Ezra 1

كورش‌ فرمان‌ بازگشت‌ يهوديان‌ را صادر می‌كند

عزرا

اين‌ كتاب‌ رويدادهای كتاب‌ قبلی را ادامه‌ می‌دهد. نويسنده‌ء اين‌ كتاب‌ به‌ احتمال‌ زياد "عزرا" است‌. عزرا هم‌ كاهن‌ بود، هم‌ كاتب‌ و هم‌ پژوهشگر. او مردم‌ را ياری می‌داد تا دوباره‌ به‌ پرستش‌ و عبادت‌ خداوند مشغول‌ شوند.

عزرا همراه‌ بسياری از يهوديان‌ ديگر، پس‌ از سقوط‌ سرزمين‌ يهودا در سال‌ 586 قبل‌ از ميلاد، به‌ بابل‌ تبعيد شده‌ بود. در سال‌ 539 قبل‌ از ميلاد، بابل‌ بدست‌ كورش‌ كبير سقوط‌ می‌كند و كورش‌ به‌ يهوديان‌ آزادی می‌بخشد تا بتوانند به‌ سرزمين‌ خود بازگردند.

نخستين‌ گروه‌ يهوديان‌ كه‌ حدود 000ر50 نفر بودند به‌ رهبری "زروبابل‌" رهسپار اورشليم‌ می‌شوند. بمجرد ورود به‌ اورشليم‌، يهوديان‌ دست‌ به‌ كار می‌شوند تا ساختمان‌ خانه‌ء خدا را بازسازی كنند. اما كار آنها فوری با مخالفت‌ دشمنان‌ روبرو می‌شود. مخالفين‌ اردشير پادشاه‌ را متقاعد می‌كنند كه‌ دستوری صادر كند و يهوديان‌ را از بازسازی خانه‌ء خدا بازدارد. بدين‌ ترتيب‌ كار ساختمانی خانهء‌ خدا برای چندين‌ سال‌ به‌ حالت‌ تعويق‌ درمی‌آيد، تا اينكه‌ سرانجام‌ بدستور داريوش‌ دوم‌ ساختمان‌ خانهء‌ خدا تكميل‌ می‌شود.

هشتاد سال‌ پس‌ از بازسازی ساختمان‌ خانهء‌ خدا، عزرا همراه‌ 000ر2 خانواده‌ از بابل‌ راهی اورشليم‌ می‌شود. پس‌ از چهار ماه‌ سفری پر مخاطره‌، اين‌ گروه‌ نيز به‌ سلامت‌ به‌ اورشليم‌ می‌رسد.

در اورشليم‌، بزرگان‌ يهود به‌ عزرا اطلاع‌ می‌دهند كه‌ عده‌ای از يهوديان‌ با زنان‌ غيريهودی ازدواج‌ كرده‌اند. عزرا ناراحت‌ می‌شود و برای قوم‌ خود با اشک و گريه‌ دعا می‌كند. سرانجام‌ مردم‌ به‌ گناه‌ و اشتباه‌ خود اعتراف‌ می‌كنند و در پی اصلاح‌ خود برمی‌آيند.

1در سال‌ اول‌ سلطنت‌ كورش‌، پادشاه‌ پارس‌، خداوند آنچه‌ را كه‌ توسط‌ ارميای نبی فرموده‌ بود، به‌ انجام‌ رساند.
ارميای نبی قبلاً پيشگويی کرده بود که يهوديان به مدت 70 سال در اسارت بابلی ها خواهند بود. نگاه کنيد به ارميا 25: 12 و29: 10.
خداوند كورش‌ را بر آن‌ داشت‌ تا فرمانی صادر كند و آن‌ را نوشته‌ به‌ سراسر سرزمين‌ پهناورش‌ بفرستد. اين‌ است‌ متن‌ آن‌ فرمان‌:

2"من‌، كورش‌ پادشاه‌ پارس‌، اعلام‌ می‌دارم‌ كه‌ خداوند، خدای آسمانها، تمام‌ ممالک جهان‌ را به‌ من‌ بخشيده‌ است‌ و به‌ من‌ امر فرموده‌ است‌ كه‌ برای او در شهر اورشليم‌ كه‌ در يهودا است‌ خانه‌ای بسازم‌.
3بنابراين‌، از تمام‌ يهوديانی كه‌ در سرزمين‌ من‌ هستند، كسانی كه‌ بخواهند می‌توانند به‌ آنجا بازگردند و خانه‌ خداوند، خدای اسرائيل‌ را در اورشليم‌ بنا كنند. خدا همراه‌ ايشان‌ باشد!
4همسايگان‌ اين‌ يهوديان‌ بايد به‌ ايشان‌ طلا و نقره‌، توشه‌ راه‌ و چهارپايان‌ بدهند و نيز هدايا برای خانهء‌ خدا تقديم‌ كنند."

5از طرف‌ ديگر، خدا اشتياق‌ فراوان‌ در دل‌ رهبران‌ طايفه‌های يهودا و بنيامين‌، و كاهنان‌ و لاويان‌ ايجاد كرد تا به‌ اورشليم‌ باز گردند و خانه‌ء خداوند را دوباره‌ بنا كنند.
6تمام‌ همسايگان‌، علاوه‌ بر هدايايی كه‌ برای خانه‌ء خدا تقديم‌ نمودند، هدايايی نيز از طلا و نقره‌، توشه‌ راه‌ و چهارپايان‌ به‌ مسافران‌ دادند.

7كورش‌ نيز اشياء قيمتی خانه‌ء خداوند را كه‌ نبوكدنصر آنها را از اورشليم‌ آورده‌ و در معبد خدايان‌ خود گذاشته‌ بود، به‌ يهوديان‌ پس‌ داد.
8كورش‌ به‌ خزانه‌دار خود، "ميتراداد"، دستور داد كه‌ تمام‌ اين‌ اشياء قيمتی را از خزانه‌ بيرون‌ بياورد و به‌ شيشبصر، سرپرست‌ يهوديانی كه‌ به‌ سرزمين‌ يهودا بازمی‌گشتند، تحويل‌ بدهد.

9اين‌ اشياء قيمتی عبارت‌ بودند از:

سينی طلا 30 عدد

سينی نقره‌ 000ر1 عدد

سينی‌های ديگر 29 عدد

جام‌ طلا 30 عدد

جام‌ نقره‌ 410 عدد

ظروف‌ ديگر 000ر1 عدد

11رويهمرفته‌ 400ر5
ارقامی که در آيات 9و 10 آمده تقريبی است؛ متن اصلی عبری اين آيات چندان واضح نيست.
شی‌ء قيمتی از طلا و نقره‌ به‌ شيشبصر سپرده‌ شد و او آنها را همراه‌ يهوديان‌ به‌ اورشليم‌ بازگرداند.

گروهی كه‌ به‌ اورشليم‌ بازگشتند

(نحميا 7: 6-73)

Copyright information for FCB