Ephesians 4

اتحاد ايمانداران‌

1من‌ كه‌ بسبب‌ خدمت‌ خداوند اينجا در زندان‌ بسر می‌برم‌، از شما التماس‌ می‌كنم‌ طوری زندگی و رفتار كنيد كه‌ شايسته‌ء مقامتان‌ باشد، مقامی كه‌ خدا به‌ شما عطا كرده‌ است‌.
2فروتن‌ و مهربان‌ باشيد. نسبت‌ به‌ يكديگر بردبار باشيد و بسبب‌ محبتی كه‌ به‌ هم‌ داريد، از خطاها و اشتباهات‌ يكديگر چشم‌پوشی نماييد.
3سعی كنيد همواره‌ متفقاً از روح‌ خدا هدايت‌ شويد، تا بتوانيد هميشه‌ با هم‌ در صلح‌ و صفا باشيد.
4ما همه‌، اعضای يک بدنيم‌ و در همگی ما يک "روح‌" ساكن‌ است‌، يعنی روح‌القدس‌؛ و همه‌ء ما برای رسيدن‌ به‌ يک اميد دعوت‌ شده‌ايم‌، يعنی به‌ آن‌ جلالی كه‌ خدا برای ما تدارک ديده‌ است‌.
5برای ما فقط‌ يک خداوند، يک ايمان‌ و يک تعميد وجود دارد.
6همه‌ء ما يک خدا داريم‌ كه‌ پدر همه‌ء ما و بالاتر از همه‌ء ما و در همه‌ء ماست‌ و در تمام‌ ذرات‌ وجود ما زندگی می‌كند.

7با اينحال‌، مسيح‌ طبق‌ صلاحديد خود، از دولت‌ كَرَم‌ خويش‌ به‌ هر يک از ما فيض‌ خاصی بخشيده‌ است‌.
8در كتاب‌ "زبور داود" نيز درباره‌ء مسيح‌ پيشگويی شده‌ كه‌ وقتی او پس‌ از مرگ‌ زنده‌ شد و شيطان‌ را مغلوب‌ ساخت‌ و ظفرمندانه‌ به‌ آسمان‌ بازگشت‌، به‌ مردم‌ هدايا بخشيد.
9دقت‌ كنيد كه‌ می‌فرمايد "به‌ آسمان‌ بازگشت‌"، يعنی می‌بايست‌ ابتدا از آسمان‌ نزول‌ كرده‌، به‌ اعماق‌ زمين‌ رفته‌ باشد.
10همان‌ كسی كه‌ پايين‌ آمده‌، همانست‌ كه‌ به‌ بالا بازگشت‌، بالاتر از آسمانها، تا همه‌ چيز را در همه‌ جا از حضور خود پر سازد.

11به‌ اين‌ ترتيب‌، او عطايا و استعدادهای خاصی به‌ ما بخشيد: به‌ بعضی از ما، عطای خاص‌ يک رسول‌ را داده‌ است‌؛ به‌ عده‌ای اين‌ عطا را داده‌ است‌ كه‌ از خدا پيغام‌ دريافت‌ كنند و آن‌ را به‌ ديگران‌ اعلان‌ نمايند، به‌ برخی استعداد فوق‌العاده‌ داده‌ است‌ كه‌ مردم‌ را بسوی خدا هدايت‌ كنند و به‌ برخی ديگر اين‌ توانايی را داده‌ است‌ كه‌ مانند يک شبان‌، از قوم‌ خدا مراقبت‌ كنند و ايشان‌ را رهبری نمايند و تعليم‌ دهند.

12مسيح‌ اين‌ عطايا را با اين‌ هدف‌ به‌ ما می‌بخشد كه‌ ايمانداران‌ مجهز شوند تا بتوانند بهتر او را خدمت‌ كنند و باعث‌ پيشرفت‌ كليسا يعنی بدن‌ او گردند و كليسا به‌ رشد و كمال‌ لازم‌ برسد؛
13تا سرانجام‌ همه‌ء ما در ايمان‌ و شناخت‌ خود از فرزند خدا متحد شده‌، رشد كنيم‌ و به‌ پری مسيح‌ برسيم‌.

14در آنصورت‌، ديگر مانند اطفال‌ نخواهيم‌ بود كه‌ در اثر سخنان‌ ديگران‌ و دروغهايی كه‌ برای گمراهی ما می‌گويند، هر لحظه‌ نسبت‌ به‌ ايمانمان‌ تغيير عقيده‌ بدهيم‌،
15بلكه‌ با عشق‌ و علاقه‌، همواره‌ در پی راستی خواهيم‌ رفت‌. راست‌ خواهيم‌ گفت‌، راست‌ عمل‌ خواهيم‌ كرد و راست‌ خواهيم‌ زيست‌ تا به‌ اين‌ ترتيب‌، بتدريج‌ در هر امری مانند مسيح‌ شويم‌ كه‌ سر كليسا می‌باشد. تحت‌ هدايت‌ مسيح‌ است‌ كه‌ تمام‌ اعضای بدن‌ او، يعنی كليسا، در جای خود قرار می‌گيرند. هر اندام‌ با روش‌ خاص‌ خود، به‌ اندامهای ديگر كمک می‌كند، بطوری كه‌ تمام‌ بدن‌ در تندرستی كامل‌ و پر از محبت‌، رشد می‌نمايد.زندگی تازه‌ در مسيح‌

17بنابراين‌، از جانب‌ خداوند به‌ شما می‌گويم‌ كه‌ ديگر مانند كسانی كه‌ هنوز نجات‌ نيافته‌اند، زندگی‌ نكنيد، چون‌ ايشان‌ كور و گمراه‌ هستند و دل‌ سنگشان‌ پر از ظلمت‌ است‌. ايشان‌ از حيات‌ خدا دورند، زيرا فكر و دل‌ خود را به‌ روی خدا بسته‌اند؛ در نتيجه‌ نمی‌توانند راه‌های خدا را تشخيص‌ دهند.
19برای ايشان‌ اهميتی ندارد كه‌ چه‌ كاری خوبست‌ و چه‌ كاری بد؛ در فساد غرق‌ شده‌اند و برای ارضای هوسها و شهوات‌ خود، دست‌ به‌ هر عمل‌ زشتی می‌زنند، و از هيچ‌ كاری روی گردان‌ نيستند.
20اما مسيح‌ چنين‌ روشی برای زندگی به‌ شما نياموخته‌ است‌.
21اگر واقعاً صدای او را شنيده‌ايد و حقايقی را كه‌ در باره‌ء خود فرموده‌ است‌، درک كرده‌ايد،
22پس‌ اكنون‌ بايد طبيعت‌ كهنه‌ و گناه‌آلود خود را كه‌ بر اثر شهوات‌ فريبنده‌ فاسد و فاسدتر می‌شود، از خود بيرون‌ نماييد،
23فكر و ذهن‌ شما بايد روزبروز تغيير كند و بسوی كمال‌ پيش‌ رود.
24بلی، شما بايد شخص‌ جديد و متفاوتی شويد، شخصی مقدس‌ و درستكار؛ و اين‌ طبيعت‌ نو را كه‌ به‌ صورت‌ خداست‌، بپوشيد.

25ديگر به‌ هم‌ دروغ‌ نگوييد، بلكه‌ گفتارتان‌ هميشه‌ راست‌ باشد، زيرا ما اعضای يكديگريم‌ و اگر به‌ يكديگر دروغ‌ بگوييم‌، در واقع‌، به‌ خودمان‌ لطمه‌ می‌زنيم‌.
26اگر عصبانی شديد، اجازه‌ ندهيد گناهی از شما سر بزند. پيش‌ از آنكه‌ خورشيد غروب‌ كند، خشم‌ را از خود دور كنيد،
27زيرا اگر خشمگين‌ بمانيد، به‌ شيطان‌ فرصت‌ می‌دهيد كه‌ شما را به‌ گناه‌ وا دارد.

28اگر كسی از شما قبلاً دزد بوده‌، بايد فوراً از اين‌ كار دست‌ بكشد و با همان‌ دستها، آبرومندانه‌ كار كند تابتواند به‌ محتاجان‌ كمک نمايد.
29هيچگاه‌ سخنان‌ بد و زشت‌ بر زبان‌ نياوريد، بلكه‌ گفتارتان‌ نيكو و مفيد باشد تا به‌ شنوندگان‌ خير و بركت‌ برساند.

30طوری زندگی نكنيد كه‌ باعث‌ رنجش‌ روح‌القدس‌ گردد. به‌ ياد داشته‌ باشيد كه‌ او بر شما مهر زده‌ است‌ تا شما را برای روز رستگاری آماده‌ كند، روزی كه‌ در آن‌ بطور كامل‌ از گناه‌ آزادی خواهيد يافت‌.

31هر نوع‌ تلخی، خشم‌، غضب‌، درشت‌خويی، ناسزاگويی و نفرت‌ را از خود دور كنيد،
و در عوض‌ نسبت‌ به‌ هم‌ مهربان‌ و دلسوز باشيد و يكديگر را ببخشيد، همانطور كه‌ خدا نيز شما را بخاطر مسيح‌ بخشيده‌ است‌.

Copyright information for FCB