Ezekiel 27

مرثيه‌ برای صور

1خداوند به‌ من‌ فرمود:

"ای انسان‌ خاكی، برای صور اين‌ مرثيه‌ء غم‌انگيز را بخوان‌:

3"ای شهر مقتدر بندری، ای مركز تجارت‌ دنيا، به‌ پيام‌ خداوند گوش‌ كن‌! می‌گويی كه‌ در تمام‌ دنيا شهری زيباتر از تو نيست‌.
4تو حدود خود را به‌ داخل‌ دريا رسانيده‌ای و سازندگانت‌ تو را مانند يک كشتی زيبا ساخته‌اند.
5ايشان‌ تخته‌های تو را از بهترين‌ صنوبرهای كوه‌ هرمون‌ درست‌ كرده‌اند و دكلهای تو را از سروهای لبنان‌ ساخته‌اند.
6پاروهايت‌ از چوب‌ بلوط‌ ناحيه‌ء باشان‌ است‌. عرشه‌ء تو را از چوب‌ شمشاد ساحل‌ جنوبی قبرس‌ ساخته‌اند و با عاج‌ آنها را زينت‌ داده‌اند.
7بادبانهايت‌ از بهترين‌ پارچه‌های كتان‌ گلدوزی شدهء‌ مصر ساخته‌ شده‌ است‌. سايبان‌ آبی و بنفش‌ تو را از ناحيه‌ء شرقی جزيرهء‌ قبرس‌ آورده‌اند.
8پاروزنان‌ تو اهل‌ صيدون‌ و ارواد هستند و ملوانان‌ تو از ماهرترين‌ افراد سرزمينت‌ می‌باشند.
9كار قيراندود كردن‌ درزهای كشتی‌ات‌ بعهده‌ء مردان‌ پير و كار آزموده‌ء جبيل‌ است‌. كشتی‌های پر از كالا از همه‌ جا می‌آيند تا با تو داد و ستد نمايند.
10مردان‌ سرزمين‌های دور دست‌ پارس‌، لود، و فوط‌ جزو سپاهيان‌ تو می‌باشند. آنها كمر به‌ خدمت‌ تو بسته‌اند و تو افتخار می‌كنی از اينكه‌ ايشان‌ سپرها و كلاه‌ خودهای خود را بر ديوارهايت‌ آويزان‌ می‌كنند.
11سربازان‌ ارواد نزد ديوارهايت‌ نگهبانی می‌دهند و مردان‌ جماد بر برجهای تو ديده‌بانی می‌كنند. سپرهای خود را به‌ رديف‌ روی ديوارها می‌آويزند و شكوه‌ و زيبايی تو را كامل‌ می‌كنند.

12"تو با ترشيش‌ تجارت‌ می‌كنی. از آنجا نقره‌، آهن‌، روی و سرب‌ فراوان‌ به‌ بازارهايت‌ می‌آيد.
13تاجران‌ يونان‌، توبال‌ و ماشک برده‌ها و ظروف‌ مفرغی برای تو می‌آورند،
14و تاجران‌ توجرمه‌، اسب‌ باركش‌، اسب‌ جنگی و قاطر به‌ تو می‌فروشند.

15"تاجران‌ رودس‌ و بازرگانان‌ سرزمين‌های ساحلی، مجذوب‌ بازارهای تو هستند و عاج‌ و چوب‌ آبنوس‌ را با كالاهای تو معاوضه‌ می‌كنند.
16ادوم‌ برای خريد كالاهای فراوانت‌ تاجران‌ خود را نزد تو می‌فرستد. آنها با خود زمرد، ارغوان‌، پارچه‌های گلدوزی شده‌، كتان‌ لطيف‌، مرجان‌ و عقيق‌ می‌آورند.
17يهودا و اسرائيل‌ تجار خود را با گندم‌، حلوا، عسل‌، روغن‌ زيتون‌ و بلسان‌ نزد تو می‌فرستند.
18دمشق‌ هم‌ برای خريد كالا و صنايع‌ گوناگون‌ تو، شراب‌ حلبون‌ و پشم‌ سفيد سوری به‌ تو می‌دهد.
19دانی‌ها و يونانيهای اهل‌ اوزال‌ با تو روابط‌ تجاری دارند و برايت‌ آهن‌، سليخه‌ و نيشكر می‌آورند.
20و اهالی ددان‌ نمدهای نفيس‌ برای زين‌ اسبهايت‌ به‌ تو می‌فروشند.

21"عربها و بزرگان‌ قيدار برايت‌ بره‌ و قوچ‌ و بز می‌آورند.
22بازرگانان‌ سبا و رعمه‌ با همه‌ نوع‌ ادويه‌جات‌ و جواهرات‌ و طلا می‌آيند.
23تجار حران‌، كنه‌، عدن‌، سبا، آشور و كلمد نزد تو می‌آيند.
24آنها برای معامله‌ با تو همه‌ نوع‌ كالا می‌آورند لباس‌های فاخر، پارچه‌های آبی، پارچه‌های گلدوزی شده‌، فرشهای رنگارنگ‌، طنابها و ريسمانهای اعلا.
25كالاهای تو با كشتی‌های بزرگ‌ تجاری حمل‌ می‌شوند. انبارهای جزيره‌ء تو پر و لبريزند!
26ولی زمامدارانت‌، كشتی سرزمين‌ تو را به‌ وسط‌ دريا می‌رانند؛ در آنجا كشتی تو گرفتار تندباد شرقی شده‌، در قلب‌ دريا درهم‌ شكسته‌ خواهد شد.
27همه‌ چيز تو از دست‌ خواهد رفت‌. اموال‌ و كالاها، ناخدايان‌ و ملوانان‌، كشتی‌سازان‌ و بازرگانان‌، سربازان‌ و همه‌ء قوم‌ تو در روز خرابی كشتی‌ات‌ در دريا غرق‌ خواهند شد.
28از فرياد ناخدايان‌ تو سواحل‌ دريا تكان‌ خواهند خورد.

29"همهء‌ دريانوردان‌ به‌ خشكی خواهند آمد و در ساحل‌ ايستاده‌، نگاه‌ خواهند كرد.
30به‌ تلخی خواهند گريست‌، خاک بر سر خود خواهند ريخت‌ و در خاكستر خواهند غلطيد.
31از غصه‌ و ناراحتی موی سر خود را خواهند كند، لباس‌ ماتم‌ پوشيده‌؛ با تلخی جان‌ برايت‌ گريه‌ خواهند كرد. آنها عزا خواهند گرفت‌
32و اين‌ مرثيه‌ را برای تو خواهند خواند: "در تمام‌ دنيا شهری به‌ زيبايی و عظمت‌ صور نبود، ولی ببينيد حالا چگونه‌ در وسط‌ دريا خاموش‌ شده‌ است‌!
33ای صور اموال‌ و ثروت‌ تو بسياری از قومها را سير می‌كرد. پادشاهان‌ جهان‌ را با كالاهای صادراتی خود ثروتمند می‌نمودی.
34اما اينک در هم‌ شكسته‌ شده‌، زير دريا مدفون‌ گشته‌ای. تمام‌ كالاها و كاركنانت‌ با تو هلاک شده‌اند.
35همه‌ء ساحل‌نشينان‌ از آنچه‌ كه‌ به‌ سر تو آمده‌ است‌ حيرانند. پادشاهان‌ ايشان‌ وحشت‌زده‌ و پريشان‌حال‌ می‌باشند.
36تجار ممالک سر خود را تكان‌ می‌دهند، چون‌ سرنوشت‌ تو وحشتناک است‌ و تو برای هميشه‌ از بين‌ رفته‌ای."

Copyright information for FCB