Ezekiel 27

مرثيه‌ برای صور

خداوند به‌ من‌ فرمود:

"ای انسان‌ خاكی، برای صور اين‌ مرثيه‌ء غم‌انگيز را بخوان‌:

"ای شهر مقتدر بندری، ای مركز تجارت‌ دنيا، به‌ پيام‌ خداوند گوش‌ كن‌! می‌گويی كه‌ در تمام‌ دنيا شهری زيباتر از تو نيست‌.
تو حدود خود را به‌ داخل‌ دريا رسانيده‌ای و سازندگانت‌ تو را مانند يک كشتی زيبا ساخته‌اند.
ايشان‌ تخته‌های تو را از بهترين‌ صنوبرهای كوه‌ هرمون‌ درست‌ كرده‌اند و دكلهای تو را از سروهای لبنان‌ ساخته‌اند.
پاروهايت‌ از چوب‌ بلوط‌ ناحيه‌ء باشان‌ است‌. عرشه‌ء تو را از چوب‌ شمشاد ساحل‌ جنوبی قبرس‌ ساخته‌اند و با عاج‌ آنها را زينت‌ داده‌اند.
بادبانهايت‌ از بهترين‌ پارچه‌های كتان‌ گلدوزی شدهء‌ مصر ساخته‌ شده‌ است‌. سايبان‌ آبی و بنفش‌ تو را از ناحيه‌ء شرقی جزيرهء‌ قبرس‌ آورده‌اند.
پاروزنان‌ تو اهل‌ صيدون‌ و ارواد هستند و ملوانان‌ تو از ماهرترين‌ افراد سرزمينت‌ می‌باشند.
كار قيراندود كردن‌ درزهای كشتی‌ات‌ بعهده‌ء مردان‌ پير و كار آزموده‌ء جبيل‌ است‌. كشتی‌های پر از كالا از همه‌ جا می‌آيند تا با تو داد و ستد نمايند.
10 مردان‌ سرزمين‌های دور دست‌ پارس‌، لود، و فوط‌ جزو سپاهيان‌ تو می‌باشند. آنها كمر به‌ خدمت‌ تو بسته‌اند و تو افتخار می‌كنی از اينكه‌ ايشان‌ سپرها و كلاه‌ خودهای خود را بر ديوارهايت‌ آويزان‌ می‌كنند.
11 سربازان‌ ارواد نزد ديوارهايت‌ نگهبانی می‌دهند و مردان‌ جماد بر برجهای تو ديده‌بانی می‌كنند. سپرهای خود را به‌ رديف‌ روی ديوارها می‌آويزند و شكوه‌ و زيبايی تو را كامل‌ می‌كنند.

12 "تو با ترشيش‌ تجارت‌ می‌كنی. از آنجا نقره‌، آهن‌، روی و سرب‌ فراوان‌ به‌ بازارهايت‌ می‌آيد.
13 تاجران‌ يونان‌، توبال‌ و ماشک برده‌ها و ظروف‌ مفرغی برای تو می‌آورند،
14 و تاجران‌ توجرمه‌، اسب‌ باركش‌، اسب‌ جنگی و قاطر به‌ تو می‌فروشند.

15 "تاجران‌ رودس‌ و بازرگانان‌ سرزمين‌های ساحلی، مجذوب‌ بازارهای تو هستند و عاج‌ و چوب‌ آبنوس‌ را با كالاهای تو معاوضه‌ می‌كنند.
16 ادوم‌ برای خريد كالاهای فراوانت‌ تاجران‌ خود را نزد تو می‌فرستد. آنها با خود زمرد، ارغوان‌، پارچه‌های گلدوزی شده‌، كتان‌ لطيف‌، مرجان‌ و عقيق‌ می‌آورند.
17 يهودا و اسرائيل‌ تجار خود را با گندم‌، حلوا، عسل‌، روغن‌ زيتون‌ و بلسان‌ نزد تو می‌فرستند.
18 دمشق‌ هم‌ برای خريد كالا و صنايع‌ گوناگون‌ تو، شراب‌ حلبون‌ و پشم‌ سفيد سوری به‌ تو می‌دهد.
19 دانی‌ها و يونانيهای اهل‌ اوزال‌ با تو روابط‌ تجاری دارند و برايت‌ آهن‌، سليخه‌ و نيشكر می‌آورند.
20 و اهالی ددان‌ نمدهای نفيس‌ برای زين‌ اسبهايت‌ به‌ تو می‌فروشند.

21 "عربها و بزرگان‌ قيدار برايت‌ بره‌ و قوچ‌ و بز می‌آورند.
22 بازرگانان‌ سبا و رعمه‌ با همه‌ نوع‌ ادويه‌جات‌ و جواهرات‌ و طلا می‌آيند.
23 تجار حران‌، كنه‌، عدن‌، سبا، آشور و كلمد نزد تو می‌آيند.
24 آنها برای معامله‌ با تو همه‌ نوع‌ كالا می‌آورند لباس‌های فاخر، پارچه‌های آبی، پارچه‌های گلدوزی شده‌، فرشهای رنگارنگ‌، طنابها و ريسمانهای اعلا.
25 كالاهای تو با كشتی‌های بزرگ‌ تجاری حمل‌ می‌شوند. انبارهای جزيره‌ء تو پر و لبريزند!
26 ولی زمامدارانت‌، كشتی سرزمين‌ تو را به‌ وسط‌ دريا می‌رانند؛ در آنجا كشتی تو گرفتار تندباد شرقی شده‌، در قلب‌ دريا درهم‌ شكسته‌ خواهد شد.
27 همه‌ چيز تو از دست‌ خواهد رفت‌. اموال‌ و كالاها، ناخدايان‌ و ملوانان‌، كشتی‌سازان‌ و بازرگانان‌، سربازان‌ و همه‌ء قوم‌ تو در روز خرابی كشتی‌ات‌ در دريا غرق‌ خواهند شد.
28 از فرياد ناخدايان‌ تو سواحل‌ دريا تكان‌ خواهند خورد.

29 "همهء‌ دريانوردان‌ به‌ خشكی خواهند آمد و در ساحل‌ ايستاده‌، نگاه‌ خواهند كرد.
30 به‌ تلخی خواهند گريست‌، خاک بر سر خود خواهند ريخت‌ و در خاكستر خواهند غلطيد.
31 از غصه‌ و ناراحتی موی سر خود را خواهند كند، لباس‌ ماتم‌ پوشيده‌؛ با تلخی جان‌ برايت‌ گريه‌ خواهند كرد. آنها عزا خواهند گرفت‌
32 و اين‌ مرثيه‌ را برای تو خواهند خواند: "در تمام‌ دنيا شهری به‌ زيبايی و عظمت‌ صور نبود، ولی ببينيد حالا چگونه‌ در وسط‌ دريا خاموش‌ شده‌ است‌!
33 ای صور اموال‌ و ثروت‌ تو بسياری از قومها را سير می‌كرد. پادشاهان‌ جهان‌ را با كالاهای صادراتی خود ثروتمند می‌نمودی.
34 اما اينک در هم‌ شكسته‌ شده‌، زير دريا مدفون‌ گشته‌ای. تمام‌ كالاها و كاركنانت‌ با تو هلاک شده‌اند.
35 همه‌ء ساحل‌نشينان‌ از آنچه‌ كه‌ به‌ سر تو آمده‌ است‌ حيرانند. پادشاهان‌ ايشان‌ وحشت‌زده‌ و پريشان‌حال‌ می‌باشند.
36 تجار ممالک سر خود را تكان‌ می‌دهند، چون‌ سرنوشت‌ تو وحشتناک است‌ و تو برای هميشه‌ از بين‌ رفته‌ای."

Copyright information for FCB