Exodus 27

1"قربانگاه‌ را از چوب‌ اقاقيا بساز، به‌ شكل‌ چهارگوش‌ كه‌ طول‌ هر ضلع‌ آن‌ دو ونيم‌ متر و بلنديش‌ يک و نيم‌ متر باشد.
2آن‌ را طوری بساز كه‌ در چهار گوشهء‌ آن‌ چهار زايده‌ به‌ شكل‌ شاخ‌ باشد. تمام‌ قربانگاه‌ و شاخها، روكش‌ مفرغی داشته‌ باشند.
3لوازم‌ آن‌ كه‌ شامل‌ سطلهايی برای برداشتن‌ خاكستر، خاک‌اندازها، كاسه‌ها، چنگكها و آتش‌ دانها می‌باشد بايد همگی از مفرغ‌ باشند.
4يک منقل‌ مشبک مفرغی كه‌ در هر گوشه‌ء آن‌ يک حلقه‌ مفرغی باشد، برای آن‌ بساز و آن‌ را تا نيمه‌ء قربانگاه‌ فرو ببر تا روی لبه‌ای كه‌ در آنجا وجود دارد، قرار گيرد.
6برای جابجا كردن‌ قربانگاه‌، دو چوب‌ از درخت‌ اقاقيا با روكش‌ مفرغی درست‌ كن‌ و چوبها را در حلقه‌هايی كه‌ در دو طرف‌ قربانگاه‌ نصب‌ شده‌ فرو كن‌.
8همانطور كه‌ در بالای كوه‌ نشان‌ دادم‌، قربانگاه‌ بايد درونش‌ خالی باشد و از تخته‌ درست‌ شود.

حياط‌ عبادتگاه‌

(خروج‌ 38: 9-20)

9"سپس‌ برای عبادتگاه‌، حياطی درست‌ كن‌ كه‌ ديوارهايش‌ از پرده‌های كتان‌ لطيف‌ ريز بافت‌ باشد. طول‌ پرده‌های سمت‌ جنوب‌ پنجاه‌ متر باشد و پرده‌ها را از بيست‌ ستون‌ مفرغی آويزان‌ كن‌. برای هر يک از اين‌ ستونها پايه‌های مفرغی وقلابها و پشت‌ بندهای نقره‌ای درست‌ كن‌.
11برای سمت‌ شمالی حياط‌ نيز همين‌ كار را بكن‌.
12طول‌ ديوار پرده‌های سمت‌ غربی حياط‌ بايد بيست‌ و پنج‌ متر باشد با ده‌ ستون‌ و ده‌ پايه‌.
13طول‌ ديوار پردهای سمت‌ شرقی هم‌ بايد بيست‌ و پنج‌ متر باشد.
14پرده‌های هر طرف‌ در ورودی بايد هفت‌ و نيم‌ متر باشد. برای نگاه‌ داشتن‌ اين‌ پرده‌ها هم‌ سه‌ ستون‌ و سه‌ پايه‌ در هر طرف‌ بساز.

16"برای در ورودی حياط‌ يک پرده‌ به‌ طول‌ ده‌ متر از كتان‌ لطيف‌ ريزبافت‌ تهيه‌ كن‌ و با نخهای آبی، ارغوانی و قرمز گلدوزی نما و آن‌ را از چهار ستون‌ كه‌ روی چهار پايه‌ قرار دارند آويزان‌ كن‌.
17تمام‌ ستونهای اطراف‌ حياط‌ بايد بوسيلهء‌ پشت‌ بندها و قلابهای نقره‌ای به‌ هم‌ مربوط‌ شوند. ستونها بايد در پايه‌های مفرغی قرار گيرند.
18پس‌ حياط‌ بايد پنجاه‌ متر طول‌ و بيست‌ و پنج‌ متر عرض‌ و دو و نيم‌ متر بلندی داشته‌ باشد. پرده‌های آن‌ نيز از كتان‌ لطيف‌ ريز بافت‌ و پايه‌های آن‌ از مفرغ‌ باشد.

19"تمام‌ وسايل‌ ديگری كه‌ در خيمه‌ بكار برده‌ می‌شوند و تمام‌ ميخهای خيمه‌ و حياط‌ آن‌ بايد از مفرغ‌ باشند.

نگهداری از چراغها

(لاويان‌ 24: 1-4)

20"به‌ بنی‌اسرائيل‌ دستور بده‌ روغن‌ زيتون‌ خالص‌ برای ريختن‌ در چراغدان‌ عبادتگاه‌ بياورند تا عبادتگاه‌ هميشه‌ روشن‌ باشد.
21هارون‌ و پسرانش‌ چراغدان‌ را در قدس‌ بگذارند و شب‌ و روز در حضور خداوند از آن‌ نگاهداری كنند تا شعله‌اش‌ خاموش‌ نشود. اين‌ برای تمام‌ نسلهای بنی‌اسرائيل‌ يک قانون‌ جاودانی است‌.

لباس‌ كاهن‌

(خروج‌ 39: 1)

Copyright information for FCB