Ecclesiastes 4

ظلم‌، زحمت‌ و تنهايی‌

سپس‌ ظلم‌هايی راكه‌ در زير اين‌ آسمان‌ می‌شد مشاهده‌ كردم‌. اشكهای مظلومانی را ديدم‌ كه‌ فريادرسی نداشتند. قدرت‌ در دست‌ ظالمان‌ بود و كسی نبود كه‌ به‌ داد مظلومان‌ برسد.
پس‌ گفتم‌ كسانی كه‌ قبل‌ از ما مرده‌اند از آنانی كه‌ هنوز زنده‌اند خوشبخت‌ترند؛
و خوشبخت‌تر از همه‌ كسانی هستند كه‌ هنوز به‌ دنيا نيامده‌اند، زيرا ظلم‌هايی را كه‌ زير اين‌ آسمان‌ می‌شود نديده‌اند.

همچنين‌ متوجه‌ شدم‌ كه‌ بسبب‌ حسادت‌ است‌ كه‌ مردم‌ تلاش‌ می‌كنند موفقيت‌ كسب‌ كنند. اين‌ نيز مانند دويدن‌ بدنبال‌ باد، بيهوده‌ است‌.
كسی كه‌ دست‌ روی دست‌ می‌گذارد و گرسنگی می‌كشد، احمق‌ است‌؛
اما كسی هم‌ كه‌ دايم‌ مشغول‌ كار است‌ و تلاش‌ می‌كند ثروت‌ بيشتری به‌ دست‌ آورد بدنبال‌ باد می‌دود. بهتر است‌ انسان‌ يک لقمه‌ نان‌ به‌ دست‌ آورد و با آسودگی بخورد.

و نيز در زير آسمان‌ بيهودگی ديگری ديدم‌:
مردی بود كه‌ تنها زندگی می‌كرد؛ نه‌ پسری داشت‌ و نه‌ برادری. با اين‌ حال‌ سخت‌ تلاش‌ می‌كرد و از اندوختن‌ مال‌ و ثروت‌ سير نمی‌شد. او برای چه‌ كسی زحمت‌ می‌كشيد و خود را از لذات‌ زندگی محروم‌ می‌كرد؟ اين‌ نيز رنج‌ و زحمت‌ بيهوده‌ای است‌.

دو نفر از يک نفر بهترند، زيرا نفع‌ بيشتری از كارشان‌ عايدشان‌ می‌شود.
10 اگر يكی از آنها بيفتد، ديگری او را بلند می‌كند؛ اما چه‌ بيچاره‌ است‌ شخصی كه‌ می‌افتد ولی كسی را ندارد كه‌ به‌ او كمک كند.
11 وقتی دو نفر كنار هم‌ می‌خوابند، گرم‌ می‌شوند؛ اما كسی كه‌ تنهاست‌ چطور می‌تواند خود را گرم‌ كند؟
12 اگر شخص‌، تنها باشد و كسی بر او حمله‌ كند، از پای درمی‌آيد، اما اگر دو نفر باشند می‌توانند از خود دفاع‌ كنند. ريسمان‌ سه‌ لا به‌ آسانی پاره‌ نمی‌شود.

بيهودگی ترقی‌

13 يک جوان‌ فقير و حكيم‌ بهتر از پادشاه‌ پير و نادانی است‌ كه‌ نصيحت‌ نمی‌پذيرد.
14 چنين‌ جوان‌ فقيری حتی ممكن‌ است‌ از كنج‌ زندان‌ به‌ تخت‌ پادشاهی برسد.
15 مردمی كه‌ زير اين‌ آسمان‌ زندگی می‌كنند از چنين‌ جوانی كه‌ جانشين‌ پادشاه‌ شده‌ است‌ حمايت‌ می‌نمايند.
16 او می‌تواند بر عده‌ء زيادی حكومت‌ كند؛ اما نسل‌ بعدی، او را نيز بركنار می‌كند! اين‌ نيز مانند دويدن‌ بدنبال‌ باد، بيهوده‌ است‌.

Copyright information for FCB