Exodus 39

1سپس‌ برای كاهنان‌ از نخهای آبی، ارغوانی و قرمز لباس‌هايی بافتند. اين‌ لباسها را موقع‌ خدمت‌ در قدس‌ می‌پوشيدند. لباس‌ مقدس‌ هارون‌ كاهن‌ هم‌ طبق‌ دستوری كه‌ خداوند به‌ موسی داده‌ بود، تهيه‌ شد.

تهيهء‌ ايفود

(خروج‌ 28: 5-14)

2ايفود
نگاه کنيد به 25: 7.
كاهن‌ از كتان‌ لطيف‌ ريزبافت‌ و نخهای آبی، ارغوانی و قرمز و رشته‌هايی از طلا درست‌ شد.
3آنها ورقه‌های طلا را چكش‌ زدند تا باريک شد، سپس‌ آنها را بريده‌، بصورت‌ رشته‌هايی در آوردند و با نخهای آبی، ارغوانی و قرمز و كتان‌ لطيف‌ در تهيه‌ ايفود بكار بردند و روی ايفود را با دقت‌ گلدوزی كردند.

4ايفود از دو قسمت‌، جلو و پشت‌، تهيه‌ شد و با دو بند روی شانه‌ها، بهم‌ وصل‌ گرديد. همانطوركه‌ خداوند به‌ موسی دستور داده‌ بود، بند كمر ايفود متصل‌ به‌ آن‌ و از جنس‌ خود ايفود بود، يعنی از رشته‌های طلا و كتان‌ لطيف‌ ريز بافت‌ و نخهای آبی، ارغوانی و قرمز.
6دو سنگ‌ جزع‌ در قابهای طلا گذاشتند و آنها را روی بندهای شانه‌های ايفود دوختند. نامهای دوازده‌ قبيله‌ء بنی‌اسرائيل‌ با مهارتی خاص‌ روی آن‌ دو قطعه‌ سنگ‌ حكاكی شده‌ بود. اين‌ سنگها باعث‌ می‌شد خدا به‌ ياد قوم‌ باشد. همه‌ء اين‌ كارها طبق‌ دستوری كه‌ خداوند به‌ موسی داد، انجام‌ گرفت‌.

تهيهء‌ سينه‌بند

(خروج‌ 28: 15-30)

8سينه‌ بند را مثل‌ ايفود از كتان‌ لطيف‌ ريزبافت‌، نخهای آبی، ارغوانی و قرمز، و رشته‌های طلا تهيه‌ نموده‌، روی آن‌ را با دقت‌ گلدوزی كردند.
9آن‌ را دولا، مثل‌ يک كيسهء‌ چهارگوش‌ دوختند كه‌ طول‌ هر ضلعش‌ يک وجب‌ بود.
10چهار رديف‌ سنگ‌ قيمتی روی آن‌ نصب‌ شد. در رديف‌ اول‌، عقيق‌ سرخ‌ و ياقوت‌ زرد و ياقوت‌ آتشی بود.
11در رديف‌ دوم‌، زمرد و ياقوت‌ كبود و الماس‌ بود.
12در رديف‌ سوم‌، فيروزه‌ و عقيق‌ يمانی و ياقوت‌ بنفش‌
13و در رديف‌ چهارم‌، زبرجد و جزع‌ و يشم‌ نصب‌ شد. همهء‌ اين‌ سنگهای قيمتی را در قابهای طلا جای دادند.
14هر يک از اين‌ سنگها علامت‌ يكی از دوازده‌ قبيلهء‌ بنی‌اسرائيل‌ بود و نام‌ آن‌ قبيله‌ روی آن‌ سنگ‌ حک شد.

18دو قاب‌ از طلا و دو رشته‌ زنجير طلای تابيده‌ درست‌ كردند و قسمت‌ بالای سينه‌بند را بوسيله‌ء دو رشته‌ زنجير طلا به‌ ايفود بستند. دو سر زنجيرها به‌ حلقه‌های طلا كه‌ در گوشه‌های سينه‌بند جاسازی شده‌ بود، بسته‌ شد، و دو سر ديگر زنجيرها را از جلو به‌ قابهای طلای روی شانه‌ها وصل‌ كردند.
19دو حلقه‌ء طلای ديگرنيز درست‌ كردند و آنها را به‌ دو گوشه‌ء پايين‌ سينه‌بند، روی لايه‌ء زيرين‌ بستند.
20دو حلقه‌ طلای ديگر هم‌ درست‌ كردند و آنها را در قسمت‌ جلو ايفود و كمی بالاتر از بند كمر نصب‌ كردند.
21بعد، همانطور كه‌ خداوند به‌ موسی فرموده‌ بود، حلقه‌های سينه‌بند را با نوار آبی رنگ‌ به‌ حلقه‌های ايفود كه‌ بالاتر از بند كمر قرار داشت‌ بستند تا سينه‌ بند از ايفود جدا نشود.

تهيهء‌ لباسهای ديگر كاهن‌

(خروج‌ 28: 31-43)

22ردايی كه‌ زير ايفود پوشيده‌ می‌شد، تمام‌ از پارچه‌ء آبی تهيه‌ شد.
23شكافی برای سر در آن‌ باز كردند و حاشيه‌ء شكاف‌ را با دست‌ بافتند تا پاره‌ نشود.
24با نخهای آبی، ارغوانی و قرمز و كتان‌ ريزبافت‌ منگوله‌هايی به‌ شكل‌ انار درست‌ كردند و آنها را دور تا دور لبه‌ء دامن‌ ردا آويختند.
25زنگوله‌هايی از طلای خالص‌ نيز ساختند و آنها را در فاصلهء‌ بين‌ انارها آويزان‌ كردند، همانطور كه‌ خداوند به‌ موسی فرموده‌ بود. اين‌ ردا موقع‌ خدمت‌ خداوند پوشيده‌ می‌شد.

27آنها از كتان‌ لطيف‌ برای هارون‌ و پسرانش‌ پيراهن‌، عمامه‌ و كلاه‌های زيبا درست‌ كردند و از كتان‌ لطيف‌ ريزبافت‌ لباس‌های زير تهيه‌ ديدند. كمربند را از كتان‌ لطيف‌ ريزبافت‌ تهيه‌ نموده‌، آن‌ را با نخهای آبی، ارغوانی و قرمز گلدوزی كردند، همانطور كه‌ خداوند به‌ موسی فرموده‌ بود.
30نيم‌ تاج‌ مقدس‌ را از طلای خالص‌ ساختند و اين‌ كلمات‌ را روی آن‌ نقش‌ كردند: "مقدس‌ برای خداوند."
31همانطوركه‌ خداوند گفته‌ بود، نيم‌ تاج‌ را با يک نوار آبی رنگ‌ به‌ قسمت‌ جلو عمامه‌ بستند.

تكميل‌ عبادتگاه‌

(خروج‌ 35: 10-19)

32سرانجام‌ تمام‌ قسمت‌ها و لوازم‌ خيمه‌ء عبادت‌ طبق‌ آنچه‌ خداوند به‌ موسی فرموده‌ بود بوسيله‌ء بنی‌اسرائيل‌ آماده‌ شد.
33سپس‌ ايشان‌ قسمت‌های ساخته‌ شده‌ خيمه‌ و همه‌ء لوازم‌ آن‌ را پيش‌ موسی آوردند: تكمه‌ها، چوب‌ بست‌ خيمه‌، پشت‌بندها، ستونها، پايه‌ها؛
34پوشش‌ از پوست‌ سرخ‌ شدهء قوچ‌ و پوشش‌ از پوست‌ خز، پرده‌ء حايل‌ بين‌ قدس‌ و قدس‌الاقداس‌؛
35صندوق‌ عهد و ده‌ فرمان‌ خدا كه‌ در آن‌ بود و چوبهای حامل‌ آن‌، تخت‌ رحمت‌؛
36ميز و تمام‌ وسايل‌ آن‌، نان‌ مقدس‌؛
37چراغدان‌ طلای خالص‌ با چراغها، روغن‌ و همه‌ء لوازم‌ آن‌؛
38قربانگاه‌ طلايی، روغن‌ تدهين‌ و بخور معطر؛ پرده‌ء در ورودی خيمه‌؛
39قربانگاه‌ مفرغی با منقل‌ مشبک مفرغی و چوبهای حامل‌ و ساير لوازم‌ آن‌؛ حوض‌ و پايه‌اش‌؛
40پرده‌های دور حياط‌ با ستونها و پايه‌های آنها، پرده‌ء در ورودی حياط‌؛ طنابها و ميخهای خيمه‌، و تمام‌ ابزارهايی كه‌ در ساختن‌ خيمه‌ بكار می‌رفت‌.

41آنها همچنين‌ لباس‌های بافته‌ شده‌ برای خدمت‌ در قدس‌ يعنی لباس‌های مقدس‌ هارون‌ كاهن‌ و پسرانش‌ را از نظر موسی گذراندند.

42به‌ اين‌ ترتيب‌ بنی‌اسرائيل‌ تمام‌ دستورات‌ خداوند را كه‌ برای ساختن‌ خيمه‌ به‌ موسی داده‌ بود، بكار بستند.
43موسی تمام‌ كارهای انجام‌ شده‌ را ملاحظه‌ كرد و بخاطر آن‌، قوم‌ را بركت‌ داد، چون‌ همه‌ چيز مطابق‌ دستور خداوند ساخته‌ شده‌ بود.

Copyright information for FCB