيش‌ خواهد آمد؟
15 آدم‌ نادان‌ حتی از انجام‌ دادن‌ كوچكترين‌ كار خسته‌ می‌شود، زيرا شعور انجام‌ دادن‌ آن‌ را ندارد.

16 وای بر سرزمينی كه‌ پادشاهش‌ غلام‌ است‌ و رهبرانش‌ صبحگاهان‌ می‌خورند و مست‌ می‌كنند!
17 خوشابحال‌ مملكتی كه‌ پادشاه‌ آن‌ نجيب‌زاده‌ است‌ و رهبرانش‌ به‌ موقع‌ و به‌ اندازه‌ می‌خورند و می‌نوشند و مست‌ نمی‌كنند.

18 در اثر تنبلی سقف‌ خانه‌ چكه‌ می‌كند و فرو می‌ريزد.

19 جشن‌، شادی می‌آورد و شراب‌ باعث‌ خوشی می‌گردد، اما بدون‌ پول‌ نمی‌شود اينها را فراهم‌ كرد.

20 حتی در فكر خود پادشاه‌ را نفرين‌ نكن‌ و حتی در اتاق‌ خوابت‌ شخص‌ ثروتمند را لعنت‌ نكن‌، چون‌ ممكن‌ است‌ پرنده‌ای حرفهايت‌ را به‌ گوش‌ آنان‌ برساند!

Copyright information for FCB