Exodus 40

برپا كردن‌ خيمه‌ و وقف‌ آن‌

آنگاه‌ خداوند به‌ موسی فرمود: "در نخستين‌ روز ماه‌ اول‌، خيمه‌ء عبادت‌ را برپا كن‌
و صندوق‌ عهد را كه‌ ده‌ فرمان‌ در آن‌ قرار دارد، در داخل‌ خيمه‌ بگذار و پرده‌ء مخصوص‌ را جلو آن‌ آويزان‌ كن‌.
سپس‌ ميز را در خيمه‌ بگذار و لوازمش‌ را روی آن‌ قرار بده‌. چراغدان‌ را نيز در خيمه‌ بگذار و چراغهايش‌ را روشن‌ كن‌.

"قربانگاه‌ طلا را برای سوزاندن‌ بخور روبروی صندوق‌ عهد بگذار. پرده‌ء در ورودی خيمه‌ را بياويز.
قربانگاه‌ قربانی سوختنی را مقابل‌ در ورودی بگذار.
حوض‌ را بين‌ خيمه‌ء عبادت‌ و قربانگاه‌ قرار بده‌ و آن‌ را پر از آب‌ كن‌.
ديوار پرده‌ای حياط‌ اطراف‌ خيمه‌ رابرپا نما و پردهء‌ در ورودی حياط‌ را آويزان‌ كن‌.

"روغن‌ مسح‌ را بردار و خيمه‌ و تمام‌ لوازم‌ و وسايل‌ آن‌ را مسح‌ كرده‌، تقديس‌
تقديس يعنی جدا کردن, اختصاص دادن و مقدس ساختن؛ همچنين در آيات 10و11و13.
نما تا مقدس‌ شوند.
10 سپس‌ قربانگاه‌ قربانی سوختنی و وسايل‌ آن‌ را مسح‌ نموده‌، تقديس‌ كن‌ و قربانگاه‌، جايگاه‌ بسيار مقدسی خواهد شد.
11 بعد، حوض‌ و پايه‌اش‌ را مسح‌ نموده‌، تقديس‌ كن‌.

12 "سپس‌ هارون‌ و پسرانش‌ را كنار در ورودی خيمه‌ء عبادت‌ بياور و آنها را با آب‌ غسل‌ بده‌.
13 لباس‌ مقدس‌ را بر هارون‌ بپوشان‌ و او را مسح‌ كرده‌ تقديس‌ نما تا در مقام‌ كاهنی مرا خدمت‌ كند.
14 سپس‌ پسرانش‌ را بياور و لباس‌هايشان‌ را به‌ ايشان‌ بپوشان‌.
15 آنها را نيز مانند پدرشان‌ مسح‌ كن‌ تا در مقام‌ كاهنی مرا خدمت‌ كنند. اين‌ مسح‌ بمنزلهء‌ انتخاب‌ ابدی آنها و نسل‌های ايشان‌ است‌ به‌ مقام‌ كاهنی."

16 موسی هر چه‌ را كه‌ خداوند به‌ او فرموده‌ بود بجا آورد.
17 در نخستين‌ روز ماه‌ اول‌ سال‌ دوم‌، بعد از بيرون‌ آمدن‌ از مصر، خيمه‌ء عبادت‌ برپا شد.
18 موسی خيمه‌ء عبادت‌ را به‌ اين‌ ترتيب‌ برپا كرد: اول‌ پايه‌های آن‌ را گذاشت‌، سپس‌ تخته‌های چوب‌ بست‌ را در پايه‌ها نهاده‌، پشت‌بندهای آنها را نصب‌ كرد و ستونها را برپا نمود.
19 آنگاه‌، همانطور كه‌ خداوند فرموده‌ بود، پوشش‌ داخلی سقف‌ را روی چوبها كشيد و پوششهای خارجی را روی آن‌ گسترانيد.
20 بعد، دو لوح‌ سنگی را كه‌ ده‌ فرمان‌ خدا روی آنها نوشته‌ بود در صندوق‌ عهد گذاشت‌ و چوبهای حامل‌ را درون‌ حلقه‌ها قرار داد و سرپوش‌ صندوق‌ را كه‌ "تخت‌ رحمت‌" بود، روی آن‌ نهاد.
21 آنگاه‌ صندوق‌ عهد را به‌ درون‌ خيمه‌ء عبادت‌ برد و پرده‌ء مخصوص‌ را جلو آن‌ كشيد، درست‌ همانگونه‌ كه‌ خداوند فرموده‌ بود.

22 سپس‌ موسی ميز را در سمت‌ شمالی خيمه‌ء عبادت‌، بيرون‌ پرده‌ گذاشت‌،
23 و همانطور كه‌ خداوند به‌ او فرموده‌ بود، نان‌ مقدس‌ را روی ميز در حضور خداوند قرار داد.
24 چراغدان‌ را مقابل‌ ميز در سمت‌ جنوبی خيمه‌ گذاشت‌
25 و مطابق‌ دستور خداوند چراغهای چراغدان‌ را در حضور خداوند روشن‌ كرد.
26 قربانگاه‌ طلا را در خيمه‌، بيرون‌ پرده‌ گذاشت‌
27 و مطابق‌ دستور خداوند بر آن‌ بخور معطر سوزاند.

28 موسی پرده‌ء در ورودی خيمهء‌ عبادت‌ را آويزان‌ كرد.
29 قربانگاه‌ قربانی سوختنی را مقابل‌ در ورودی خيمه‌ گذاشت‌ و روی آن‌ قربانی سوختنی و هديه‌ آردی تقديم‌ كرد، درست‌ همانطور كه‌ خداوند فرموده‌ بود.

30 حوض‌ را بين‌ خيمه‌ء عبادت‌ و قربانگاه‌ قرار داد و آن‌ را پر از آب‌ كرد.
31 موسی، هارون‌ و پسرانش‌ هر وقت‌ می‌خواستند داخل‌ خيمه‌ بروند و يا به‌ قربانگاه‌ نزديک شوند، مطابق‌ دستور خداوند در حوض‌ دست‌ و پای خود را می‌شستند.

33 موسی ديوار پرده‌ای دور خيمه‌ و قربانگاه‌ را برپا نموده‌ پرده‌ء در ورودی حياط‌ را آويزان‌ كرد. به‌ اين‌ ترتيب‌ او همه‌ء كار را به‌ پايان‌ رسانيد.

ابر روی خيمهء‌ عبادت‌

(اعداد 9: 15-23)

34 آنگاه‌ ابری خيمه‌ء عبادت‌ را پوشانيد و حضور پرجلال‌ خداوند آن‌ را پر ساخت‌ بطوری كه‌ موسی نتوانست‌ وارد خيمه‌ شود.
36 از آن‌ پس‌، هر وقت‌ ابر از روی خيمه‌ برمی‌خاست‌ قوم‌ اسرائيل‌ كوچ‌ می‌كردند و به‌ راهنمايی آن‌ به‌ سفر ادامه‌ می‌دادند.
37 اما تا وقتی كه‌ ابر روی خيمه‌ باقی بود، قوم‌ همچنان‌ در جای خود می‌ماندند.
38 در روز، ابر روی خيمهء‌ عبادت‌ قرار داشت‌ و در شب‌، آتش‌ در ابر پديدار می‌شد و قوم‌ می‌توانستند آن‌ را ببينند. به‌ اين‌ طريق‌، ابر، بنی‌اسرائيل‌ را در تمام‌ سفرهايشان‌ هدايت‌ می‌كرد.

Copyright information for FCB