Exodus 28

1"برادر خود هارون‌ و پسرانش‌ ناداب‌، ابيهو، العازار و ايتامار را از ساير مردم‌ اسرائيل‌ جدا كرده‌، به‌ مقام‌ كاهنی تعيين‌ كن‌ تا مرا خدمت‌ كنند.
2لباس‌های مخصوصی برای هارون‌ تهيه‌ كن‌ تا معلوم‌ باشد كه‌ او برای خدمت‌ من‌ جدا شده‌ است‌. لباس‌های او زيبا و برازندهء‌ كار مقدس‌ او باشد.
3به‌ كسانی كه‌ استعداد و مهارت‌ دوزندگی داده‌ام‌ دستور بده‌ لباسهای هارون‌ را تهيه‌ كنند لباس‌هايی كه‌ با لباس‌های ساير مردم‌ فرق‌ داشته‌ باشد و معلوم‌ شود كه‌ او در مقام‌ كاهنی به‌ من‌ خدمت‌ می‌كند.
4لباسهايی كه‌ بايد دوخته‌ شوند اينها هستند: سينه‌ بند، ايفود
نگاه کنيد به 25: 7.
، ردا، پيراهن‌ نقشدار، عمامه‌ و كمربند. برای پسران‌ هارون‌ هم‌ بايد از همين‌ لباسها دوخت‌ تا بتوانند در مقام‌ كاهنی به‌ من‌ خدمت‌ كنند.

ايفود

(خروج‌ 39: 2-7)

5"ايفود را از نخهای آبی، ارغوانی، قرمز و كتان‌ لطيف‌ ريزبافت‌ و رشته‌های طلا درست‌ كرده‌، روی آن‌ را با دقت‌ گلدوزی كنند.
7اين‌ جليقهء‌ بلند از دو قسمت‌، جلو و پشت‌، كه‌ روی شانه‌ها با دو بند به‌ هم‌ می‌پيوندند، تشكيل‌ شود.
8بند كمر ايفود هم‌ بايد متصل‌ به‌ آن‌ و از جنس‌ خودش‌ باشد، يعنی از رشته‌های طلا و كتان‌ لطيف‌ ريز بافت‌ و نخهای آبی، ارغوانی و قرمز.
9دو قطعه‌ سنگ‌ جزع‌ بگير و نامهای دوازده‌ قبيله‌ء بنی‌اسرائيل‌ را كه‌ از دوازده‌ پسر يعقوب‌ بوجود آمده‌اند روی آنها نقش‌ كن‌، يعنی روی هر سنگ‌ شش‌ نام‌ به‌ ترتيب‌ سن‌ آنها.
11مثل‌ يک خاتم‌كار و حكاک ماهر نامها را روی سنگها بكن‌ و آنها را در قابهای طلا بگذار.
12سپس‌ آنها را روی شانه‌های ايفود نصب‌ كن‌ تا بدين‌ ترتيب‌ هارون‌ نامهای قبايل‌ بنی‌اسرائيل‌ را به‌ حضور من‌ بياورد و من‌ به‌ ياد آنها باشم‌.
13دو زنجير تابيده‌ از طلای خالص‌ درست‌ كن‌ و آنها را به‌ قابهای طلايی كه‌ روی شانه‌های ايفود است‌ وصل‌ كن‌.

سينه‌بند

(خروج‌ 39: 8-21)

15"برای كاهن‌ يک سينه‌ بند جهت‌ پی‌بردن‌ به‌ خواست‌ خداوند درست‌ كن‌. آن‌ را مانند ايفود از كتان‌ لطيف‌ ريز بافت‌، نخهای آبی، ارغوانی و قرمز و رشته‌های طلا بساز و روی آن‌ را با دقت‌ گلدوزی كن‌.
16اين‌ سينه‌ بند بايد دولا و مثل‌ يک كيسه‌ چهارگوش‌ به‌ ضلع‌ يک وجب‌ باشد.
17چهار رديف‌ سنگ‌ قيمتی روی آن‌ نصب‌ كن‌. رديف‌ اول‌ عقيق‌ سرخ‌، ياقوت‌ زرد و ياقوت‌ آتشی باشد.
18رديف‌ دوم‌ زمرد، ياقوت‌ كبود و الماس‌.
19رديف‌ سوم‌ فيروزه‌، عقيق‌ يمانی و ياقوت‌ بنفش‌.
20رديف‌ چهارم‌ زبرجد، جزع‌ و يشم‌. همه‌ء آنها بايد قابهای طلا داشته‌ باشند.
21هر يک از اين‌ سنگها علامت‌ يكی از دوازده‌ قبيلهء‌ بنی‌اسرائيل‌ خواهد بود و نام‌ آن‌ قبيله‌ روی آن‌ سنگ‌ حک خواهد شد.

22"قسمت‌ بالای سينه‌ بند را بوسيله‌ دو رشته‌ زنجير طلای تابيده‌ به‌ ايفود ببند. دو سر زنجيرها به‌ حلقه‌های طلا كه‌ در گوشه‌های سينه‌ بند جاسازی شده‌، بسته‌ شود.
25دو سر ديگر زنجيرها از جلو به‌ قابهای طلای روی شانه‌ها وصل‌ شود.
26دو حلقه‌ء طلای ديگر نيز درست‌ كن‌ و آنها را به‌ دو گوشهء‌ پايينی سينه‌ بند، روی لايه‌ء زيرين‌، ببند.
27دو حلقه‌ء طلای ديگر هم‌ درست‌ كن‌ و آنها را در قسمت‌ جلو ايفود و كمی بالاتر از بند كمر نصب‌ كن‌.
28بعد حلقه‌های سينه‌ بند را با نوار آبی رنگ‌ به‌ حلقه‌های ايفود كه‌ بالاتر از بند كمر قرار دارد ببند تا سينه‌بند از ايفود جدا نشود.
29به‌ اين‌ ترتيب‌ وقتی هارون‌ به‌ قدس‌ وارد می‌شود، نامهای تمام‌ قبايل‌ بنی‌اسرائيل‌ را كه‌ روی سينه‌ بند كنده‌ شده‌، با خود حمل‌ خواهد كرد تا به‌ اين‌ وسيله‌ قوم‌ هميشه‌ در نظر خداوند باشند.
30اوريم‌ و تميم
اوريم و تميم دو شی ای بودند که جهت پی بردن به خواست خدا, بوسيلهء کاهن به کار می رفت.
‌ را داخل‌ سينه‌بند بگذار تا وقتی هارون‌ به‌ حضور من‌ می‌آيد آنها هميشه‌ روی قلب‌ او باشند و او بتواند خواست‌ مرا در مورد قوم‌ اسرائيل‌ دريابد.

لباسهای ديگر كاهن‌

(خروج‌ 39: 22-31)

31"ردايی كه‌ زير ايفود است‌ بايد از پارچه‌ء آبی باشد.
32شكافی برای سر، در آن‌ باشد. حاشيه‌ء اين‌ شكاف‌ بايد با دست‌ بافته‌ شود تا پاره‌ نگردد.
33با نخهای آبی، ارغوانی و قرمز، منگوله‌هايی به‌ شكل‌ انار درست‌ كن‌ و دور تا دور لبهء‌ دامن‌ ردا بياويز. زنگوله‌هايی از طلا نيز بساز و آنها را در فاصلهء‌ بين‌ انارها آويزان‌ كن‌.
35هارون‌ در موقع‌ خدمت‌ خداوند بايد ردا را بپوشد تا وقتی به‌ حضور من‌ به‌ قدس‌ وارد می‌شود يا از آن‌ بيرون‌ می‌رود، صدای زنگوله‌ها شنيده‌ شود، مبادا بميرد.

36"يک نيم‌ تاج‌ از طلای خالص‌ بساز و اين‌ كلمات‌ را روی آن‌ نقش‌ كن‌: "مقدس‌ برای خداوند".
37اين‌ نيم‌ تاج‌ را با يک نوار آبی رنگ‌ به‌ قسمت‌ جلو عمامه‌ء هارون‌ ببند تا نشانه‌ای باشد از اينكه‌ هارون‌ هر گناه‌ و خطای مربوط‌ به‌ قربانی‌های مقدس‌ قوم‌ اسرائيل‌ را بر خود حمل‌ می‌كند. وقتی هارون‌ به‌ حضور من‌ می‌آيد، هميشه‌ اين‌ نيم‌ تاج‌ را روی پيشانی خود داشته‌ باشد تا من‌ قربانی‌های بنی‌اسرائيل‌ را بپذيرم‌.

39"پيراهن‌ هارون‌ را از كتان‌ لطيف‌ بباف‌؛ عمامه‌ای از كتان‌ لطيف‌ و كمربندی گل‌دوزی شده‌ نيز برای او درست‌ كن‌.

40"برای پسران‌ هارون‌ نيز پيراهن‌، كمربند و كلاه‌ تهيه‌ كن‌. اين‌ لباسها بايد زيبا و برازنده‌ كار مقدس‌ ايشان‌ باشند.
41اين‌ لباسها را به‌ هارون‌ و پسرانش‌ بپوشان‌. با روغن‌ زيتون‌ آنها را مسح‌ كن‌ و ايشان‌ را برای خدمت‌ كاهنی تعيين‌ و تقديس
تقديس يعنی جدا کردن, اختصاص دادن و مقدس ساختن.
‌‌ نما.
42برای ستر عورت‌ ايشان‌ لباس‌ زير از جنس‌ كتان‌ بدوز كه‌ اندازه‌ء آن‌ از كمر تا بالای زانو باشد.
43هارون‌ و پسرانش‌، وقتی به‌ عبادتگاه‌ داخل‌ می‌شوند، يا نزديک قربانگاه‌ می‌آيند تا در قدس‌ خدمت‌ كنند، بايد اين‌ لباسها را بپوشند، مبادا عورت‌ آنها ديده‌ شود و بميرند. اين‌ آيين‌ برای هارون‌ و نسل‌ او يک قانون‌ جاودانی خواهد بود.

مراسم‌ تقديس‌ هارون‌ و پسرانش‌ به‌ مقام‌ كاهنی‌

(لاويان‌ 8: 1-36)

Copyright information for FCB