Ezra 6

فرمان‌ داريوش‌

1آنگاه‌ داريوش‌ پادشاه‌ فرمان‌ داد كه‌ در كتابخانه‌ء بابل‌، كه‌ اسناد در آنجا نگهداری می‌شد، به‌ تحقيق‌ بپردازند.
2سرانجام‌ در كاخ‌ اكباتان‌ كه‌ در سرزمين‌ مادهاست‌ طوماری پيدا كردند كه‌ روی آن‌ چنين‌ نوشته‌ شده‌ بود:

3در سال‌ اول‌ سلطنت‌ كورش‌ پادشاه‌، در مورد خانه‌ خدا در اورشليم‌، اين‌ فرمان‌ از طرف‌ پادشاه‌ صادر شد:

خانه‌ء خدا كه‌ محل‌ تقديم‌ قربانی‌هاست‌، دوباره‌ ساخته‌ شود. عرض‌ و بلندی خانه‌، هر يک شصت‌ ذراع
"شصت ذراع" حدود بيست و هفت متر است.
‌ باشد.
4ديوار آن‌ از سه‌ رديف‌ سنگ‌ بزرگ‌ و يک رديف‌ چوب‌ روی آن‌، ساخته‌ شود. تمام‌ هزينه‌ آن‌ از خزانهء‌ پادشاه‌ پرداخت‌ شود.
5ظروف‌ طلا و نقره‌ای كه‌ نبوكدنصر از خانه‌ء خدا گرفته‌ و به‌ بابل‌ آورده‌ بود، دوباره‌ به‌ اورشليم‌ بازگردانيده‌ و مثل‌ سابق‌، در خانه‌ خدا گذاشته‌ شود.

6پس‌ داريوش‌ پادشاه‌ اين‌ فرمان‌ را برای تتنای استاندار، شتربوزنای و ساير مقامات‌ غرب‌ رود فرات‌ كه‌ همدستان‌ ايشان‌ بودند فرستاد:

بگذاريد خانه‌ء خدا دوباره‌ در جای سابقش‌ ساخته‌ شود و مزاحم‌ فرماندار يهودا و سران‌ قوم‌ يهود كه‌ دست‌ اندر كار ساختن‌ خانه‌ء خدا هستند، نشويد.
8بلكه‌ برای پيشرفت‌ كار بی‌درنگ‌ تمام‌ مخارج‌ ساختمانی را از خزانه‌ء سلطنتی، از مالياتی كه‌ در طرف‌ غرب‌ رود فرات‌ جمع‌آوری می‌شود، بپردازيد.
9هر روز، طبق‌ درخواست‌ كاهنانی كه‌ در اورشليم‌ هستند به‌ ايشان‌ گندم‌، شراب‌، نمک‌، روغن‌ زيتون‌ و نيز گاو و قوچ‌ و بره‌ بدهيد تا قربانی‌هايی كه‌ مورد پسند خدای آسمانی است‌، تقديم‌ نمايند و برای سلامتی پادشاه‌ و پسرانش‌ دعا كنند.
11هر كه‌ اين‌ فرمان‌ مرا تغيير دهد، چوبه‌ داری از تيرهای سقف‌ خانه‌اش‌ درست‌ شود و بر آن‌ به‌ دار كشيده‌ شود، و خانه‌اش‌ به‌ زباله‌دان‌ تبديل‌ گردد.
12هر پادشاه‌ و هر قومی كه‌ اين‌ فرمان‌ را تغيير دهد و خانه‌ء خدا را خراب‌ كند، آن‌ خدايی كه‌ شهر اورشليم‌ را برای محل‌ خانه‌ء خود انتخاب‌ كرده‌ است‌، او را از بين‌ ببرد. من‌، داريوش‌ پادشاه‌، اين‌ فرمان‌ را صادر كردم‌، پس‌ بدون‌ تأخير اجرا شود.

13تتنای استاندار، شتر بوزنای و همدستانش‌ فوری فرمان‌ پادشاه‌ را اجرا كردند.

تبرک خانه‌ء خدا

14پس‌ سران‌ قوم‌ يهود به‌ بازسازی خانه‌ء خدا مشغول‌ شدند و در اثر پيامهای تشويق‌آميز حجی و زكريای نبی كار را پيش‌ بردند و سرانجام‌ خانهء‌ خدا مطابق‌ دستور خدای اسرائيل‌ و فرمان‌ كورش‌ و داريوش‌ و اردشير، پادشاهان‌ پارس‌، ساخته‌ شد.
15به‌ اين‌ ترتيب‌ كار بازسازی خانهء‌ خدا در روز سوم‌ ماه‌ "ادار" از سال‌ ششم‌ سلطنت‌ داريوش‌ پادشاه‌، تكميل‌ گرديد.

16در اين‌ هنگام‌ كاهنان‌، لاويان‌ و تمام‌ كسانی كه‌ از اسيری بازگشته‌ بودند با شادی خانه‌ء خدا را تبرک نمودند.
17برای تبرک خانه‌ء خدا، صد گاو، دويست‌ قوچ‌، و چهار صد بره‌ قربانی شد. دوازده‌ بز نر نيز برای كفاره‌ء گناهان‌ دوازده‌ قبيلهء‌ اسرائيل‌ قربانی گرديد.
18سپس‌ كاهنان‌ و لاويان‌ را سر خدمت‌ خود در خانه‌ء خدا قرار دادند تا طبق‌ دستورات‌ شريعت‌ موسی به‌ كار مشغول‌ شوند.

عيد پسح‌

19يهوديانی كه‌ از اسارت‌ بازگشته‌ بودند، در روز چهاردهم‌ ماه‌ اول‌ سال‌، عيد پسح‌ را جشن‌ گرفتند.
20تمام‌ كاهنان‌ و لاويان‌ خود را برای اين‌ عيد تطهير كردند و لاويان‌ بره‌های عيد پسح‌ را برای تمام‌ قوم‌، كاهنان‌ و خودشان‌ ذبح‌ كردند.
21پس‌ يهوديانی كه‌ از اسارت‌ بازگشته‌ بودند همراه‌ با كسانی كه‌ از اعمال‌ قبيح‌ قومهای بت‌پرست‌ دست‌ كشيده‌ بودند تا خداوند، خدای اسرائيل‌ را عبادت‌ كنند، قربانی عيد پسح‌ را خوردند.
22آنها عيد نان‌ فطير را هفت‌ روز با شادی جشن‌ گرفتند، زيرا خداوند، پادشاه‌ آشور
"پادشاه آشور": احتمالاً منظور پادشاه پارس است که در آن زمان بر سرزمينی که قبلاً زير سلطهءء پادشاهان آشور که دشمن اسرائيل بودند قرار داشت, حکومت می راند.
را بر آن‌ داشت‌ تا در ساختن‌ خانه‌ء خدای حقيقی كه‌ خدای اسرائيل‌ باشد، به‌ ايشان‌ كمک كند.

Copyright information for FCB