Exodus 40

برپا كردن‌ خيمه‌ و وقف‌ آن‌

1آنگاه‌ خداوند به‌ موسی فرمود: "در نخستين‌ روز ماه‌ اول‌، خيمه‌ء عبادت‌ را برپا كن‌
3و صندوق‌ عهد را كه‌ ده‌ فرمان‌ در آن‌ قرار دارد، در داخل‌ خيمه‌ بگذار و پرده‌ء مخصوص‌ را جلو آن‌ آويزان‌ كن‌.
4سپس‌ ميز را در خيمه‌ بگذار و لوازمش‌ را روی آن‌ قرار بده‌. چراغدان‌ را نيز در خيمه‌ بگذار و چراغهايش‌ را روشن‌ كن‌.

5"قربانگاه‌ طلا را برای سوزاندن‌ بخور روبروی صندوق‌ عهد بگذار. پرده‌ء در ورودی خيمه‌ را بياويز.
6قربانگاه‌ قربانی سوختنی را مقابل‌ در ورودی بگذار.
7حوض‌ را بين‌ خيمه‌ء عبادت‌ و قربانگاه‌ قرار بده‌ و آن‌ را پر از آب‌ كن‌.
8ديوار پرده‌ای حياط‌ اطراف‌ خيمه‌ رابرپا نما و پردهء‌ در ورودی حياط‌ را آويزان‌ كن‌.

9"روغن‌ مسح‌ را بردار و خيمه‌ و تمام‌ لوازم‌ و وسايل‌ آن‌ را مسح‌ كرده‌، تقديس‌
تقديس يعنی جدا کردن, اختصاص دادن و مقدس ساختن؛ همچنين در آيات 10و11و13.
نما تا مقدس‌ شوند.
10سپس‌ قربانگاه‌ قربانی سوختنی و وسايل‌ آن‌ را مسح‌ نموده‌، تقديس‌ كن‌ و قربانگاه‌، جايگاه‌ بسيار مقدسی خواهد شد.
11بعد، حوض‌ و پايه‌اش‌ را مسح‌ نموده‌، تقديس‌ كن‌.

12"سپس‌ هارون‌ و پسرانش‌ را كنار در ورودی خيمه‌ء عبادت‌ بياور و آنها را با آب‌ غسل‌ بده‌.
13لباس‌ مقدس‌ را بر هارون‌ بپوشان‌ و او را مسح‌ كرده‌ تقديس‌ نما تا در مقام‌ كاهنی مرا خدمت‌ كند.
14سپس‌ پسرانش‌ را بياور و لباس‌هايشان‌ را به‌ ايشان‌ بپوشان‌.
15آنها را نيز مانند پدرشان‌ مسح‌ كن‌ تا در مقام‌ كاهنی مرا خدمت‌ كنند. اين‌ مسح‌ بمنزلهء‌ انتخاب‌ ابدی آنها و نسل‌های ايشان‌ است‌ به‌ مقام‌ كاهنی."

16موسی هر چه‌ را كه‌ خداوند به‌ او فرموده‌ بود بجا آورد.
17در نخستين‌ روز ماه‌ اول‌ سال‌ دوم‌، بعد از بيرون‌ آمدن‌ از مصر، خيمه‌ء عبادت‌ برپا شد.
18موسی خيمه‌ء عبادت‌ را به‌ اين‌ ترتيب‌ برپا كرد: اول‌ پايه‌های آن‌ را گذاشت‌، سپس‌ تخته‌های چوب‌ بست‌ را در پايه‌ها نهاده‌، پشت‌بندهای آنها را نصب‌ كرد و ستونها را برپا نمود.
19آنگاه‌، همانطور كه‌ خداوند فرموده‌ بود، پوشش‌ داخلی سقف‌ را روی چوبها كشيد و پوششهای خارجی را روی آن‌ گسترانيد.
20بعد، دو لوح‌ سنگی را كه‌ ده‌ فرمان‌ خدا روی آنها نوشته‌ بود در صندوق‌ عهد گذاشت‌ و چوبهای حامل‌ را درون‌ حلقه‌ها قرار داد و سرپوش‌ صندوق‌ را كه‌ "تخت‌ رحمت‌" بود، روی آن‌ نهاد.
21آنگاه‌ صندوق‌ عهد را به‌ درون‌ خيمه‌ء عبادت‌ برد و پرده‌ء مخصوص‌ را جلو آن‌ كشيد، درست‌ همانگونه‌ كه‌ خداوند فرموده‌ بود.

22سپس‌ موسی ميز را در سمت‌ شمالی خيمه‌ء عبادت‌، بيرون‌ پرده‌ گذاشت‌،
23و همانطور كه‌ خداوند به‌ او فرموده‌ بود، نان‌ مقدس‌ را روی ميز در حضور خداوند قرار داد.
24چراغدان‌ را مقابل‌ ميز در سمت‌ جنوبی خيمه‌ گذاشت‌
25و مطابق‌ دستور خداوند چراغهای چراغدان‌ را در حضور خداوند روشن‌ كرد.
26قربانگاه‌ طلا را در خيمه‌، بيرون‌ پرده‌ گذاشت‌
27و مطابق‌ دستور خداوند بر آن‌ بخور معطر سوزاند.

28موسی پرده‌ء در ورودی خيمهء‌ عبادت‌ را آويزان‌ كرد.
29قربانگاه‌ قربانی سوختنی را مقابل‌ در ورودی خيمه‌ گذاشت‌ و روی آن‌ قربانی سوختنی و هديه‌ آردی تقديم‌ كرد، درست‌ همانطور كه‌ خداوند فرموده‌ بود.

30حوض‌ را بين‌ خيمه‌ء عبادت‌ و قربانگاه‌ قرار داد و آن‌ را پر از آب‌ كرد.
31موسی، هارون‌ و پسرانش‌ هر وقت‌ می‌خواستند داخل‌ خيمه‌ بروند و يا به‌ قربانگاه‌ نزديک شوند، مطابق‌ دستور خداوند در حوض‌ دست‌ و پای خود را می‌شستند.

33موسی ديوار پرده‌ای دور خيمه‌ و قربانگاه‌ را برپا نموده‌ پرده‌ء در ورودی حياط‌ را آويزان‌ كرد. به‌ اين‌ ترتيب‌ او همه‌ء كار را به‌ پايان‌ رسانيد.

ابر روی خيمهء‌ عبادت‌

(اعداد 9: 15-23)

34آنگاه‌ ابری خيمه‌ء عبادت‌ را پوشانيد و حضور پرجلال‌ خداوند آن‌ را پر ساخت‌ بطوری كه‌ موسی نتوانست‌ وارد خيمه‌ شود.
36از آن‌ پس‌، هر وقت‌ ابر از روی خيمه‌ برمی‌خاست‌ قوم‌ اسرائيل‌ كوچ‌ می‌كردند و به‌ راهنمايی آن‌ به‌ سفر ادامه‌ می‌دادند.
37اما تا وقتی كه‌ ابر روی خيمه‌ باقی بود، قوم‌ همچنان‌ در جای خود می‌ماندند.
38در روز، ابر روی خيمهء‌ عبادت‌ قرار داشت‌ و در شب‌، آتش‌ در ابر پديدار می‌شد و قوم‌ می‌توانستند آن‌ را ببينند. به‌ اين‌ طريق‌، ابر، بنی‌اسرائيل‌ را در تمام‌ سفرهايشان‌ هدايت‌ می‌كرد.

Copyright information for FCB