Exodus 21

1"ساير احكامی كه‌ بايد اطاعت‌ كنيد، اينها هستند:

2"اگر غلامی عبرانی بخری
يعنی "اگر کسی از عهدهء پرداخت قرض تو بر نيايد و بدين ترتيب غلام تو شود ...".
فقط‌ بايد شش‌ سال‌ تو را خدمت‌ كند. سال‌ هفتم‌ بايد آزاد شود بدون‌ اينكه‌ برای كسب‌ آزادی خود قيمتی بپردازد.
3اگر قبل‌ از اينكه‌ غلام‌ تو شود همسری نداشته‌ باشد و در حين‌ غلامی همسری اختيار كند در سال‌ هفتم‌ فقط‌ خودش‌ آزاد شود. اما اگر قبل‌ از اينكه‌ غلام‌ تو شود همسری داشته‌ باشد، آنگاه‌ هر دو آنها در يک زمان‌ آزاد شوند.
4ولی اگر اربابش‌ برای او زن‌ گرفته‌ باشد و او از وی صاحب‌ پسران‌ و دخترانی شده‌ باشد، آنگاه‌ فقط‌ خودش‌ آزاد شود و زن‌ و فرزندانش‌ پيش‌ او بمانند.

5"اگر آن‌ غلام‌ بگويد: من‌ ارباب‌ و زن‌ و فرزندانم‌ را دوست‌ دارم‌ و آنها را بر آزادی خود ترجيح‌ می‌دهم‌،
6آنوقت‌ اربابش‌ او را پيش‌ قضات‌
يا "پيش خدا".
قوم‌ ببرد و در حضور همه‌ گوش‌ او را با درفشی سوراخ‌ كند تا از آن‌ پس‌ هميشه‌ غلام‌ او باشد.

7"اگر مردی دختر خود را به‌ كنيزی بفروشد، آن‌ كنيز مانند غلام‌ در پايان‌ سال‌ ششم‌ آزاد نشود.
8اگر اربابش‌ كه‌ آن‌ كنيز را خريده‌ و نامزد خود كرده‌ است‌، از او راضی نباشد، بايد اجازه‌ دهد تا وی بازخريد شود؛ ولی حق‌ ندارد او را به‌ يک غيراسرائيلی بفروشد، چون‌ اين‌ كار در حق‌ او خيانت‌ شمرده‌ می‌شود.
9اگر ارباب‌ بخواهد كنيز را برای پسرش‌ نامزد كند، بايد مطابق‌ رسوم‌ دختران‌ آزاد با او رفتار كند، نه‌ به‌ رسم‌ يک كنيز.
10اگر خودش‌ با او ازدواج‌ كند و بعد زن‌ ديگری نيز بگيرد، نبايد از خوراک و پوشاک و حق‌ همسری او چيزی كم‌ كند.
11اگر ارباب‌ در رعايت‌ اين‌ سه‌ نكته‌ كوتاهی كند، آنوقت‌ آن‌ كنيز آزاد است‌ و می‌تواند بدون‌ پرداخت‌ قيمتی، او را ترک كند.

قوانين‌ مربوط‌ به‌ مجازات‌ مجرمين‌

12"اگر كسی انسانی را طوری بزند كه‌ منجر به‌ مرگ‌ وی گردد، او نيز بايد كشته‌ شود.
13اما اگر او قصد كشتن‌ نداشته‌ و مرگ‌، تصادفی بوده‌ باشد
نگاه کنيد به يوشع 20: 1-9.
‌، آنوقت‌ مكانی برايش‌ تعيين‌ می‌كنم‌ تا به‌ آنجا پناهنده‌ شده‌، بست‌ بنشيند
14ولی اگر شخصی، به‌ عمد و با قصد قبلی به‌ كسی حمله‌ كند و او را بكشد، حتی اگر به‌ قربانگاه‌ من‌ نيز پناه‌ برده‌ باشد، بايد از بست‌ بيرون‌ كشيده‌، كشته‌ شود.

15"هر كه‌ پدر يا مادرش‌ را بزند، بايد كشته‌ شود.

16"هر كس‌ انسانی را بدزدد، خواه‌ او را به‌ غلامی فروخته‌ و خواه‌ نفروخته‌ باشد، بايد كشته‌ شود.

17"هر كس‌ پدر يا مادر خود را لعنت‌ كند، بايد كشته‌ شود.

18"اگر دو نفر با هم‌ گلاويز بشوند و يكی از آنها ديگری را با سنگ‌ يا با مشت‌ چنان‌ بزند كه‌ مجروح‌ و بستری شود اما نميرد،
19و بعد از اينكه‌ حالش‌ خوب‌ شد بتواند با كمک عصا راه‌ برود، آنوقت‌ ضارب‌ بخشيده‌ شود، بشرطی كه‌ تمام‌ مخارج‌ معالجه‌ و تاوان‌ روزهای بيكاری مجروح‌ را تا وقتی كه‌ كاملاً خوب‌ نشده‌ بپردازد.

20"اگر كسی غلام‌ يا كنيز خود را طوری با چوب‌ بزند كه‌ منجر به‌ مرگ‌ او گردد، بايد مجازات‌ شود.
21اما اگر آن‌ غلام‌ يا كنيز چند روزی پس‌ از كتک خوردن‌ زنده‌ بماند، اربابش‌ مجازات‌ نشود، زيرا آن‌ غلام‌ يا كنيز به‌ او تعلق‌ دارد.

22"اگر عده‌ای با هم‌ درگير شوند و در جريان‌ اين‌ دعوا، زن‌ حامله‌ای را طوری بزنند كه‌ به‌ سقط‌ جنين‌ او منجر شود، ولی به‌ خود او آسيبی نرسد، ضارب‌ هر مبلغی را كه‌ شوهر آن‌ زن‌ بخواهد و قاضی آن‌ را تأييد كند، بايد جريمه‌ بدهد.
23ولی اگر به‌ خود او صدمه‌ای وارد شود، بايد همان‌ صدمه‌ به‌ ضارب‌ نيز وارد گردد: جان‌ بعوض‌ جان‌،
24چشم‌ بعوض‌ چشم‌، دندان‌ بعوض‌ دندان‌، دست‌ بعوض‌ دست‌، پا بعوض‌ پا،
25داغ‌ بعوض‌ داغ‌، زخم‌ بعوض‌ زخم‌، و ضرب‌ بعوض‌ ضرب‌.

26"اگر كسی با وارد كردن‌ ضربه‌ای به‌ چشم‌ غلام‌ يا كنيزش‌ او را كور كند، بايد او را بعوض‌ چشمش‌ آزاد كند.
27اگر كسی دندان‌ غلام‌ يا كنيز خود را بشكند، بايد او را بعوض‌ دندانش‌ آزاد كند.

28"اگر گاوی به‌ مرد يا زنی شاخ‌ بزند و او را بكشد، آن‌ گاو بايد سنگسار شود و گوشتش‌ هم‌ خورده‌ نشود، آنوقت‌ صاحب‌ آن‌ گاو بی‌گناه‌ شمرده‌ می‌شود.
29ولی اگر آن‌ گاو قبلاً سابقه‌ء شاخ‌ زنی داشته‌ و صاحبش‌ هم‌ از اين‌ موضوع‌ با خبر بوده‌، اما گاو را نبسته‌ باشد، در اينصورت‌ بايد هم‌ گاو سنگسار گردد و هم‌ صاحبش‌ كشته‌ شود.
30ولی

اگر بستگان‌ مقتول‌ راضی شوند كه‌ خون‌بها را قبول‌ كنند، صاحب‌ گاو می‌تواند با پرداخت‌ خونبهای تعيين‌ شده‌، جان‌ خود را نجات‌ دهد.

31"اگر گاوی به‌ دختر يا پسری شاخ‌ بزند و او را بكشد، همين‌ حكم‌ اجرا شود.
32اما اگر گاو به‌ غلام‌ يا كنيزی شاخ‌ بزند و او را بكشد، بايد سی مثقال‌ نقره‌ به‌ ارباب‌ آن‌ غلام‌ يا كنيز داده‌ شود و گاو هم‌ سنگسار گردد.

33"اگر كسی چاهی بكند و روی آن‌ را نپوشاند و گاو يا الاغی در آن‌ بيفتد،
34صاحب‌ چاه‌ بايد قيمت‌ آن‌ حيوان‌ را تماماً به‌ صاحبش‌ بپردازد و حيوان‌ مرده‌ از آن‌ او باشد.

35"اگر گاوی، گاو ديگری را بزند و بكشد، صاحبان‌ آن‌ دو گاو بايد گاو زنده‌ را بفروشند و قيمت‌ آن‌ را ميان‌ خود تقسيم‌ كنند، و هر يک از آنها هم‌ می‌تواند نيمی از گاو كشته‌ شده‌ را برای خود بردارد.
36ولی اگر گاوی كه‌ زنده‌ مانده‌، سابقهء‌ شاخ‌ زنی داشته‌ و صاحبش‌ آن‌ را نبسته‌ باشد، بايد گاو زنده‌ای بعوض‌ گاو كشته‌ بدهد و گاو كشته‌ شده‌ را برای خود بردارد.

Copyright information for FCB