Esther 1

ملكه‌ وشتی بركنار می‌شود

استر

كتاب‌ استر گويای اين‌ حقيقت‌ است‌ كه‌ خدا بر آنچه‌ در جهان‌ می‌گذرد تسلط‌ دارد. استر طالب‌ رضای خداست‌، لذا خداوند نيز او را در جهت‌ رهايی قوم‌ اسرائيل‌ از يک قتل‌ عام‌ حتمی بكار می‌گيرد و توسط‌ او آنان‌ را نجات‌ می‌دهد. خشايارشا، پادشاه‌ پارس‌، از همسر خود ملكه‌ وشتی بسيار عصبانی می‌شود زيرا او از آمدن‌ به‌ ضيافت‌ ملوكانه‌ سر باز زده‌ بود. بنابراين‌، پادشاه‌ ملكه‌ را خلع‌ می‌كند و بجای او استر را كه‌ يک دختر يتيم‌ يهودی بود به‌ همسری بر می‌گزيند.

مردخای، پسر عموی استر، كه‌ در ضمن‌ قيم‌ استر نيز بود، به‌ استر نصيحت‌ می‌كند كه‌ يهودی بودنش‌ را از مردم‌ پنهان‌ سازد.

خشايارشا رئيس‌الوزرايی داشت‌ به‌ نام‌ هامان‌. هامان‌ مردی متكبر بود و از همه‌ انتظار داشت‌ در مقابلش‌ تعظيم‌ كنند. هنگامی كه‌ مردخای از تعظيم‌ كردن‌ او امتناع‌ می‌ورزد، هامان‌ سخت‌ خشمگين‌ می‌شود و درصدد تلافی بر می‌آيد. او پادشاه‌ را برآن‌ می‌دارد تا دستور قتل‌ عام‌ يهوديان‌ را صادر كند. پادشاه‌، غافل‌ از موضوع‌ يهودی بودن‌ استر، دستور را صادر می‌كند. هامان‌ فوری دست‌ بكار می‌شود و يک دار برای اعدام‌ مردخای تهيه‌ می‌بيند.

مردخای برای استر پيغام‌ می‌فرستد و او را از موضوع‌ آگاه‌ می‌سازد. استر جان‌ را بر كف‌ می‌نهد و به‌ پادشاه‌ اعلام‌ می‌دارد كه‌ يهوديست‌ و جزو كسانی است‌ كه‌ مطابق‌ فرمان‌ شاه‌ بايد قتل‌ عام‌ شوند. پادشاه‌ چنان‌ عصبانی می‌شود كه‌ دستور می‌دهد هامان‌ را روی چوبه‌ء داری كه‌ برای مردخای تهيه‌ كرده‌ بود اعدام‌ كنند. سپس‌ مردخای را بجای هامان‌ به‌ مقام‌ رئيس‌ وزرا منصوب‌ می‌كند.

امروزه‌ يهوديان‌ به‌ يادگار آن‌ روز كه‌ به‌ همت‌ استر از قتل‌ عام‌ رهايی يافتند، جشن‌ پوريم‌ را همه‌ ساله‌ برگزار می‌كنند.

1خشايارشا، پادشاه‌ پارس‌، بر سرزمين‌ پهناوری سلطنت‌ می‌كرد كه‌ از هند تا حبشه‌ را در بر می‌گرفت‌ و شامل‌ 127 استان‌ بود.

او در سال‌ سوم‌ سلطنت‌ خود، در كاخ‌ سلطنتی شوش‌ جشن‌ بزرگی برپا نمود و تمام‌ بزرگان‌ و مقامات‌ مملكتی را دعوت‌ كرد. فرماندهان‌ لشكر پارس‌ و ماد همراه‌ با اميران‌ و استانداران‌ در اين‌ جشن‌ حضور داشتند.
4در طی اين‌ جشن‌ كه‌ شش‌ ماه‌ طول‌ كشيد، خشايارشا تمام‌ ثروت‌ و شكوه‌ و عظمت‌ سلطنت‌ خود را به‌ نمايش‌ گذاشت‌.

5پس‌ از پايان‌ جشن‌، خشايارشا برای تمام‌ كسانی كه‌ در شوش‌ زندگی می‌كردند، فقير و غنی، ميهمانی هفت‌ روزه‌ای در باغ‌ كاخ‌ سلطنتی ترتيب‌ داد.
6محل‌ ميهمانی با پرده‌هايی از كتان‌ سفيد و آبی تزيين‌ شده‌ بود. اين‌ پرده‌ها با ريسمانهای سفيد و ارغوانی كه‌ داخل‌ حلقه‌های نقره‌ای قرار داشتند از ستونهای مرمر آويزان‌ بود. تختهای طلا و نقره‌ روی سنگفرشهايی از سنگ‌ سماک‌، مرمر، صدف‌ مرواريد و فيروزه‌ قرار داشت‌.
7از كرم‌ پادشاه‌، شراب‌ شاهانه‌ فراوان‌ بود و در جامهای طلايی كه‌ شكل‌های گوناگون‌ داشت‌، صرف‌ می‌شد.
8پادشاه‌ به‌ پيشخدمت‌های دربار دستور داده‌ بود ميهمانان‌ را در نوشيدن‌ آزاد بگذارند، پس‌ ايشان‌ به‌ دلخواه‌ خود، هرقدر كه‌ می‌خواستند شراب‌ می‌نوشيدند.

9در همان‌ هنگام‌، ملكه‌ وشتی هم‌ برای زنان‌ دربار ضيافتی ترتيب‌ داده‌ بود.

10در آخرين‌ روز ميهمانی، پادشاه‌ كه‌ از باده‌نوشی سرمست‌ شده‌ بود، هفت‌ خواجه‌ء حرمسرا يعنی مهومان‌، بزتا، حربونا، بغتا، ابغتا، زاتر و كركس‌ را كه‌ خادمان‌ مخصوص‌ او بودند احضار كرد.
11او به‌ آنان‌ دستور داد ملكه‌ وشتی را كه‌ بسيار زيبا بود با تاج‌ ملوكانه‌ به‌ حضورش‌ بياورند تا زيبايی او را به‌ مقامات‌ و مهمانانش‌ نشان‌ دهد.
12اما وقتی خواجه‌سراها فرمان‌ پادشاه‌ را به‌ ملكه‌ وشتی رساندند، او از آمدن‌ سرباز زد. پادشاه‌ از اين‌ موضوع‌ بسيار خشمناک شد؛
13اما پيش‌ از آنكه‌ اقدامی كند، اول‌ از مشاوران‌ خود نظر خواست‌، چون‌ بدون‌ مشورت‌ با آنها كاری انجام‌ نمی‌داد. مشاوران‌ او مردانی دانا و آشنا به‌ قوانين‌ و نظام‌ دادگستری پارس‌ بودند و پادشاه‌ به‌ قضاوت‌ آنها اعتماد داشت‌. نام‌ اين‌ دانشمندان‌ كرشنا، شيتار، ادماتا، ترشيش‌، مرس‌، مرسنا و مموكان‌ بود. اين‌ هفت‌ نفر جزو مقامات‌ عاليرتبه‌ء پارس‌ و ماد و از اميران‌ ارشد مملكتی بودند.
15خشايارشا از ايشان‌ پرسيد: "در مورد ملكه‌ وشتی چه‌ بايد كرد؟ زيرا از فرمان‌ پادشاه‌ كه‌ به‌ او ابلاغ‌ شده‌، سر باز زده‌ است‌. قانون‌ چه‌ مجازاتی برای چنين‌ شخصی تعيين‌ كرده‌ است‌؟"

16مموكان‌ خطاب‌ به‌ پادشاه‌ و اميران‌ دربار گفت‌: "ملكه‌ وشتی نه‌ فقط‌ به‌ پادشاه‌ بلكه‌ به‌ اميران‌ دربار و تمام‌ مردم‌ مملكت‌ اهانت‌ كرده‌ است‌.
17هر زنی كه‌ بشنود ملكه‌ وشتی چه‌ كرده‌ است‌، او نيز از دستور شوهرش‌ سرپيچی خواهد كرد.
18وقتی زنانِ اميرانِ دربارِ پارس‌ و ماد بشنوند كه‌ ملكه‌ چه‌ كرده‌، آنان‌ نيز با شوهرانشان‌ چنين‌ خواهند كرد و اين‌ بی‌احترامی و سركشی به‌ همه‌ جا گسترش‌ خواهد يافت‌.
19بنابراين‌، اگر پادشاه‌ صلاح‌ بدانند، فرمانی صادر كنند تا در قوانين‌ ماد و پارس‌ كه‌ هرگز تغيير نمی‌كند ثبت‌ گردد و بر طبق‌ آن‌ فرمان‌، ملكه‌ وشتی ديگر به‌ حضور پادشاه‌ شرفياب‌ نشود. آنگاه‌ زن‌ ديگری كه‌ بهتر از او باشد بجای وی به‌ عنوان‌ ملكه‌ انتخاب‌ شود.
20وقتی اين‌ فرمان‌ در سراسر اين‌ سرزمين‌ پهناور اعلام‌ شود آنگاه‌ در همه‌ جا شوهران‌، هر مقامی كه‌ داشته‌ باشند، مورد احترام‌ زنانشان‌ قرار خواهند گرفت‌."

21پيشنهاد مموكان‌ مورد پسند پادشاه‌ و اميران‌ دربار واقع‌ شد و خشايارشا مطابق‌ صلاحديد او عمل‌ كرد
22و به‌ تمام‌ استانها، هر يک به‌ خط‌ و زبان‌ محلی، نامه‌ فرستاده‌، اعلام‌ داشت‌ كه‌ هر مرد بايد رئيس‌ خانهء‌ خود باشد.

Copyright information for FCB