Genesis 41

خوابهای فرعون‌

1دو سال‌ بعد از اين‌ واقعه‌، شبی فرعون‌ خواب‌ ديد كه‌ كنار رود نيل‌ ايستاده‌ است‌.
2ناگاه‌ هفت‌ گاو چاق‌ و فربه‌ از رودخانه‌ بيرون‌ آمده‌، شروع‌ به‌ چريدن‌ كردند.
3بعد هفت‌ گاو ديگر از رودخانه‌ بيرون‌ آمدند و كنار آن‌ هفت‌ گاو ايستادند، ولی اينها بسيار لاغر و استخوانی بودند.
4سپس‌ گاوهای لاغر، گاوهای چاق‌ را بلعيدند. آنگاه‌ فرعون‌ از خواب‌ پريد.

5او باز خوابش‌ برد و خوابی ديگر ديد. اين‌ بار ديد كه‌ هفت‌ خوشهء گندم‌ روی يک ساقه‌ قرار دارند كه‌ همگی پُر از دانه‌های گندم‌ رسيده‌ هستند.
6سپس‌ هفت‌ خوشه‌ء نازک ديگر كه‌ باد شرقی آنها را خشكانيده‌ بود، ظاهر شدند.
7خوشه‌های نازک و خشكيده‌، خوشه‌های پُر و رسيده‌ را بلعيدند. آنگاه‌ فرعون‌ از خواب‌ بيدار شد و فهميد كه‌ همه‌ را در خواب‌ ديده‌ است‌.

8صبح‌ روز بعد، فرعون‌ كه‌ فكرش‌ مغشوش‌ بود، تمام‌ جادوگران‌ و دانشمندان‌ مصر را احضار نمود و خوابهايش‌ را برای ايشان‌ تعريف‌ كرد، ولی كسی قادر به‌ تعبير خوابهای او نبود.

9آنگاه‌ رئيس‌ ساقيان‌ پيش‌ آمده‌، به‌ فرعون‌ گفت‌: "الان‌ يادم‌ آمد كه‌ چه‌ خطای بزرگی مرتكب‌ شده‌ام‌.
10مدتی پيش‌، وقتی كه‌ بر غلامان‌ خود غضب‌ نمودی و مرا با رئيس‌ نانوايان‌ به‌ زندانِ رئيس‌ محافظانِ دربار انداختی، هر دو ما در يک شب‌ خواب‌ ديديم‌.
12ما خوابهايمان‌ را برای جوانی عبرانی كه‌ غلامِ رئيس‌ محافظان‌ دربار و با ما همزندان‌ بود، تعريف‌ كرديم‌ و او خوابهايمان‌ را برای ما تعبير كرد؛
13و هر آنچه‌ كه‌ گفته‌ بود اتفاق‌ افتاد. من‌ به‌ خدمت‌ خود برگشتم‌ و رئيس‌ نانوايان‌ به‌ دار آويخته‌ شد."

14فرعون‌ فوراً فرستاد تا يوسف‌ را بياورند، پس‌ با عجله‌ وی را از زندان‌ بيرون‌ آوردند. او سر و صورتش‌ را اصلاح‌ نمود و لباسهايش‌ را عوض‌ كرد و بحضور فرعون‌ رفت‌.

15فرعون‌ به‌ او گفت‌: "من‌ ديشب‌ خوابی ديدم‌ و كسی نمی‌تواند آن‌ را برای من‌ تعبير كند. شنيده‌ام‌ كه‌ تو می‌توانی خوابها را تعبير كنی."

16يوسف‌ گفت‌: "من‌ خودم‌ قادر نيستم‌ خوابها را تعبير كنم‌، اما خدا معنی خوابت‌ را به‌ تو خواهد گفت‌."

17پس‌ فرعون‌ خوابش‌ را برای يوسف‌ اينطور تعريف‌ كرد: "در خواب‌ ديدم‌ كنار رود نيل‌ ايستاده‌ام‌.
18ناگهان‌ هفت‌ گاو چاق‌ و فربه‌ از رودخانه‌ بيرون‌ آمده‌، مشغول‌ چريدن‌ شدند.
19سپس‌ هفت‌ گاو ديگر را ديدم‌ كه‌ از رودخانه‌ بيرون‌ آمدند، ولی اين‌ هفت‌ گاو بسيار لاغر و استخوانی بودند. هرگز در تمام‌ سرزمين‌ مصر، گاوهايی به‌ اين‌ زشتی نديده‌ بودم‌.
20اين‌ گاوهای لاغر آن‌ هفت‌ گاو چاقی را كه‌ اول‌ بيرون‌ آمده‌ بودند، بلعيدند.
21پس‌ از بلعيدن‌، هنوز هم‌ گاوها لاغر و استخوانی بودند. در اين‌ موقع‌ از خواب‌ بيدار شدم‌.
22كمی بعد باز به‌ خواب‌ فرورفتم‌. اين‌ بار در خواب‌ هفت‌ خوشه‌ء گندم‌ روی يک ساقه‌ ديدم‌ كه‌ همگی پر از دانه‌های رسيده‌ بودند.
23اندكی بعد، هفت‌ خوشه‌ كه‌ باد شرقی آنها را خشكانيده‌ بود، نمايان‌ شدند.
24ناگهان‌ خوشه‌های نازک خوشه‌های پُر و رسيده‌ را خوردند. همه‌ء اينها را برای جادوگران‌ خود تعريف‌ كردم‌، ولی هيچ‌ كدام‌ از آنها نتوانستند تعبير آنها را برای من‌ بگويند."

25يوسف‌ به‌ فرعون‌ گفت‌: "معنی هر دو خواب‌ يكی است‌. خدا تو را از آنچه‌ كه‌ در سرزمين‌ مصر انجام‌ خواهد داد، آگاه‌ ساخته‌ است‌.
26هفت‌ گاو چاق‌ و فربه‌ و هفت‌ خوشهء‌ پُر و رسيده‌ كه‌ اول‌ ظاهر شدند، نشانهء‌ هفت‌ سالِ فراوانی است‌.
27هفت‌ گاو لاغر و استخوانی و هفت‌ خوشه‌ء نازک و پژمرده‌، نشانهء‌ هفت‌ سال‌ قحطی شديد است‌ كه‌ بدنبال‌ هفت‌ سال‌ فراوانی خواهد آمد.
28بدين‌ ترتيب‌، خدا آنچه‌ را كه‌ می‌خواهد بزودی در اين‌ سرزمين‌ انجام‌ دهد، بر تو آشكار ساخته‌ است‌.
29طی هفت‌ سال‌ آينده‌ در سراسر سرزمين‌ مصر محصول‌، بسيار فراوان‌ خواهد بود.
30اما پس‌ از آن‌، چنان‌ قحطی سختی به‌ مدت‌ هفت‌ سال‌ پديد خواهد آمد كه‌ سالهای فراوانی از خاطره‌ها محو خواهد شد و قحطی، سرزمين‌ را از بين‌ خواهد برد.
32خوابهای دوگانه‌ تو نشانهء‌ اين‌ است‌ كه‌ آنچه‌ برايت‌ شرح‌ دادم‌، بزودی به‌ وقوع‌ خواهد پيوست‌، زيرا از جانب‌ خدا مقرر شده‌ است‌.
33من‌ پيشنهاد می‌كنم‌ كه‌ فرعون‌ مردی دانا و حكيم‌ بيابد و او را بر ادارهء‌ امور كشاورزی اين‌ سرزمين‌ بگمارد.
34سپس‌ مأمورانی مقرر كند تا در هفت‌ سال‌ فراوانی، يک پنجم‌ محصولات‌ را در شهرها، در انبارهای سلطنتی ذخيره‌ كنند،
36تا در هفت‌ سال‌ قحطی بعد از آن‌، با كمبود خوراک مواجه‌ نشويد. در غير اين‌ صورت‌، سرزمين‌ شما در اثر قحطی از بين‌ خواهد رفت‌."

يوسف‌ شخص‌ دوم‌ مملكت‌ می‌شود

37فرعون‌ و همه‌ افرادش‌ پيشنهاد يوسف‌ را پسنديدند.
38سپس‌ فرعون‌ گفت‌: "چه‌ كسی بهتر از يوسف‌ می‌تواند از عهده‌ اين‌ كار بر آيد، مردی كه‌ روح‌ خدا در اوست‌."

39سپس‌ فرعون‌ رو به‌ يوسف‌ نموده‌، گفت‌: "چون‌ خدا تعبير خوابها را به‌ تو آشكار كرده‌ است‌، پس‌ داناترين‌ و حكيم‌ترين‌ شخص‌ تو هستی.
40هم‌ اكنون‌ تو را بر اين‌ امر مهم‌ می‌گمارم‌. تو شخص‌ دوم‌ سرزمين‌ مصر خواهی شد و فرمانت‌ در سراسر كشور اجرا خواهد گرديد."
41سپس‌ فرعون‌ انگشتر سلطنتی خود را به‌ انگشت‌ يوسف‌ كرد و لباس‌ فاخری بر او پوشانيده‌، زنجير طلا به‌ گردنش‌ آويخت‌، و او را سوار دومين‌ عرابه‌ء سلطنتی كرد. او هر جا می‌رفت‌ جلو او جار می‌زدند: "زانو بزنيد!"

بدين‌ ترتيب‌ يوسف‌ بر تمامی امور مصر گماشته‌ شد.

44فرعون‌ به‌ يوسف‌ گفت‌: "من‌ فرعون‌، پادشاه‌ مصر، اختيارات‌ سراسر كشور مصر را به‌ تو واگذار می‌كنم‌."
45فرعون‌ به‌ يوسف‌، نام‌ مصری صفنات‌ فعنيح‌ را داد و اسنات‌ دختر فوطی فارع‌، كاهن‌ اون‌ را به‌ عقد وی در آورد. و يوسف‌ در سراسر كشور مصر مشهور گرديد.

46يوسف‌ سی ساله‌ بود كه‌ فرعون‌ او را به‌ خدمت‌ گماشت‌. او دربار فرعون‌ را ترک گفت‌ تا به‌ امور سراسر كشور رسيدگی كند.

47طی هفت‌ سالِ فراوانی محصول‌، غله‌ در همه‌ جا بسيار فراوان‌ بود.
48در اين‌ سالها يوسف‌ محصولات‌ مزارع‌ را در شهرهای اطراف‌ ذخيره‌ نمود.
49بقدری غله‌ در سراسر كشور جمع‌ شد كه‌ ديگر نمی‌شد آنها را حساب‌ كرد.

50قبل‌ از پديد آمدن‌ قحطی، يوسف‌ از همسرش‌ اسنات‌، دختر فوطی فارع‌، كاهن‌ اون‌ صاحب‌ دو پسر شد.
51يوسف‌ پسر بزرگ‌ خود را منسی (يعنی "فراموشی") ناميد و گفت‌: "با تولد اين‌ پسر خدا به‌ من‌ كمک كرد تا تمامی خاطره‌ء تلخ‌ جوانی و دوری از خانه‌ء پدر را فراموش‌ كنم‌."
52او دومين‌ پسر خود را افرايم‌ (يعنی "پرثمر") ناميد و گفت‌: "خدا مرا در سرزمينِ سختی‌هايم‌، پرثمر گردانيده‌ است‌."

53سرانجام‌ هفت‌ سالِ فراوانی به‌ پايان‌ رسيد
54و همانطور كه‌ يوسف‌ گفته‌ بود، هفت‌ سالِ قحطی شروع‌ شد. در كشورهای همسايه‌ء مصر قحطی بود، اما در انبارهای مصر غلهء‌ فراوان‌ يافت‌ می‌شد.
55گرسنگی براثر كمبود غذا آغاز شد و مردمِ مصر برای طلب‌ كمک نزد فرعون‌ رفتند و فرعون‌ نيز آنها را نزد يوسف‌ فرستاده‌، گفت‌: "برويد و آنچه‌ يوسف‌ به‌ شما می‌گويد انجام‌ دهيد."

56در اين‌ موقع‌، قحطی سراسر جهان‌ را فرا گرفته‌ بود. يوسف‌ انبارها را گشوده‌، غلهء‌ مورد نياز را به‌ مصريان‌ و به‌ مردمی كه‌ از خارج‌ می‌آمدند می‌فروخت‌.

Copyright information for FCB