Ecclesiastes 8

1چه‌ خوب‌ است‌ كه‌ انسان‌ دانا باشد و مفهوم‌ هر چيزی را بداند. حكمت‌ چهره‌ء انسان‌ را روشن‌ و بشاش‌ می‌كند.

اطاعت‌ از پادشاه‌

2از پادشاه‌ اطاعت‌ كن‌، زيرا در حضور خدا سوگند وفاداری ياد نموده‌ای.
3از زير بار مسئوليتی كه‌ پادشاه‌ بعهده‌ء تو گذاشته‌ شانه‌ خالی نكن‌ و از فرمانش‌ سرپيچی ننما، زيرا او هر چه‌ بخواهد می‌تواند بكند.
4در فرمان‌ پادشاه‌ اقتدار هست‌ و كسی نمی‌تواند به‌ او بگويد: "چه‌ می‌كنی؟"
5كسانی كه‌ مطيع‌ فرمان‌ او باشند در امان‌ خواهند بود. شخص‌ دانا می‌داند كی و چگونه‌ فرمان‌ او را انجام‌ دهد.
6بلی، برای انجام‌ دادن‌ هر كاری، وقت‌ و راه‌ مناسبی وجود دارد، هر چند انسان‌ با مشكلات‌ زياد روبروست‌.
7انسان‌ از آينده‌ خبر ندارد و كسی هم‌ نمی‌تواند به‌ او بگويد كه‌ چه‌ پيش‌ خواهد آمد.
8او قادر نيست‌ از مرگ‌ فرار كند و يا مانع‌ فرا رسيدن‌ روز مرگش‌ بشود. مرگ‌ جنگی است‌ كه‌ از آن‌ رهايی نيست‌ و هيچكس‌ نمی‌تواند با حيله‌ و نيرنگ‌، خود را از آن‌ نجات‌ دهد.

درستكاران‌ و بدكاران‌

9من‌ درباره‌ء آنچه‌ كه‌ در زير اين‌ آسمان‌ اتفاق‌ می‌افتد، انديشيدم‌ و ديدم‌ كه‌ چطور انسانی بر انسان‌ ديگر ظلم‌ می‌كند.
10ديدم‌ ظالمان‌ مردند و دفن‌ شدند و مردم‌ از سر قبر آنها برگشته‌ در همان‌ شهری كه‌ آنها مرتكب‌ ظلم‌ شده‌ بودند، ازآنها تعريف‌ و تمجيد كردند! اين‌ نيز بيهودگی است‌.

11وقتی خداوند گناهكاران‌ را فوری مجازات‌ نمی‌كند، مردم‌ فكر می‌كنند می‌توانند گناه‌ كنند و در امان‌ بمانند.
12اگر چه‌ ممكن‌ است‌ يک گناهكار با وجود گناهان‌ زيادش‌ زنده‌ بماند، ولی بدون‌ شک سعادت‌ واقعی از آن‌ كسانی است‌ كه‌ از خدا می‌ترسند و حرمت‌ او را در دل‌ دارند.
13گناهكاران‌ روی خوشبختی را نخواهند ديد و عمرشان‌ مانند سايه‌، زودگذر خواهد بود، زيرا از خدا نمی‌ترسند.

14بيهودگی ديگری نيز در دنيا وجود دارد: گاهی مجازات‌ بدكاران‌ به‌ درستكاران‌ می‌رسد و پاداش‌ درستكاران‌ به‌ بدكاران‌. می‌گويم‌ اين‌ نيز بيهودگی است‌.

15پس‌ من‌ لذتهای زندگی را ستودم‌، زيرا در زير اين‌ آسمان‌ چيزی بهتر از اين‌ نيست‌ كه‌ انسان‌ بخورد و بنوشد و خوش‌ باشد. به‌ اين‌ ترتيب‌ او می‌تواند در تمام‌ زحماتش‌، از اين‌ زندگی كه‌ خداوند در زير آسمان‌ به‌ او داده‌ است‌، لذت‌ ببرد.

16در تلاش‌ شبانه‌ روزی خود برای كسب‌ حكمت‌ و دانستن‌ اموری كه‌ در دنيا اتفاق‌ می‌افتد،
17به‌ اين‌ نتيجه‌ رسيدم‌ كه‌ انسان‌ قادر نيست‌ آنچه‌ را كه‌ خداوند در زير اين‌ آسمان‌ به‌ عمل‌ می‌آورد، درک كند. هر چه‌ بيشتر تلاش‌ كند كمتر درک خواهد كرد. حتی حكيمان‌ نيز بيهوده‌ ادعا می‌كنند كه‌ قادر به‌ درک آن‌ هستند.

Copyright information for FCB