Exodus 29

1"مراسم‌ تقديس‌ هارون‌ و پسرانش‌ به‌ مقام‌ كاهنی به‌ اين‌ ترتيب‌ برگزار شود: يک گوساله‌ و دو قوچ‌ بی‌عيب‌،
2نان‌ بدون‌ خميرمايه‌، قرصهای نان‌ بدون‌ خميرمايهء‌ روغنی و قرصهای نازک نان‌ بدون‌ خميرمايهء‌ روغن‌ مالی شده‌، كه‌ از آرد نرم‌ مرغوب‌ پخته‌ شده‌ باشد، فراهم‌آور.
3نانها را در يک سبد بگذار و با گوساله‌ و قوچها، دم‌ در عبادتگاه‌ بياور. دم‌ در ورودی، هارون‌ و پسران‌ او را غسل‌ بده‌.
5آنگاه‌ پيراهن‌، ردا، ايفود
نگاه کنيد به 25: 7.
و سينه‌بند هارون‌ را به‌ او بپوشان‌ و بند كمر را روی ايفود ببند.
6عمامه‌ را با نيم‌ تاج‌ طلا بر سرش‌ بگذار.
7بعد روغن‌ مسح‌ را بر سرش‌ ريخته‌، او را مسح‌ كن‌.
8سپس‌ لباسهای پسرانش‌ را به‌ ايشان‌ بپوشان‌
9و كلاه‌ها را بر سر ايشان‌ بگذار. بعد كمربندها را به‌ كمر هارون‌ و پسرانش‌ ببند. مقام‌ كاهنی هميشه‌ از آن‌ ايشان‌ و فرزندانشان‌ خواهد بود. بدين‌ ترتيب‌ هارون‌ و پسرانش‌ را برای كاهنی تقديس‌ كن‌.

10"گوساله‌ را نزديک عبادتگاه‌ بياور تا هارون‌ و پسرانش‌ دستهای خود را بر سر آن‌ بگذارند
11و تو گوساله‌ را در حضور خداوند دربرابر در عبادتگاه‌ قربانی كن‌.
12خون‌ گوساله‌ را با انگشت‌ خود بر شاخهای قربانگاه‌ بمال‌ و بقيه‌ را در پای آن‌ بريز.
13سپس‌ همه‌ء چربيهای درون‌ شكم‌ گوساله‌، سفيدی روی جگر، قلوه‌ها و چربی دور آنها را بگير و بر قربانگاه‌ بسوزان‌،
14و بقيه‌ لاشهء‌ گوساله‌ را با پوست‌ و سرگين‌ آن‌ بيرون‌ از اردوگاه‌ ببر و همه‌ را بعنوان‌ قربانی گناهان‌ در همانجا بسوزان‌.

15"آنگاه‌ هارون‌ و پسرانش‌ دستهای خود را بر سر يكی از قوچها بگذارند و آن‌ را قربانی كنند. خون‌ قوچ‌ بر چهار طرف‌ قربانگاه‌ پاشيده‌ شود.
17قوچ‌ را به‌ چند قطعه‌ تقسيم‌ كن‌ و احشا و پاچه‌هايش‌ را بشوی. سپس‌ آنها را با كله‌ و ساير قطعه‌های قوچ‌،
18روی قربانگاه‌ بگذار و بسوزان‌. اين‌ قربانی سوختنی كه‌ بر آتش‌ به‌ خداوند تقديم‌ می‌شود مورد پسند خداوند است‌.

19"بعد قوچ‌ دوم‌ را بگير تا هارون‌ و پسرانش‌ دستهای خود را بر آن‌ بگذارند و آن‌ را قربانی كنند. خون‌ آن‌ را بردار و بر نرمه‌ء گوش‌ راست‌ هارون‌ و پسرانش‌ و بر شست‌ دست‌ راست‌ و شست‌ پای راست‌ آنها بمال‌. بقيهء‌ خون‌ را بر چهار طرف‌ قربانگاه‌ بپاش‌.
21آنگاه‌ مقداری از خونی كه‌ روی قربانگاه‌ است‌ بردار و با روغن‌ مسح‌ بر هارون‌ و پسران‌ او و بر لباس‌هايشان‌ بپاش‌. بدين‌ وسيله‌ خود آنان‌ و لباس‌هايشان‌ تقديس‌ می‌شوند.

22"آنگاه‌ پيه‌، دنبه‌، پيه‌ داخل‌ شكم‌، سفيدی روی جگر، قلوه‌ها و چربی دور آنها و ران‌ راست‌ قوچ‌ را بگير،
23و از داخل‌ سبد نان‌ بدون‌ خميرمايه‌ كه‌ در حضور خداوند است‌ يک نان‌ و يک قرص‌ نان‌ روغنی و يک نان‌ نازک بردار،
24و همهء‌ آنها را به‌ دست‌ هارون‌ و پسرانش‌ بده‌ تا بعنوان‌ هديه‌ء مخصوص‌ در حضور خداوند تكان‌ دهند.
25سپس‌ آنها را از دست‌ ايشان‌ بگير و بر قربانگاه‌ همراه‌ با قربانی سوختنی بسوزان‌. اين‌ قربانی كه‌ بر آتش‌ تقديم‌ می‌شود مورد پسند خداوند است‌.
26آنگاه‌ سينه‌ء قوچی را كه‌ برای تقديس‌ هارون‌ است‌ به‌ دست‌ بگير و آن‌ را به‌ نشانه‌ء هديه‌ء مخصوص‌ در حضور خداوند تكان‌ بده‌ و آنگاه‌ آن‌ را برای خود بردار.

27"سينه‌ و ران‌ اين‌ قوچ‌ را تقديس‌ كن‌ و به‌ هارون‌ و پسرانش‌ بده‌. بنی‌اسرائيل‌ بايد هميشه‌ اين‌ قسمت‌ از قربانی، يعنی سينه‌ و ران‌ قوچ‌ را كه‌ قسمتی از قربانی سلامتی آنهاست‌، به‌ خداوند تقديم‌ كنند تا از آن‌ كاهن‌ باشد.

29"لباسهای مقدس‌ هارون‌ بايد برای پسرانش‌ و نسلهای بعد كه‌ جانشين‌ او هستند نگاهداری شوند تا هنگام‌ برگزاری مراسم‌ تقديس‌ آنها را بپوشند.
30كسی كه‌ بجای او به‌ مقام‌ كاهنی می‌رسد تا در قدس‌ مشغول‌ خدمت‌ شود، بايد هفت‌ روز آن‌ لباس‌ را بر تن‌ كند.

31"گوشت‌ قوچ‌ مخصوص‌ مراسم‌ تقديس‌ را بگير و آن‌ را در يک جای مقدس‌ در آب‌ بپز.
32هارون‌ و پسرانش‌ بايد گوشت‌ قوچ‌ را با نانی كه‌ در سبد است‌ در برابر در خيمه‌ء عبادت‌ بخورند.
33آنها بايد تنها خودشان‌ آن‌ قسمت‌هايی را كه‌ در موقع‌ اجرای مراسم‌، برای تقديس‌ و كفارهء‌ ايشان‌ منظور شده‌ است‌، بخورند؛ افراد معمولی نبايد از آن‌ بخورند چون‌ مقدس‌ است‌.
34اگر چيزی از اين‌ گوشت‌ و نان‌ تا صبح‌ باقی بماند آن‌ را بسوزان‌، نبايد آن‌ را خورد زيرا مقدس‌ می‌باشد.

35"به‌ اين‌ طريق‌ مراسم‌ تقديس‌ هارون‌ و پسرانش‌ برای مقام‌ كاهنی اجرا شود. مدت‌ اين‌ مراسم‌ بايد هفت‌ روز باشد.
36در اين‌ هفت‌ روز، روزی يک گوساله‌ برای كفاره‌ء گناهان‌، روی قربانگاه‌ قربانی كن‌. با اين‌ قربانی، قربانگاه‌ را طاهر ساز و با روغن‌ زيتون‌ آن‌ را تدهين‌ كن‌ تا مقدس‌ شود.
37برای مدت‌ هفت‌ روز، هر روز برای قربانگاه‌ كفاره‌ كن‌ تا قربانگاه‌ تقديس‌ شود. به‌ اين‌ ترتيب‌، قربانگاه‌، جايگاه‌ بسيار مقدسی می‌شود و هر كسی نمی‌تواند به‌ آن‌ دست‌ زند.

هدايای روزانه‌

(اعداد 28: 1-8)

38"هر روز دو بره‌ء يک ساله‌ روی قربانگاه‌ قربانی كن‌.
39يک بره‌ را صبح‌ و ديگری را عصر قربانی كن‌.
40با بره‌ء اول‌ يک كيلو آرد مرغوب‌ كه‌ با يک ليتر روغن‌ زيتون‌ مخلوط‌ شده‌ باشد تقديم‌ كن‌. يک ليتر شراب‌ نيز بعنوان‌ هديهء‌ نوشيدنی تقديم‌ نما.
41بره‌ء ديگر را موقع‌ عصر قربانی كن‌ و با همان‌ مقدار آرد و روغن‌ و شراب‌ تقديم‌ كن‌. اين‌ قربانی كه‌ بر آتش‌ تقديم‌ می‌شود موردپسند خداوند خواهد بود.

42"اين‌ قربانی سوختنی، هميشگی خواهد بود و نسلهای آيندهء شما نيز بايد در كنار در عبادتگاه‌، آن‌ را به‌ حضور من‌ تقديم‌ كنند. در آنجا من‌ شما را ملاقات‌ نموده‌، با شما سخن‌ خواهم‌ گفت‌.
43در آنجا بنی‌اسرائيل‌ را ملاقات‌ می‌كنم‌ و عبادتگاه‌ از حضور پرجلال‌ من‌ تقديس‌ می‌شود.
44بله‌، عبادتگاه‌، قربانگاه‌، و هارون‌ و پسرانش‌ را كه‌ كاهنان‌ من‌ هستند تقديس‌ می‌كنم‌.
45من‌ در ميان‌ بنی‌اسرائيل‌ ساكن‌ شده‌، خدای ايشان‌ خواهم‌ بود
46و آنها خواهند دانست‌ كه‌ من‌ خداوند، خدای ايشان‌ هستم‌ كه‌ آنها را از مصر بيرون‌ آوردم‌ تا در ميان‌ ايشان‌ ساكن‌ شوم‌. من‌ خداوند، خدای آنها هستم‌.

قربانگاه‌ بخور

(خروج‌ 37: 25-28)

Copyright information for FCB