Genesis 19

خرابی سدوم‌ و عموره‌

1غروب‌ همان‌ روز وقتی كه‌ آن‌ دو فرشته‌ به‌ دروازه‌ء شهر سدوم‌ رسيدند، لوط‌ در آنجا نشسته‌ بود. بمحض‌ مشاهدهء‌ آنها، از جا برخاست‌ و به‌ استقبالشان‌ شتافت‌ و گفت‌: "ای سَروَران‌، امشب‌ به‌ منزل‌ من‌ بياييد و مهمان‌ من‌ باشيد. فردا صبحِ زود هر وقت‌ بخواهيد، می‌توانيد حركت‌ كنيد."

2ولی آنها گفتند: "در ميدان‌ شهر شب‌ را به‌ سر خواهيم‌ برد."

3لوط‌ آنقدراصرار نمود تا اينكه‌ آنها راضی شدند و به‌ خانه‌ء وی رفتند. او نان‌ فطير پخت‌ و شام‌ مفصلی تهيه‌ ديد و به‌ ايشان‌ داد كه‌ خوردند.
4سپس‌ در حالی كه‌ آماده‌ می‌شدند كه‌ بخوابند، مردان‌ شهر سدوم‌، پير و جوان‌، از گوشه‌ و كنار شهر، منزل‌ لوط‌ را محاصره‌ كرده‌،
5فرياد زدند: "ای لوط‌، آن‌ دو مرد را كه‌ امشب‌ مهمان‌ تو هستند، پيش‌ ما بياور تا به‌ آنها تجاوز كنيم‌."

6لوط‌ از منزل‌ خارج‌ شد تا با آنها صحبت‌ كند و در را پشت‌ سر خود بست‌.
7او به‌ ايشان‌ گفت‌: "دوستان‌، خواهش‌ می‌كنم‌ چنين‌ كار زشتی نكنيد.
8ببينيد، من‌ دو دختر باكره‌ دارم‌. آنها را به‌ شما می‌دهم‌. هر كاری كه‌ دلتان‌ می‌خواهد با آنها بكنيد؛ اما با اين‌ دو مرد كاری نداشته‌ باشيد، چون‌ آنها در پناه‌ من‌ هستند."

9مردان‌ شهر جواب‌ دادند: "از سر راه‌ ما كنار برو! ما اجازه‌ داديم‌ در شهر ما ساكن‌ شوی و حالا به‌ ما امر و نهی می‌كنی. الان‌ با تو بدتر از آن‌ كاری كه‌ می‌خواستيم‌ با آنها بكنيم‌، خواهيم‌ كرد." آنگاه‌ بطرف‌ لوط‌ حمله‌ برده‌، شروع‌ به‌ شكستن‌ در خانهء‌ او نمودند.
10اما آن‌ دو مرد دست‌ خود را دراز كرده‌، لوط‌ را به‌ داخل‌ خانه‌ كشيدند و در را بستند،
11و چشمان‌ تمام‌ مردانی را كه‌ در بيرون‌ خانه‌ بودند، كور كردند تا نتوانند درِ خانه‌ را پيدا كنند.

12آن‌ دو مرد از لوط‌ پرسيدند: "در اين‌ شهر چند نفر قوم‌ و خويش‌ داری؟ پسران‌ و دختران‌ و دامادان‌ و هر كسی را كه‌ داری از اين‌ شهر بيرون‌ ببر.
13زيرا ما اين‌ شهر را تماماً ويران‌ خواهيم‌ كرد. فرياد عليه‌ ظلمِ مردمِ اين‌ شهر بحضور خداوند رسيده‌ و او ما را فرستاده‌ است‌ تا آن‌ را ويران‌ كنيم‌."

14پس‌ لوط‌ با شتاب‌ رفت‌ و به‌ نامزدان‌ دخترانش‌ گفت‌: "عجله‌ كنيد! از شهر بگريزيد، چون‌ خداوند می‌خواهد آن‌ را ويران‌ كند!" ولی اين‌ حرف‌ به‌ نظر آنها مسخره‌ آمد.

15سپيده‌ دم‌ روز بعد، آن‌ دو فرشته‌ به‌ لوط‌ گفتند: "عجله‌ كن‌! همسر و دو دخترت‌ را كه‌ اينجا هستند بردار و تا دير نشده‌ فرار كن‌ والاّ شما هم‌ با مردمِ گناهكار اين‌ شهر هلاک خواهيد شد."

16در حالی كه‌ لوط‌ درنگ‌ می‌كرد آن‌ دو مرد دستهای او و زن‌ و دو دخترش‌ را گرفته‌، به‌ جای امنی به‌ خارج‌ شهر بردند، چون‌ خداوند بر آنها رحم‌ كرده‌ بود.

17يكی از آن‌ دو مرد به‌ لوط‌ گفت‌: "برای نجات‌ جان‌ خود فرار كنيد و به‌ پشت‌ سر هم‌ نگاه‌ نكنيد. به‌ كوهستان‌ برويد، چون‌ اگر در دشت‌ بمانيد مرگتان‌ حتمی است‌."

18لوط‌ جواب‌ داد: "ای سَروَرم‌، تمنا می‌كنم‌ از ما نخواهيد چنين‌ كاری بكنيم‌.
19حال‌ كه‌ اين‌ چنين‌ در حق‌ من‌ خوبی كرده‌، جانم‌ را نجات‌ داده‌ايد، بگذاريد بجای فرار به‌ كوهستان‌، به‌ آن‌ دهكده‌ء كوچک بروم‌، زيرا می‌ترسم‌ قبل‌ از رسيدن‌ به‌ كوهستان‌ اين‌ بلا دامنگير من‌ بشود و بميرم‌. ببينيد اين‌ دهكده‌ چقدر نزديک و كوچک است‌! اينطور نيست‌؟ پس‌ بگذاريد به‌ آنجا بروم‌ و در امان‌ باشم‌."

21او گفت‌: "بسيار خوب‌، خواهش‌ تو را می‌پذيرم‌ و آن‌ دهكده‌ را خراب‌ نخواهم‌ كرد.
22پس‌ عجله‌ كن‌! زيرا تا وقتی به‌ آنجا نرسيده‌ای، نمی‌توانم‌ كاری انجام‌ دهم‌." (از آن‌ پس‌ آن‌ دهكده‌ را صوغر يعنی "كوچک‌" نام‌ نهادند.)

23آفتاب‌ داشت‌ طلوع‌ می‌كرد كه‌ لوط‌ وارد صوغر شد.
24آنگاه‌ خداوند از آسمان‌ گوگرد مشتعل‌ بر سدوم‌ و عموره‌ بارانيد
25و آنها را با همهء‌ شهرها و دهات‌ آن‌ دشت‌ و تمام‌ سكنه‌ و نباتات‌ آن‌ بكلی نابود كرد.
26اما زن‌ لوط‌ به‌ پشت‌ سر نگاه‌ كرد و به‌ ستونی از نمک مبدل‌ گرديد.

27ابراهيم‌ صبح‌ زود برخاست‌ و بسوی مكانی كه‌ در آنجا در حضور خداوند ايستاده‌ بود، شتافت‌.
28او بسوی شهرهای سدوم‌ و عموره‌ و آن‌ دشت‌ نظر انداخت‌ و ديد كه‌ اينک دود از آن‌ شهرها چون‌ دود كوره‌ بالا می‌رود.

29هنگامی كه‌ خدا شهرهای دشتی را كه‌ لوط‌ در آن‌ ساكن‌ بود نابود می‌كرد، دعای ابراهيم‌ را اجابت‌ فرمود و لوط‌ را از گرداب‌ مرگ‌ كه‌ آن‌ شهرها را به‌ كام‌ خود كشيده‌ بود، رهانيد.

لوط‌ و دخترانش‌

30اما لوط‌ ترسيد در صوغر بماند. پس‌ آنجا را ترک نموده‌، با دو دختر خود به‌ كوهستان‌ رفت‌ و در غاری ساكن‌ شد.
31روزی دختر بزرگ‌ لوط‌ به‌ خواهرش‌ گفت‌: "در تمامی اين‌ ناحيه‌ مردی يافت‌ نمی‌شود تا با ما ازدواج‌ كند. پدر ما هم‌ بزودی پير خواهد شد و ديگر نخواهد توانست‌ نسلی از خود باقی گذارد.
32پس‌ بيا به‌ او شراب‌ بنوشانيم‌ و با وی همبستر شويم‌ و به‌ اين‌ طريق‌ نسل‌ پدرمان‌ را حفظ‌ كنيم‌."
33پس‌ همان‌ شب‌ او را مست‌ كردند و دختر بزرگتر با پدرش‌ همبستر شد. اما لوط‌ از خوابيدن‌ و برخاستن‌ دخترش‌ آگاه‌ نشد.

34صبح‌ روز بعد، دختر بزرگتر به‌ خواهر كوچک خود گفت‌: "من‌ ديشب‌ با پدرم‌ همبستر شدم‌. بيا تا امشب‌ هم‌ دوباره‌ به‌ او شراب‌ بنوشانيم‌ و اين‌ دفعه‌ تو برو و با او همبستر شو تا بدين‌ وسيله‌ نسلی از پدرمان‌ نگهداريم‌."
35پس‌ آن‌ شب‌ دوباره‌ او را مست‌ كردند و دختر كوچكتر با او همبستر شد. اين‌ بار هم‌ لوط‌ مثل‌ دفعه‌ء پيش‌ چيزی نفهميد.
36بدين‌ طريق‌ آن‌ دو دختر از پدر خود حامله‌ شدند.
37دختر بزرگتر پسری زاييد و او را موآب
"موآب" به معنی "از پدر" می باشد.
‌ ناميد. (قبيلهء‌ موآب‌ از او به‌ وجود آمد.)
38دختر كوچكتر نيز پسری زاييد ونام‌ او را بِن‌عمّی
"بن عمّی" به معنی "پسر قوم من" می باشد.
‌ گذاشت‌.(قبيله‌ عمون‌ ازاو بوجود آمد.)

Copyright information for FCB