Genesis 37

خوابهای يوسف‌

1يعقوب‌ بار ديگر در كنعان‌ يعنی سرزمينی كه‌ پدرش‌ در آن‌ اقامت‌ كرده‌ بود، ساكن‌ شد.
2در اين‌ زمان‌ يوسف‌ پسر يعقوب‌ هفده‌ ساله‌ بود. او برادران‌ ناتنی خود را كه‌ فرزندان‌ بلهه‌ و زلفه‌ كنيزان‌ پدرش‌ بودند، در چرانيدن‌ گوسفندان‌ پدرش‌ كمک می‌كرد. يوسف‌ كارهای ناپسندی را كه‌ از آنان‌ سر می‌زد به‌ پدرش‌ خبر می‌داد.
3يعقوب‌ يوسف‌ را بيش‌ از ساير پسرانش‌ دوست‌ می‌داشت‌، زيرا يوسف‌ در سالهای آخر عمرش‌ به‌ دنيا آمده‌ بود، پس‌ جامه‌ای رنگارنگ‌ به‌ يوسف‌ داد.
4برادرانش‌ متوجه‌ شدند كه‌ پدرشان‌ او را بيشتر از آنها دوست‌ می‌دارد؛ در نتيجه‌ آنقدر از يوسف‌ متنفر شدند كه‌ نمی‌توانستند به‌ نرمی با او سخن‌ بگويند.
5يک شب‌ يوسف‌ خوابی ديد و آنرا برای برادرانش‌ شرح‌ داد. اين‌ موضوع‌ باعث‌ شد كينه‌ء آنهانسبت‌ به‌ يوسف‌ بيشتر شود.

6او به‌ ايشان‌ گفت‌: "گوش‌ كنيد تا خوابی را كه‌ ديده‌ام‌ برای شما تعريف‌ كنم‌.
7در خواب‌ ديدم‌ كه‌ ما در مزرعه‌ بافه‌ها را می‌بستيم‌. ناگاه‌ بافهء‌ من‌ بر پا شد و ايستاد و بافه‌های شما دور بافهء‌ من‌ جمع‌ شدند و به‌ آن‌ تعظيم‌ كردند."

8برادرانش‌ به‌ وی گفتند: "آيا می‌خواهی پادشاه‌ شوی و بر ما سلطنت‌ كنی!" پس‌ خواب‌ و سخنان‌ يوسف‌ بر كينه‌ برادران‌ او افزود.

9يوسف‌ بار ديگر خوابی ديد و آن‌ را برای برادرانش‌ چنين‌ تعريف‌ كرد: "خواب‌ ديدم‌ كه‌ آفتاب‌ و ماه‌ و يازده‌ ستاره‌ به‌ من‌ تعظيم‌ می‌كردند."

10اين‌ بار خوابش‌ را برای پدرش‌ هم‌ تعريف‌ كرد؛ ولی پدرش‌ او را سرزنش‌ نموده‌، گفت‌: "اين‌ چه‌ خوابی است‌ كه‌ ديده‌ای؟ آيا واقعاً من‌ و مادرت‌ و برادرانت‌ آمده‌، پيش‌ تو تعظيم‌ خواهيم‌ كرد؟"
11برادرانش‌ به‌ او حسادت‌ می‌كردند، ولی پدرش‌ درباره‌ خوابی كه‌ يوسف‌ ديده‌ بود، می‌انديشيد.

فروخته‌ شدن‌ يوسف‌

12برادران‌ يوسف‌ گله‌های پدرشان‌ را برای چرانيدن‌ به‌ شكيم‌ برده‌ بودند.
13يعقوب‌ به‌ يوسف‌ گفت‌: "برادرانت‌ در شكيم‌ مشغول‌ چرانيدن‌ گله‌ها هستند. برو و ببين‌ اوضاع‌ چگونه‌ است‌؛ آنگاه‌ برگرد و به‌ من‌ خبر بده‌."

يوسف‌ اطاعت‌ كرد و از دره‌ حبرون‌ به‌ شكيم‌ رفت‌.
15در آنجا شخصی به‌ او برخورد و ديد كه‌ وی در صحرا سرگردان‌ است‌. او از يوسف‌ پرسيد: "در جستجوی چه‌ هستی؟"

16يوسف‌ گفت‌: "در جستجوی برادران‌ خود و گله‌ هايشان‌ می‌باشم‌. آيا تو آنها را ديده‌ای؟"

17آن‌ مرد پاسخ‌ داد: "بلی، من‌ آنها را ديدم‌ كه‌ از اينجا رفتند و شنيدم‌ كه‌ می‌گفتند به‌ دوتان‌ می‌روند." پس‌ يوسف‌ به‌ دوتان‌ رفت‌ و ايشان‌ را در آنجا يافت‌.
18همين‌ كه‌ برادرانش‌ از دور ديدند يوسف‌ می‌آيد، تصميم‌ گرفتند او را بكشند.

19آنها به‌ يكديگر گفتند: "خواب‌ بيننده‌ بزرگ‌ می‌آيد! بياييد او را بكشيم‌ و در يكی از اين‌ چاهها بيندازيم‌ و به‌ پدرمان‌ بگوييم‌ جانور درنده‌ای او را خورده‌ است‌. آن‌ وقت‌ ببينيم‌ خوابهايش‌ چه‌ می‌شوند."

21اما رئوبين‌ چون‌ اين‌ را شنيد، به‌ اميد اين‌ كه‌ جان‌ او را نجات‌ بدهد، گفت‌: "او را نكشيم‌. خون‌ او را نريزيم‌، بلكه‌ وی را در اين‌ چاه‌ بيندازيم‌. با اين‌ كار بدون‌ اين‌ كه‌ به‌ او دستی بزنيم‌ خودش‌ خواهد مرد." (رئوبين‌ در نظر داشت‌ بعداً او را از چاه‌ بيرون‌ آورد و نزد پدرش‌ باز گرداند.)

23بمحض‌ اين‌ كه‌ يوسف‌ نزد برادرانش‌ رسيد، آنها بر او هجوم‌ برده‌، جامه‌ء رنگارنگی را كه‌ پدرشان‌ به‌ او داده‌ بود، از تنش‌ بيرون‌ آوردند.
24سپس‌ او را در چاهی كه‌ آب‌ نداشت‌ انداختند
25و خودشان‌ مشغول‌ خوردن‌ غذا شدند. ناگاه‌ از دور كاروان‌ شتری را ديدند كه‌ بطرف‌ ايشان‌ می‌آيد. آنها تاجران‌ اسماعيلی بودند كه‌ كتيرا و ادويه‌ از جلعاد به‌ مصر می‌بردند.

26يهودا به‌ سايرين‌ گفت‌: "نگاه‌ كنيد، كاروان‌ اسماعيليان‌ می‌آيد. بياييد يوسف‌ را به‌ آنها بفروشيم‌. كُشتن‌ او و مخفی كردن‌ اين‌ موضوع‌ چه‌ نفعی برای ما دارد؟ به‌ هر حال‌ او برادر ماست‌؛ نبايد بدست‌ ما كشته‌ شود." برادرانش‌ با پيشنهاد او موافقت‌ كردند.

28وقتی تاجران‌ رسيدند، برادران‌ يوسف‌ اورا از چاه‌ بيرون‌ آورده‌، به‌ بيست‌ سكه‌ نقره‌ به‌ آنها فروختند. آنها هم‌ يوسف‌ را با خود به‌ مصر بردند.
29رئوبين‌ كه‌ هنگام‌ آمدن‌ كاروان‌ در آنجا نبود، وقتی به‌ سر چاه‌ آمد و ديد كه‌ يوسف‌ در چاه‌ نيست‌، از شدت‌ ناراحتی جامه‌ء خود را چاک زد.
30آنگاه‌ نزد برادرانش‌ آمده‌، به‌ آنها گفت‌: "يوسف‌ را برده‌اند و من‌ نمی‌دانم‌ كجا بدنبالش‌ بروم‌؟"

31پس‌ برادرانش‌ بزی را سر بريده‌ جامه‌ زيبای يوسف‌ را به‌ خون‌ بز آغشته‌ نمودند.
32سپس‌ جامه‌ء آغشته‌ به‌ خون‌ را نزد يعقوب‌ برده‌، گفتند: "آيا اين‌ همان‌ جامه‌ يوسف‌ نيست‌؟ آن‌ را در صحرا يافته‌ايم‌."

33يعقوب‌ آن‌ را شناخت‌ و فرياد زد: "آری، اين‌ جامه‌ پسرم‌ است‌. حتماً جانور درنده‌ای او را دريده‌ و خورده‌ است‌."

34آنگاه‌ يعقوب‌ جامه‌ء خود را پاره‌ كرده‌، پلاس‌ پوشيد و روزهای زيادی برای پسرش‌ ماتم‌ گرفت‌.
35تمامی اهل‌ خانواده‌اش‌ سعی كردند وی را دلداری دهند، ولی سودی نداشت‌. او می‌گفت‌: "تا روز مرگم‌ غم‌ يوسف‌ را نمی‌توانم‌ فراموش‌ كنم‌." و همچنان‌ از غم‌ فرزندش‌ می‌گريست‌.

36اما تاجران‌ پس‌ از اين‌ كه‌ به‌ مصر رسيدند، يوسف‌ را به‌ فوطيفار، يكی از افسران‌ فرعون‌ فروختند. فوطيفار رئيس‌ محافظان‌ دربار بود.

Copyright information for FCB