Ezekiel 44

رهبر، لاويان‌، كاهنان‌

1سپس‌، آن‌ مرد مرا دوباره‌ به‌ دروازه‌ء شرقی حياط‌ بيرونی برد، ولی دروازه‌ بسته‌ بود.
2خداوند به‌ من‌ گفت‌: "اين‌ دروازه‌ بايد هميشه‌ بسته‌ باشد و هرگز باز نشود. هيچكس‌ از آن‌ عبور نكند، زيرا من‌ كه‌ خداوند، خدای اسرائيل‌ هستم‌ از آن‌ داخل‌ شده‌ام‌؛ پس‌ بايد بسته‌ بماند.
3فقط‌ "رهبر" می‌تواند در محوطه‌ء دروازه‌ بنشيند و در حضور من‌ خوراک مقدس‌ بخورد. ولی او فقط‌ از راه‌ اتاق‌ بزرگ‌ واقع‌ در انتهای دروازه‌ می‌تواند وارد محوطه‌ء دروازه‌ شود و از آن‌ بيرون‌ برود."

4آنگاه‌ آن‌ مرد مرا از راه‌ دروازه‌ء شمالی به‌ جلو خانه‌ء خدا آورد. نگاه‌ كردم‌ و ديدم‌ حضور پر جلال‌ خداوند، خانه‌ را پر كرد. به‌ خاک افتادم‌ و سجده‌ كردم‌.
5خداوند به‌ من‌ فرمود: "ای انسان‌ خاكی، به‌ آنچه‌ می‌بينی و می‌شنوی بدقت‌ توجه‌ نما و قوانين‌ خانه‌ء خدا را كه‌ به‌ تو می‌گويم‌ مراعات‌ كن‌. مواظب‌ باش‌ افراد ناشايست‌ وارد خانه‌ء خدا نشوند.
6به‌ قوم‌ متمرد اسرائيل‌ بگو كه‌ خداوند می‌فرمايد: "ای بنی‌اسرائيل‌، شما هنگام‌ تقديم‌ قربانی به‌ من‌، اشخاص‌ اجنبی ختنه‌ نشدهء‌ سركش‌ را به‌ خانه‌ء من‌ آورده‌ و آن‌ را آلوده‌ كرده‌ايد. پس‌ علاوه‌ بر همه‌ء گناهانتان‌، عهد مرا هم‌ شكسته‌ايد.
8وظايف‌ مقدسی را كه‌ به‌ شما سپرده‌ بودم‌ انجام‌ نداده‌ايد، بلكه‌ اجنبی‌ها را اجير كرده‌ايد تا امور مقدس‌ خانه‌ء مرا اداره‌ كنند."

9خداوند می‌فرمايد: "هيچ‌ اجنبی ختنه‌ نشده‌ء سركشی حق‌ ندارد داخل‌ خانه‌ء مقدس‌ من‌ شود، حتی آن‌ اجنبی‌هايی كه‌ در ميان‌ قوم‌ اسرائيل‌ زندگی می‌كنند!
10مردان‌ قبيله‌ء لاوی بايد تنبيه‌ شوند، چون‌ وقتی قوم‌ اسرائيل‌ از من‌ دور شدند و بسوی بتها روی آوردند، ايشان‌ نيز مرا ترک كردند.
11آنها می‌توانند در خانه‌ء خدا بعنوان‌ نگهبان‌ خدمت‌ كنند و به‌ كارهای آن‌ رسيدگی نمايند. ايشان‌ بايد حيواناتی را كه‌ برای قربانی سوختنی آورده‌ می‌شود، سر ببرند و آماده‌ باشند تا به‌ قوم‌ كمک كنند.
12ولی چون‌ ايشان‌ قوم‌ مرا به‌ پرستش‌ خدايان‌ ديگر ترغيب‌ نمودند و باعث‌ شدند آنها در گناه‌ غرق‌ شوند، به‌ اين‌ سبب‌ من‌ كه‌ خداوند هستم‌ قسم‌ می‌خورم‌ كه‌ ايشان‌ را تنبيه‌ كنم‌.
13آنها نبايد به‌ من‌ نزديک شوند و بعنوان‌ كاهن‌ مرا خدمت‌ كنند. به‌ هيچكدام‌ از اشياء مقدس‌ من‌ نبايد دست‌ بزنند. بدين‌ ترتيب‌ ايشان‌ سزای گناهانی را كه‌ مرتكب‌ شده‌اند می‌بينند و رسوا می‌شوند.
14ايشان‌ فقط‌ بعنوان‌ نگهبان‌ در خانه‌ء من‌ خدمت‌ خواهند كرد و قوم‌ را در كارهای عادی كمک خواهند نمود.

15"اما وقتی بنی‌اسرائيل‌ بسبب‌ بتها مرا ترک كردند، از قبيله‌ء لاوی، فقط‌ پسران‌ صادوق‌ به‌ خدمت‌ كاهنی خود در خانه‌ء من‌ ادامه‌ دادند. بنابراين‌ فقط‌ اينها بايد به‌ حضور من‌ بيايند و مرا خدمت‌ كنند و قربانی‌ها را تقديم‌ نمايند.
16فقط‌ ايشان‌ به‌ خانه‌ء من‌ داخل‌ خواهند شد و به‌ قربانگاه‌ من‌ نزديک خواهند شد. آنها در حضور من‌ خدمت‌ كرده‌، مراسم‌ مرا بجا خواهند آورد.

17"وقتی بخواهند از دروازه‌ وارد حياط‌ داخلی بشوند، بايد فقط‌ لباس‌ كتانی بپوشند. به‌ هنگام‌ خدمت‌ در حياط‌ داخلی يا در خانه‌ء خدا نبايد هيچ‌ لباس‌ پشمی برتن‌ داشته‌ باشند.
18عمامه‌ها و زير جامه‌های ايشان‌ بايد از پارچه‌ء كتان‌ باشد. چيزی كه‌ ايجاد عرق‌ كند نبايد بپوشند.
19وقتی به‌ حياط‌ بيرونی نزد قوم‌ باز می‌گردند، بايد لباس‌های خدمت‌ را از تن‌ خود درآورند و در اتاقهای مقدس‌ بگذارند و لباس‌های ديگر بپوشند، مبادا قوم‌ به‌ لباس‌های مقدس‌ آنها دست‌ بزنند و صدمه‌ای ببينند.

20"آنها نبايد موی سر خود را بتراشند يا موی بلند داشته‌ باشند، بلكه‌ بايد آن‌ را كوتاه‌ كنند.
21وقتی كاهنی وارد حياط‌ داخلی می‌شود نبايد شراب‌ خورده‌ باشد.
22او مجاز است‌ فقط‌ با يک دختر يهودی باكره‌ يا بيوه‌ای كه‌ شوهرش‌ كاهن‌ بوده‌ ازدواج‌ كند. او نمی‌تواند با زنی كه‌ طلاق‌ داده‌ شده‌ ازدواج‌ كند.

23"كاهنان‌ بايد فرق‌ ميان‌ چيزهای مقدس‌ و نامقدس‌، پاک و ناپاک را به‌ قوم‌ من‌ تعليم‌ دهند.

24"كاهنان‌ در مقام‌ قاضی، بايد اختلاف‌ موجود ميان‌ قومم‌ را حل‌ و فصل‌ كنند. هر حكمی كه‌ صادر كنند بايد بر اساس‌ قوانين‌ من‌ باشد. كاهنان‌ بايد در تمام‌ عيدهای مقدس‌، قوانين‌ و دستورات‌ مرا بجا آورند و مواظب‌ باشند كه‌ حرمت‌ روز سبت‌ نگه‌ داشته‌ شود.

25"كاهن‌ نبايد به‌ بدن‌ شخص‌ مرده‌ نزديک شود و خود را نجس‌ سازد. مگر آنكه‌ آن‌ بدن‌، جسد پدر يا مادرش‌، پسر يا دخترش‌، برادر يا خواهری كه‌ شوهر نداشته‌، باشد.
26در اين‌ صورت‌، پس‌ از طاهر شدن‌ بايد هفت‌ روز صبر كند تا باز بتواند به‌ وظايف‌ خود در خانه‌ء خدا ادامه‌ دهد.
27روز اول‌ كه‌ به‌ سر كار خود باز می‌گردد و وارد حياط‌ داخلی و خانه‌ء خدا می‌شود، بايد برای خود قربانی گناه‌ تقديم‌ كند. اين‌ را من‌ كه‌ خداوند هستم‌ می‌گويم‌.

28"كاهنان‌ نبايد ملک داشته‌ باشند. چون‌ من‌ ميراث‌ و ملک ايشان‌ هستم‌!

29"خوراک ايشان‌ از هدايای آردی و قربانی‌های گناه‌ و قربانی‌های جرم‌ كه‌ قوم‌ به‌ خانه‌ء خدا می‌آورند تأمين‌ می‌شود. هركس‌ هر چه‌ به‌ خداوند تقديم‌ نمايد به‌ كاهنان‌ تعلق‌ می‌گيرد.

30نوبر همه‌ء محصولات‌ و تمام‌ هدايايی كه‌ به‌ خداوند وقف‌ می‌كنيد مال‌ كاهنان‌ خواهد بود. نوبر محصول‌ غله‌هايتان‌ را هم‌ بايد به‌ كاهنان‌ بدهيد تا خداوند خانه‌هايتان‌ را بركت‌ دهد.
31كاهنان‌ نبايد گوشت‌ پرنده‌ و حيوانی را كه‌ مرده‌ يا بوسيله‌ جانوری دريده‌ شده‌، بخورند.

Copyright information for FCB